Zarządzenie Nr 0050.18.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z  późn.  zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

§1.

1.    Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu w prawie własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek  nr: 208/5 i 208/6 o łącznym  obszarze 0,0172 ha położonych w  obrębie Słone , gminy Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą SW1K/00088492/4 oraz  nieruchomości niezabudowanej składającej się  z działki  nr: 689/6 o  obszarze 0,0129 ha, położonej przy  ul. Kościelnej, obręb  Słone, gminy Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą SW1K/00088686/1.

2.    W przedmiocie zbycia nieruchomości opisanej  w ust. 1, została zawarta warunkowa umowa sprzedaży w dniu 17 grudnia 2018 r. Rep. A nr 10138/2018  w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku  przy ul. Bohaterów Getta nr 1 przed  notariuszem mgr Urszulą  Makarską.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowy-Zdroju.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.18.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.01.2019 10:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.01.2019 10:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 37