Zarządzenie  Nr    0050.297.2018
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 28 grudnia 2018 r.

    w sprawie wyłączenia ze sprzedaży  lokali i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. t.j. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.), w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. t.j. z 2018 r., poz. 2204) oraz w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. t.j. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.) , Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Wyłącza się ze sprzedaży wszystkie gminne lokale komunalne, stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, w stosunku do których wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach komunalnych Gminy Kudowa-Zdrój został złożony do dnia 31.12.2018 r. włącznie.

§ 2.

Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.297.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.01.2019 11:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.01.2019 11:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 43