§ 23. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów   

         uzależnień należy w szczególności:

1)koordynacja i współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2)przyjmowanie i merytoryczne załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu,

3)profilaktyka, edukacja i sporządzanie programów i harmonogramów dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom,

4)zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,

5)tworzenie warunków do udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności  ochrony przed przemocą
w rodzinie,

6)przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie ustalania szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolowanie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,

7)wszechstronne wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób  fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień,

8)pozyskiwanie środków na realizację programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień z zewnętrznych źródeł finansowania,

9)wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

realizacja programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - PU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:21.12.2018 12:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:11.03.2020 09:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 130