UCHWAŁA Nr IV/16/18
Rady Miejskiej w Kudowie – Zdroju
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019 – 2023” (M.P., poz. 1007); Rada Miejska w Kudowie – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania dla Gminy Kudowa – Zdrój  na lata 2019 – 2023, który stanowi załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§3

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/275/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr IV/16/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.01.2019 12:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.01.2019 12:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 38