Protokół nr XXX/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku

 

PROTOKÓŁ XXX/08
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 18 grudnia 2008 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                      -    13.20


Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:.
1. Wojciech Biernacik                     - nieobecność usprawiedliwiona
2. Teresa Żulińska                           - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.

Przed przystąpieniem do porządku obrad Ks. J.Myjak – Honorowy Obywatel Miasta Kudowy-Zdroju złożył zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Następnie głos zabrał pan T.Szełęga, który poinformował, że w roku bieżącym mija 50-cio lecie honorowego krwiodawstwa w Polsce. Zarząd Główny na wniosek Zarządu Rejonowego i  Zarządu Klubu wystąpił o przyznanie medali a tej okazji  dla ludzi, którzy pomagają i wspierają Kluby HDK. Zarząd Główny przyznał aktem nadania medal 50-cio lecia Honorowego Krwiodawstwa  Polskiego  Czerwonego Krzyża panu Cz.Kręcichwostowi za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Burmistrz Miasta złożył gorące podziękowania za przyznanie mu w/w medalu.

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17.11.2008 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmiany uchwały NR XXVIII/190/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 października  2008 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008,
- upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika alimentacyjnego,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe,
- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój na 2009 rok,
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”,
- zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008,
- przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”,
- ustalenia stawek maksymalnych za usługi komunalne.
3. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

 

Burmistrz Miasta zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 2 następujących projektów uchwał:
- w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
- w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników obsługi placówek oświatowych w Kudowie – Zdroju,
- w sprawie: ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia na rok 2009 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój,
- w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Burmistrz Miasta poinformował, że w/w  projekty nie zostały rozesłane radnym z materiałami na sesję, ponieważ wymagały one zaopiniowania przez organizację związkową nauczycieli.  Spotkanie ze związkami zawodowymi odbyło się 11.12.2008 r. i uzyskano pozytywną opinię dot. w/w projektów uchwał. Projekty uchwał zostały omówione na posiedzeniach Komisji, które odbyły się przed sesją.
Ponadto Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą, aby w/w uchwały były rozpatrywane przez Radę jako pierwsze w pkt. 2 porządku obrad.


Przewodniczący Rady odczytał zmieniony porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17.11.2008 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
- ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników obsługi placówek oświatowych w Kudowie – Zdroju,
- ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia na rok 2009 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój,
- określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
- zmiany uchwały NR XXVIII/190/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 października  2008 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008,
- upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika alimentacyjnego,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe,
- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój na 2009 rok,
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”,
- zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008,
- przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”,
- ustalenia stawek maksymalnych za usługi komunalne.
3. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Przy obecności 13 radnych na sali zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.


Ad.1)

 

Przy obecności 13 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 17.11.2008 r.

 

Ad.2)

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Pan P.Maziarz – Z-ca Burmistrza Miasta  poinformował, że gmina ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi nauczycieli. Konsultacje odbyły się 11.12.2008 r. Udział w konsultacjach wzięli pani E.Ubik, członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli. Trzy z wprowadzonych do porządku obrad projektów uchwał wymagały zaopiniowania przez związki zawodowe i zostały pozytywnie zaopiniowane natomiast projekt uchwały ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wymagał uzgodnienia ze związkami zawodowymi.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzeni została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników obsługi placówek oświatowych w Kudowie – Zdroju
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie  ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników obsługi placówek oświatowych w Kudowie – Zdroju została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia na rok 2009 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia na rok 2009 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie : określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie : określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie : zmiany uchwały NR XXVIII/190/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 października  2008 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008
Przewodniczący Rady poinformował, że Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju pismami z dnia 21.11.2008 r. zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o wprowadzenie zmian w uchwale nr XXVIII/190/08 z dnia 21.10.2008 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej  na 2008 rok. Zmiana dotyczy przeniesienia na rok 2009  planowanej na listopad  sesji na temat „Ochrona środowiska (gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, czystość powietrza, edukacja)”. Konieczność takiej zmiany jest spowodowana faktem, że gmina Kudowa-Zdrój złożyła do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska projekt dotyczący ochrony środowiska w aspekcie gospodarki odpadami komunalnymi oraz systemu segregacji odpadów komunalnych. Obecnie przebiega ocena tego projektu i w przypadku decyzji o przyznaniu dofinansowania, jego realizacja będzie miała znaczący wpływ na politykę gminy w zakresie ochrony środowiska.
Kolejna zmiana dotyczy przeniesienia planowanej na grudzień sesji problemowej dotyczącej Programu funkcjonowania oświaty na lata 2009 – 2013 na 2009 rok. Powyższe podyktowane jest planowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą oświaty. Proponowane zmiany obejmują przyjęcie do szkół dzieci 6 letnich (część populacji dzieci urodzonych w latach 2003 i 2004 rozpoczęłoby naukę w zależności od decyzji rodzica) i objęcie dzieci 5 letnich obowiązkiem przedszkolnym.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie : zmiany uchwały NR XXVIII/190/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 października  2008 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika alimentacyjnego
Pani Sekretarz poinformowała, że 17.11.2008 r. Rada podjęła uchwałę o identycznej treści. Gmina jest w stałym kontakcie z nadzorem prawnym pana Wojewody i okazało się, że w/w uchwała jest aktem prawa miejscowego i musi ukazać się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Nadzór nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego, ustalono, że Rada podejmie poprawna uchwałę i uchyli tę z 17.11.2008 r.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
Pani Sekretarz poinformowała, że we wrześniu br. Rada podejmowała uchwałę o podobnej treści, różni się tylko wykazem nieruchomości, na które Rada wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty. Ustawodawca przewidział, że zgodnie z art. 4 ust. 8 w/w ustawy, osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowy nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie .półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, udziela się na jej wniosek bonifikaty w wysokości 90%. Organem, który udziela tej bonifikaty jest Burmistrz Miasta, natomiast żeby Burmistrz mógł tej bonifikaty udzielić niezbędna jest uchwała Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój na 2009 rok
P.Maziarz – Z-ca Burmistrza Miasta poinformował, że w przedłożonym projekcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój na 2009 rok najistotniejsza jest systematyczność, która w tym programie funkcjonuje od kilku lat. Duży nacisk kładzie się na to, żeby te zajęcia profilaktyczne odbywały się w określonym miejscu,  o kreślonym czasie i były stałe. Istotna rzecz tego programu to jego budżet, który na rok 2009 wynosi 320.000 zł.  Z tego 270.000 zł przeznaczone jest na profilaktykę problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy oraz 50.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii. Jest też cel, aby w roku 2009 ten budżet zwiększyć poprzez skorzystanie z programów profilaktycznych.
Pani K.Oczkowska dodała, że do przygotowania tego programu zobowiązują gminę 2 ustawy tj. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomani.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój na 2009 rok została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”,
Pani Skarbnik poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały zawiera kosmetyczne zmiany dot. zmiany harmonogramu w poszczególnych latach trzech projektów i jedną zmianę polegającą na zmniejszeniu wartości zadania „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim” – zmiana ta jest wynikiem wykreślenia z wniosku aplikacyjnego kosztów budowy oświetlenia przy tej trasie rowerowej. Budżet projektu tego został zmniejszony o 631.213,99 zł tj. o wydatki związane z wykonaniem oświetlenia ze względu na dostosowanie projektu do wymogów strony czeskiej. Oświetlenie to będzie wykonywane ze środków własnych i  na przyszły rok są na to zaplanowane środki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010” została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok
Pani Skarbnik poinformowała, że budżet gminy po stronie dochodów i po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 39.454,00 zł. Jeżeli chodzi o plan dochodów to jest to przede wszystkim przyznanie gminie uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 56.191,00 zł. oraz uzyskanie  z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. dofinansowania w kwocie 16.870,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu do gaszenia pożarów dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Zwiększone zostały również dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne tj. Zespół Szkół Publicznych i Zespół Przedszkolno – Żłobkowy. Ponadto plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego zmniejsza się o kwotę 77.000,00 zł.  Jeżeli chodzi o wydatki to korekty dot.: w dziale 600 – transport i łączność – wydatki zwiększono o kwotę 6.613,18 zł, w dziale 710 – działalność usługowa – wydatki zwiększono o kwotę 10.000,00  zł, w dziale 750 – administracja publiczna – wydatki zwiększono o kwotę 20.000,00  zł, w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki zwiększono o kwotę 26.870,00  zł. Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych zwiększono wydatki w dziale oświata i wychowanie o kwotę 43.393,00 zł. W dziale – pomoc społeczna zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 130.000,00 zł. W dziale 900 – gospodarka komunalna – zwiększa się wydatki o kwotę 41.935,56 zł z czego większość środków zostanie przeznaczona na zwiększone wydatki zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg gminnych, drogi wojewódzkiej i krajowej. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki o kwotę 20.642,26 zł. Zmiana dot. zwiększenia wydatków na realizację mikroprojektu „Europejskie Miasto Kulturalne Kudowa-Nachod-Hronow” oraz zwiększenia dotacji dla instytucji kultury tj. Muzeum i Biblioteki.
Przewodniczący  Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący  Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”
Pani Skarbnik poinformowała, że obowiązek podjęcia w/w uchwały wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Taka uchwała podejmowana jest już od kilku lat. Projekt, który został radnym przedłożony różni się od tego, który obowiązywał w 2008 roku tylko jednym zapisem. Został wykreślony zapis  dotyczący tego, że dotacją z gminy może być działalność warsztatów terapii zajęciowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami taka działalność może być finansowana tylko i wyłącznie przez starostwa. Pozostałe zapisy nie zostały zmienione. Rozpatrywaniem i opiniowaniem wszystkich spraw związanych z przyznawaniem  dotacji tak jak w roku ubiegłym  zajmować się będzie Komisja Spraw Społecznych. Środki przeznaczone na realizację tego programu są zapisane w projekcie budżetu w wysokości 140.000 zł. Na początku stycznia zostanie ogłoszony konkurs i będzie wiadomo, które organizacje będą starały się o dofinansowanie i na jakie zadania. Projekt tej uchwały został przesłany do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Kudowy z prośbą o opinię. Na piśmie otrzymano tylko jedną pozytywną opinię.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok” została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek maksymalnych za usługi komunalne
K.Kierowńczyk – Dyrektor MZUP poinformował, że zmiana stawek maksymalnych dotyczy tylko dwóch pozycji tj. wywóz nieczystości stałych i unieszkodliwianie nieczystości na wysypisku. Pozostałe stawki pozostają bez zmian. Chciałby, aby zaproponowane ceny maksymalne obowiązywały przynajmniej 2 lata. Proponowana podwyżka cen uwzględnia wzrost kosztów wywozu nieczystości stałych, zabezpieczenie środków finansowych w latach 2009 i 2010 na wydatki związane z zamknięciem składowiska w Brzozowiu, koniecznością wywozu odpadów komunalnych na składowisko w Ścinawce Średniej. Wiąże się to z zakupem samochodów specjalistycznych, nowych pojemników i worków. Została również zwiększona opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za składowanie odpadów komunalnych na składowisku na rok 2007 wynosiła 15,71 zł/tonę, a od 01.01.2008 nastąpił duży wzrost opłat i wynosiła ona 75,00 zł/tonę natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska od 01.01.2009 r. wynosić będzie 100 zł/tonę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek maksymalnych za usługi komunalne została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.3)

 

Radna H.Szafrańśka – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych  przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna G.Janiszewska  przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna Ł.Rachuba – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Z.Gaździak – Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej przedstawił sprawozdanie z prac Komisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny A.Kanecki – Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska przedstawił sprawozdanie z prac Komisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta stwierdził, że to nie jemu jest oceniać prace Komisji Rady Miejskiej, ale chciałby zauważyć, że praktycznie nie ma takiego elementu funkcjonowania gminy,  którym nie zajmują się Komisje. Jest to ocena pracy nie tylko pracowników Urzędu Miasta, ale również ocena wszystkich pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek. Burmistrz stwierdził, że ma kilka uwag i wniosków dotyczących dalszej współpracy z Komisjami. Pani H.Szafrańska wspomniała, że jednym z podstawowych zadań Komisji Spraw Społecznych będzie dążenie do tego, aby znikało nam jak najwięcej budynków, w których na dzień dzisiejszy został do sprzedaży jeden lokal mieszkalny. Burmistrz zwrócił się do pani H.Szafrańskiej, aby do tego dopisać jeszcze budynki, w których zostały do sprzedaży  dwa lokale mieszkalne. Ponadto Burmistrz zwrócił się z prośbą, aby zakończyć sprawę adaptacji  na Al. Jana Pawła II. Była tam jedna osoba, która miała problem z terminem zakończenia adaptacji. MZUP wyraził zgodę na przedłużenie terminu adaptacji. Jeżeli ta sprawa zostanie zakończona to dobrze byłoby sprzedać te mieszkania.
Jeśli chodzi o sprawozdanie i wnioski Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Burmistrz Miasta wyraził nadzieję, że kiedy zostanie powołany od 01 stycznia koordynator do spraw to ta komunikacja z Uczniowskimi Ludowymi Klubami Sportowymi i innymi klubami sportowymi będzie zdecydowanie lepsza i skuteczniejsza. Burmistrz Miasta zwrócił się do burmistrza P.Maziarza z prośbą o zweryfikowanie wydatków klubów sportowych, ponieważ środki z gminy nie mogą być przeznaczane na koszenie boisk czy koszty przejazdów samochodem.
Jeżeli chodzi o sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej to widać, że jest problem dotyczący dłużników podatku od nieruchomości, którzy skutecznie unikają jego płacenia. Gmina jest bezsilna, ustawodawca nie dał gminie żadnych możliwości skutecznego egzekwowania należności z tego tytułu. Gmina stara się, aby ten wynik poprawić. Te środki ładnie wyglądają w budżecie, ale niestety są to środki z kategorii wirtualnych środków, one są po stronie dochodów gminy, a tak naprawdę ich nie ma i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będą. Należałoby spróbować znaleźć jakiś sposób na to, aby przynajmniej wykazać aktywność gminy w odzyskaniu tych zadłużeń. Sprawa ta dot. przede wszystkim dwóch spółek działających na majątku byłego KZPB.
Burmistrz Miasta podziękował wszystkim radnym, komisjom i przewodniczącym komisji za to, że ta ich praca jest prowadzona w sposób zrozumiały dla niego oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych i że ta praca pomaga w podnoszeniu poziomu obsługi mieszkańców Kudowy-Zdroju.
P.Maziarz – Z-ca Burmistrza złożył podziękowania wszystkim komisjom, w których mógł brać udział. Jeżeli chodzi o sprawozdanie z prac Komisji Oświaty Burmistrz poinformował, że był obecny na posiedzeniu Komisji, na którym analizowano działalność klubów sportowych. Na tym spotkaniu dokonano szczegółowej analizy rozliczenia tych dofinansowań dla klubów. Przeprowadzona analiza dot. 2007 roku, do 15 stycznia 2009 nastąpi rozliczenie dofinansowania za 2008 r. Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy będą brane pod uwagę podczas przyznawania dofinansowania dla klubów sportowych.
Przewodniczący Rady złożył radnym podziękowania za ich pracę w komisjach. Plany pracy komisji, często bardzo ambitne są przez komisje realizowane.


Ad.4)

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
Radny Z.Gaździak zwrócił się z prośbą o przedstawianie informacji dot. korespondencji  z Nadleśnictwem Zdroje w Szczytnej   w sprawie planów związanych z budynkiem położonym przy ul. Kościuszki 103.
Burmistrz Miasta  poinformował, że ok. 2 lat temu Nadleśnictwo Zdroje zwróciło się do gminy z prośbą o pomoc dla mieszkańców tego budynku. Gmina również 2 lata temu zwróciła się do Nadleśnictwa z prośbą o podanie informacji kto (z imienia i nazwiska)  tam mieszka, kto jest tam zameldowany i kto ma uprawnienia do zamieszkiwania tego budynku. Gmina do dzisiaj nie otrzymała odpowiedzi na to pismo, pomimo ponagleń. Z naszej ewidencji wynikało, że zameldowanych jest trzy razy mniej osób niż tam przebywało. W ubiegłym roku stało się nieszczęście i wybuchł tam pożar. Ludzie tam przebywający pouciekali, na szczęście nikomu nic się nie stało. Budynek się nie spalił, przez jakiś okres nikt tam nie mieszkał. Nikt z tych osób, które tam zamieszkiwały nie przyszedł do gminy po pomoc. Gmina powiadomiła Nadleśnictwo, że był tam pożar, ale w ogóle nie zareagowano na tę informację. W związku z tym gmina ponownie zwróciła się do nich z pismem, z prośbą o podanie informacji co mają dalej zamiar zrobić z tą nieruchomością. Kolejny raz gmina nie otrzymała żadnej informacji. Burmistrz Miasta stwierdził, że w związku z tym najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu wyjazd do Nadleśnictwa na rozmowę w tej sprawie.
Pani Sekretarz poinformował, że pierwsze pismo Nadleśnictwa to był wniosek o przejęcie tego budynku przez gminę. Ponieważ oni napisali tylko taką propozycję przejęcia tej nieruchomości, gmina w kolejnym kroku poprosiła o złożenie oficjalnego wniosku wynikającego z przepisów czyli wniosku z wymaganymi załącznikami. Gmina na prośbę, żeby ten wniosek był oficjalny, bo tylko wtedy może być merytorycznie rozpatrzony nie otrzymała do tej pory odpowiedzi. W tej chwili najbardziej rozsądnym rozwiązaniem  jest to co powiedział Pan Burmistrz, czyli należy do niech pojechać i zapytać o plany dotyczące tej nieruchomości.
 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój  została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.5)

 

Przewodniczący Rady zwrócił się  do Burmistrza Miasta z prośbą o przedstawienie informacji jakie są dalsze losy dot. budowy powiatowego wysypiska odpadów.
Burmistrz Miasta poinformował, że tak jak wcześniej mówiono Międzygminny Związek celowym był odpowiedzialny za dwa zadania. Pierwsze zadanie dla całego Związku, czyli 18 gmin to zorganizowanie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, z czego najistotniejszą i najważniejszą czynnością, którą należało wykonać to była inwestycja – budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Planowano skorzystanie z  pomocy funduszy spójności, Międzygminny związek był na liście rankingowej funduszu spójności, ale okazało się, że ta dotacja biorąc pod uwagę wzrastającą zamożność Polski  dla realizacji tego przedsięwzięcia jest już poniżej 50% (trzy lata temu było to 85%). Ponadto rekultywacja składowisk i wysypisk przestała być kosztem kwalifikowanym.
Burmistrz Miasta poinformował, że spółka prawa handlowego nabyła w Ścinawce grunt od gminy Radków i podjęła się budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych i sortowni. W związku z tym wygląda na to, że możemy być spokojni jeżeli chodzi o wywóz naszych odpadów do Ścinawki. Oczywiście będzie po drodze wiele problemów, które jak gdyby każą nam spojrzeć na gospodarkę odpadami w sposób bardzo szczególny i staranny. Może dojść do takiej sytuacji, że będziemy zmuszeni zostawić tylko dwa tematy, czyli środki unijne i odpady komunalne i nic więcej nie robić, ponieważ zaczyna się robić olbrzymi problem jeżeli chodzi o koszty dowozu odpadów i sprzętu. Gmina złożyła wniosek aplikacyjny do EWT, aby pomóc sobie przy pomocy środków unijnych (beneficjentem jest gmina) w zmianie wyposażenia, które dzisiaj jest w systemie kiedy funkcjonuje wysypisko w Brzozowiu. Należy zlikwidować kontenery, jeśli będzie to zadanie realizowane na takich zasadach, że w Kudowie nie będzie punktu przeładunkowego. Punkty przeładunkowe mają być w Ząbkowicach, Bystrzycy, Lądku i w jednej z trzech miejscowości tj. Duszniki lub Polanica lub Szczytna. Ta sprawa ma być dopiero ustalona. W związku z tym gmina praktycznie zmuszona jest do zakupienia dwóch nowych samochodów. Jakby się okazało, że punkt przeładunkowy udałoby się zlokalizować  w Kudowie to może gmina porodziłaby sobie z jednym samochodem, ale na pewno nie poradzimy sobie bez samochodu dostawczego, specjalnego, który będzie służył do workowego systemu segregacji. Od 1 stycznia w system workowy wchodzi Czermna tj. ul. Chrobrego i Kościuszki (do Szopki Ruchomej), całe osiedle przy ul. Moniuszki oraz cała ul. Nad Potokiem. Na spotkaniach w mieszkańcami tych ulic zostały rozdane aneksy do umów, zostały rozdane kalendarze na cały przyszły rok  z zaznaczonymi terminami kiedy będą te worki odbierane. Burmistrz stwierdził, że jest problem, z którym Polska będzie musiała się pogodzić i nie będzie innego wyjścia, spalarnie odpadów będą musiały być budowane. Stała się rzecz, której nikt nie przewidział, najwięksi odbiorcy makulatury powiedzieli, że ani grama od Polski nie chcą. Ani Chiny, ani Niemcy nie chcą odbierać już makulatury, dlatego z makulaturą się nic nie zrobi tylko trzeba ją po prostu spalić.
Także sprawa budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych i sortowni na dzień dzisiejszy nie wygląda źle, natomiast mogą się wydarzyć po drodze różne rzeczy.
Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdzającą nieważność części uchwały nr XXIX/198/08 Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. RIO stwierdza nieważność § 1 części D.2 pkt. 7  w brzmieniu „stanowiące własność rolników – emerytów, którzy przekazali ziemię na rzecz Skarbu Państwa” z powodu istotnego naruszenia ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Pani Skarbnik poinformowała, że ten zapis funkcjonował w uchwale od kilku lat i nie budził on żadnych wątpliwości. RIO stoi na stanowisku, ze przyjęte przez Radę kryterium zróżnicowania stawek podatku według rodzaju właścicieli nie ma charakteru przedmiotowego, lecz podmiotowy. Jeżeli chodzi o naszą gminę dotyczy to tylko kilku nieruchomości, dlatego też nie będzie już podejmowana inna uchwała, tym bardziej, że nie obowiązywałaby ona od 1 stycznia 2009 r. W związku z tym gmina dotrze do tych podatników indywidualnie i jeżeli będzie taka potrzeba to gmina będzie umarzać.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo Dyrektora Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Budowlani” z Wrocławia, który w imieniu własnym oraz gości i kuracjuszy przebywających w Ośrodku Wypoczynkowym „Rajski Dom” złożył na ręce Burmistrza Miasta podziękowania za wszystkie przedsięwzięcia kulturalno – rozrywkowe, które organizowane były przez Urząd Miasta lub pod patronatem w roku bieżącym zarówno w Teatrze Zdrojowym jak i w plenerze. Szczególne podziękowanie kuracjusze i goście kierują za zapewnienie bezpłatnego transportu i dogodnego dojazdu w centrum Kudowy do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej na organizowane tam  imprezy okolicznościowe. Dzięki temu goście mogli nie tylko podziwiać piękno krajobrazu ale czynnie uczestniczyć w wielu imprezach jak: Majówka, Cepowisko,  Ziemniaka itp.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja, na którą radni już otrzymali zawiadomienia  odbędzie się 29.12.2008 r. Głównym punktem sesji będzie uchwalenie budżetu gminy na rok 2009.  Radni w najbliższych dniach otrzymają uzupełnienie porządku obrad. Stwierdził również, że oczekuje nadal od radnych na propozycje dotyczące planu pracy Rady na rok 2009.
Następnie głos zabrała radna Ł.Rachuba, która poinformowała zebranych, że odbyły się w mieście dwie piękne  uroczystości. Jedna z nich to Wigilia dla osób niepełnosprawnych, która odbyła się w Hotelu Werde Montana. Radna poinformowała, że Wigilia ta została zorganizowana bez wydania przez Klikę złotówki. W naszym mieście są ludzie oddani, którzy chcą pomóc innym i nie trzeba ich o nic prosić. Dzisiaj nasi mieszkańcy Kudowy – hotelarze i gastronomicy chcą podzielić się z innymi, z osobami słabszymi, chorymi. Tak jak wspomniała Klika miała przyjemność gościć swoich podopiecznych w Hotelu Werde Montana. Była to już 17 Wigilia na osób niepełnosprawnych. Stoły były bardzo obficie przygotowane, były paczki dla naszych podopiecznych.
Druga uroczystość to wystawiona w Teatrze Zdrojowym przez Sanatorium „Jagusia” Szopka Bożonarodzeniowa pt. „ A dlaczego”. Radna stwierdziła, że ten program powinien zobaczyć każdy Polak. Należałoby złożyć podziękowania osobom, które to przygotowały gorące podziękowania.
Radna G.Janiszewska w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym złożyła podziękowania za zorganizowanie Wigilii dla osób niepełnosprawnych oraz za wkład pracy wniesiony w jej przygotowanie.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który zwrócił się do radnych z prośbą, aby diety za sesję 29.12.2008 r. przekazali na sfinansowanie drugich śniadań dla dzieci kudowskich szkół. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXX/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2009 10:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż