UCHWAŁA Nr IV/14/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c – d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z poźn. zm.) oraz art. 211 – 212, art. 214 – 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w kwocie 52.148.471,62 zł, w tym:
1)    dochody bieżące: 41.917.305,13 zł,
2)    dochody majątkowe: 10.231.166,49 zł,
zgodnie z Załącznikami  nr 1 i 1a załączonymi do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.    Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok  w kwocie 52.717.652,03 zł w tym:
1)    wydatki bieżące: 41.353.286,45 zł,
2)    wydatki majątkowe: 11.364.365,58 zł,
zgodnie z Załącznikami nr 2 i 2a załączonymi do niniejszej uchwały.
2.    Wydatki bieżące budżetu obejmują:
1)    wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 29.985.656,20 zł, w tym:
a)    wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.135.300,13 zł,
b)    wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.850.356,07 zł,
2)    wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.394.626,00 zł,
3)    wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.890.379,00 zł,
4)    wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 429.625,25 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem 2b,
5)    wydatki na obsługę długu publicznego – 653.000,00 zł;
3.    Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 11.364.365,58 zł, w tym  dotacje na zadania inwestycyjne 489.500,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -  7.540.303,58 zł.

§ 3.

1.    Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 569.180,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągnięcia kredytów.
2.    Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.284.297,16 zł  i rozchody budżetu w kwocie 3.715.116,75 zł  zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem nr 3.
3.    Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1)    kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2019 roku w kwocie  4.264.297,16 zł,
2)    kredytów krótkoterminowych w 2019 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4.  Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 480.000,00  zł, w tym:
1)    rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł,
2)    rezerwę celową na realizację zadań  własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  130.000,00 zł,
3)    rezerwę celową na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym w kwocie 200.000,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1)    dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 392.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 392.000,00 zł,
2)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – 5.946.423,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 załączonym do niniejszej uchwały,
3)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie – 1.500,00 zł zgodnie z Załącznikiem  nr 5 załączonym do niniejszej uchwały,
4)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 221.623,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 6 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy Kudowa – Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 w kwocie 3.884.126,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Ustala się :
1)    dochody  i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 22.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem  nr 8 do uchwały,
2)    dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.735.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8.

1.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój:
1)    do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
a)    polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
b)    w planie wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,
c)    polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2)    do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
a)    w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
b)    w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań
i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 9.

1.    W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2.    Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków w zakresie realizacji zadań własnych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast w przypadku, gdy zwrot wydatków dotyczy lat poprzednich środki te stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy Kudowa – Zdrój.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr IV/14/18
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.01.2019 11:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.01.2019 11:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 255