Zarządzenie Nr 0050.295.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 19 – 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 0050.162.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2019 r.” w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, w składzie:
1.    Przewodniczący: Stanisław Jakubiec
2.    Członek: Iwona Biernacik
3.    Członek: Anna Jakubowska-Kort
4.    Członek: Magdalena Spendowska
5.    Sekretarz: Marek Kot

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.295.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.01.2019 11:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.01.2019 11:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 47