Zarządzenie nr 0050.299.2018
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 31 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa–Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6,  art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Burmistrz Miasta Kudowy–Zdroju  zarządza co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/247/17 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa–Zdrój  załącznik nr 1 - „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2039”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.299.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.01.2019 13:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.01.2019 13:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 45