UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2019 ROKU

UCHWAŁA NR V/20/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR V/21/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca

UCHWAŁA NR V/22/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR V/23/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/24/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030"

UCHWAŁA NR V/25/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.760

UCHWAŁA NR V/26/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR V/27/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/28/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/29/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/30/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca

UCHWAŁA NR V/31/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi prokuratora Rejownowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  XLVII/289/06 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostraczania wody i odprowadzania ścieków


UCHWAŁA NR VI/32/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/33/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Bumistrza Miasta Kudowa-Zdrój dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR VI/34/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016r.

UCHWAŁA NR VI/35/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 r.  o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do Rady Naukowej  Parku Narodowego Gór Stołowych

UCHWAŁA NR VI/36/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR VII/37/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2018

UCHWAŁA NR VII/38/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.2218

UCHWAŁA NR VII/39/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/40/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalkizacji  sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR VII/41/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie Gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.2219

UCHWAŁA NR VII/42/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój  w ramach porogramu priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa  dolnośląskiego " EDYCJA II przy wsparciu finansowym  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.2220

UCHWAŁA NR VII/43/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.2221


UCHWAŁA NR VIII/44/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Apelu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej"

UCHWAŁA NR VIII/45/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR VIII/46/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/47/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia  wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.3145

UCHWAŁA NR VIII/48/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.3292

UCHWAŁA NR VIII/49/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kudowie-Zdroju na lata 2019-2024

UCHWAŁA NR VIII/50/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój oraz określenia granic obwodów  publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.3146

UCHWAŁA NR VIII/51/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kłodzku

UCHWAŁA NR VIII/52/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum


UCHWAŁA NR IX/53/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy  Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 

UCHWAŁA NR IX/54/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR IX/55/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.3593

UCHWAŁA NR IX/56/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR X/57/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrz Miasta wotum zaufania

UCHWAŁA NR X/58/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

UCHWAŁA NR X/59/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

UCHWAŁA NR X/60/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR X/61/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR X/62/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

UCHWAŁA NR X/63/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie bonifikaty udzielanej przy sprzedaży nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.4172

UCHWAŁA NR X/64/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.4173

UCHWAŁA NR X/65/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach  organów gminy oraz zasad ich wypłacania

UCHWAŁA NR X/66/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XI/67/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 września 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XI/68/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2020 rok

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.5335

UCHWAŁA NR X/69/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XI/70/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR XI/71/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania


UCHWAŁA NR XII/72/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XII/73/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR XII/74/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w Kudowie-Zdroju, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym  organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.5764

UCHWAŁA NR XII/75/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń  sportowo-rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju


UCHWAŁA Nr XIIl/76/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października  2019 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XIIl/77/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2019 r.  w sprawie przyjęcia  programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020

UCHWAŁA Nr XIIl/78/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2019 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.6278

UCHWAŁA Nr XIIl/79/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.6279

UCHWAŁA Nr XIIl/80/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2019 r.  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

UCHWAŁA NR XIII/81/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XIII/82/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIII/83/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.6280

UCHWAŁA NR XIII/84/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.6281

UCHWAŁA NR XIII/85/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańca

UCHWAŁA NR XIII/86/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.6282

UCHWAŁA NR XIII/87/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.6283


UCHWAŁA NR XIV/88/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/11/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.7204

UCHWAŁA NR XIV/89/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.7578

UCHWAŁA NR XIV/90/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XLII/258/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018 – 2022

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.7579

UCHWAŁA NR XIV/91/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.7580

UCHWAŁA NR XIV/92/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIV/93/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finanoswej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XIV/94/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.7581

UCHWAŁA NR XIV/95/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.7205


UCHWAŁA NR XV/96/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/311/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.7715

UCHWAŁA NR XV/97/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Kudowa-Zdrój , na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.7716

UCHWAŁA NR XV/98/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.7717

UCHWAŁA NR XV/99/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XV/100/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok


UCHWAŁA NR XVI/101/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie  budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVI/103/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR XVI/104/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XVI/105/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XVI/106/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

UCHWAŁA NR XVI/106/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2019 ROKU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:28.11.2019 15:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.05.2021 11:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 1136