§ 19. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej należy w szczególności:

 

  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie usuwania drzew i krzewów
    na terenie gminy,
  2. prowadzenie rejestru decyzji na usunięcie drzew i krzewów,
  3. przeprowadzanie spisów rolnych,

4)   wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym,

5)  kierowanie i nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem zieleni i małej architektury
      na terenie gminy,

6)  podnoszenie jakości i wyglądu architektury zieleni,

7)  przygotowywanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych w gminie,

8) bieżące monitorowanie stanu zieleni i małej architektury na terenie gminy
      ze szczególnym uwzględnieniem Parku Zdrojowego,

9) przygotowanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w ramach
      zajmowanego stanowiska,

10) organizowanie pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
       oraz w ramach robót publicznych,

      11) prowadzenie  prawidłowej gospodarki leśnej i ochrona gruntów leśnych,

12) obserwacja, zbieranie i kompletowanie materiałów niezbędnych do oceny zagrożenia
      drzewostanów przez czynniki bio- i abiotyczne, terminowe zwalczanie i zapobieganie                              

      szkodom przez nie wyrządzonym,

13) sporządzanie projektów planów gospodarczych zagospodarowania lasów,

14) sporządzanie szacunków brakarskich, organizowanie i wyznaczanie cięć sanitarnych,

15) dokonywanie zgodnie z obowiązującymi normami manipulacji, klasyfikacji i odbioru
       drewna, organizowanie zrywki, wydawanie drewna z terenu lasów komunalnych oraz
       nadzór nad stanem drzewa ściętego, wyrobionego i odebranego,

16) podejmowanie działań w kierunku zabezpieczenia lasów i innych obiektów leśnych
       przed pożarami,

17) realizacja zadań wynikająca z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy
      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
      w ochronie środowiska,

18) nadzór i koordynacja czynności  nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,

19) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie utrzymania czystości i porządku,

20) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i  przydomowych oczyszczalni
      ścieków,

21) uzgadnianie lokalizacji pojemników na odpady na terenach komunalnych,

22) zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów
      komunalnych,

23) realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zapotrzebowania
      gminnego systemu gospodarki odpadami oraz innych w zakresie zajmowanego
      stanowiska,

24) nadzór nad zamkniętym składowiskiem odpadów komunalnych,

25) realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,

26) realizacja programów dotyczących ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy oraz
      wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,

27) opiniowanie dzierżaw obwodów łowieckich i planów łowieckich,

28) współpraca z kołami łowieckimi i właściwymi organami administracji publicznej
       w zakresie zwierząt wolno żyjących,

29) realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód (jak: utrzymanie
       publicznych studni oraz pobór wody do celów gaśniczych),

30) nadzór nad letnim i zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy,

31) dbanie o czystość rzek i potoków,

32) melioracje użytków rolnych na terenie gminy: rowy, przepusty, cieki.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej - GKZM
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:21.12.2018 12:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:11.03.2020 09:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 151