Protokół nr XXXI/08 z dnia 29.12.2009 r.

 

PROTOKÓŁ XXXI/08
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                         -  12.45


Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Paweł Koczot                     - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- budżetu gminy na rok 2009,
- zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008,
- ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2009 rok na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju,
- ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe,
- ustalenia górnej stawki  za wywóz nieczystości płynnych,
- planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2009,
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
2. Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w porządku obrad.


Ad.1)

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy na rok 2009
Pani I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że procedurę uchwalania budżetu gminy określa uchwała XXIV/129/2004  z 30.06.2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Za zapisów tej uchwały wynika, że do 21 sierpnia Burmistrz Miasta przekazuje jednostkom budżetowym oraz wywiesza do publicznej wiadomości  założenia do projektu budżetu na następny rok budżetowy. Takie zarządzenie zostało wydane. Do 30 września kierownicy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucje kultury oraz inni pracownicy mają obowiązek przedłożyć swoje zapotrzebowania, palny rzeczowe oraz plany finansowe. To również zostało zrobione. Na tej podstawie opracowywany jest projekt budżetu, który jest składany do biura Rady Miejskiej do 15 listopada danego roku. Równocześnie projekt budżetu jest przekazywany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tym momencie zaczyna się praca radnych nad projektem budżetu. Komisje Rady w terminie 14 dni od dnia otrzymania materiałów mają posiedzenia, na których formułują wnioski i opinie o projekcie budżetu. Brak takiej opinii jest równoznaczne z tym, że Komisje opiniują projekt budżetu pozytywnie. Końcową opinię do projektu budżetu sporządza komisja właściwa do spraw budżetu  czyli w naszym przypadku Komisja Gospodarczo – Ekonomiczna. W posiedzeniu, na którym przygotowywana jest opinia końcowa udział biorą   przewodniczący pozostałych Komisji Rady. W trakcie tych prac Burmistrz Miasta może dokonać autopoprawek co miało miejsce. Ostateczny projekt budżetu przekazywany jest radnym na 14 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej.
Radny Z.Gaździak – Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej odczytał opinię i  wnioski do projektu budżetu gminy, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Pani Skarbnik odczytała stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej do projektu uchwały budżetowej na rok 2009, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju projekcie budżetu  na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o prognozie długu gminy Kudowa-Zdrój dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Pani Skarbnik poinformowała, że w stosunku do projektu budżetu, który radni otrzymali w listopadzie wprowadzono następujące zmiany:
- zwiększono planowane dochody z tytułu mandatów o 15.000 zł (wniosek radnych),
- zmniejszono planowane środki z tytułu dotacji rozwojowej na zadanie pn. „Trasy rowerowe na pograniczu Kłodzkim” o 535.691,92 zł w związku z nieujęciem wniosku aplikacyjnym kosztów wykonania oświetlenia (zachowanie proporcjonalności wniosku po stronie polskiej i czeskiej),
- zaokrąglono kwoty dochodów do pełnych zł,
- plan wydatków inwestycyjnych pn. „Trasy rowerowe na pograniczu Kłodzkim” zmniejszono o koszty wykonania oświetlenia (wyjaśnienia j.w.),
- wykonanie remontu budynku przy ul. Lubelskiej 8 (dokończenie) w kwocie 54.000,00 zł oraz wykonanie 5-cio letnich przeglądów elektrycznych w kwocie 32.000,00 zł ujęto w planie finansowym Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej. W związku z tym kwota dotacji przedmiotowej dla MZUP została zwiększona o 86.000,00 zł. Zmianie uległ załącznik dotyczący przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
- wydatki w dziale oświata i wychowanie zwiększono o 8.000,00 zł w tym 4.000,00 zł na zakup artykułów malarskich do malowania elewacji na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (wniosek radnych), 3.000,00 zł na inne szkolenia nie zaliczane do doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 1.000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
- w dziale opieka społeczna zwiększono wydatki o 3.650,00 zł na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (pomyłkowo nie ujęto w projekcie),
- zmniejszono planowane wydatki na usługi opiekuńcze o 6.000,00 zł, a zwiększono planowane wydatki na wypłatę zasiłków celowych o 6.000,00 zł,
- zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu pn. „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój – Nachod” o 5.000,00 zł w związku z ujęciem kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego w budżecie na 2008 rok,
-  zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji rewitalizacji ul. Tkackiej i Fabrycznej o 79.940,00 zł w związku z przygotowaniem harmonogramu realizacji programu i koniecznością wykonania dokumentacji placu zabaw, boiska sportowego, zagospodarowania terenu, raportu oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności,
- zaokrąglono kwotę rezerwy ogólnej do 210.000,00 zł,
- zaokrąglono kwoty wydatków do pełnych zł,
- skorygowano plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez wykreślenie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (zgodnie z wyjaśnieniem RIO odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GFOSiGW stanowią dochód budżetu gminy).
Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 32.555.764 zł w tym dochody bieżące to kwota 20.672.666,0 zł, natomiast dochody majątkowe to kwota 11.883.098,00 zł. Dochody w podziale na dochody własne i inne kształtują się następująco:
- dochody własne   – 23.583.667,00 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa  - 5.495.001,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 3.477.096,00 zł,
Wydatki budżetu gminy wynoszą  32.429.677 zł z czego wydatki bieżące to kwota 23.241.182,00 zł, wydatki majątkowe – 9.188.495,00 zł. Ustalono również wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem tych wydatków, które będą finansowane ze środków Unii Europejskiej i jest to kwota 5.875.880,00 zł wymieniona w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej. Ustalone wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostały wymienione w załączniku nr 12 i wynoszą 6.706.984,00 zł. Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 126.987 zł natomiast przychody budżetu to kwota 1. 500.000,00 zł – jest to przychód z tytułu kredytów, przypadające spłaty w roku budżetowym wynoszą 1.626.087,00 zł. Rezerwa ogólna została utworzona w kwocie 210.000,00 zł, rezerwy celowe na kwotę 175.000,00 zł w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w wysokości 35.000,00 zł, a na realizację zadań własnych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym  w wysokości 140.000,00 zł.  Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustalono w następujących wysokościach:
- przychody – 5.690.000,00 zł
- wydatki – 5.532.000,00 zł.
Nadwyżka przychodów nad wydatkami pozwoli na uzyskanie dodatniego stanu środków obrotowych w 2009 roku. Planowany stan środków obrotowych założono na kwotę 5.422,00 zł.  Ustala się również dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego” realizowanej przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w wysokości 280.000,00 zł.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi:
- przychody – 62.000,00 zł
- wydatki –  87.900,00 zł.
Kwota dotacji podmiotowych wynosi 1.300.307 zł w tym instytucje kultury – 542.108,00 zł, niepubliczne jednostki systemu oświaty – 582.139,00 zł, i pozostałe jednostki należące do sektora finansów publicznych – 176.060,00 zł.
Jeżeli chodzi o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii to jest to kwota – 320.000,00 zł.
Plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10 zakłada wydatki w kwocie 9.188.495 zł. Tutaj główna pozycja to są:
- inwestycje drogowe na kwotę 4.683.118 zł,
- rozbudowa cmentarza komunalnego – 280.000,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 818.710,00 zł w tym dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych” – 80.000,00 zł i „Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen” – 738.710,00 zł,
- w dziale oświata i wychowanie – 443.604,00 zł w tym realizacja projektów „ Przedszkola bez granic – współpraca Przedszkola w Hronowie i Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” – 143.604,00 zł  oraz   „Budowa windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych” – 300.000,00 zł
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.076.448,00 zł w tym budowa oświetlenia ul. Słone - 205.000,00 zł, realizacja projektu „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój – Nachod” – 580.448,00 zł
- w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przede wszystkim III etap rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego – przygotowanie dokumentacji – 80.000 zł
- w dziale kultura fizyczna i sport – budowa basenu krytego czyli spłata zobowiązań wobec wykonawcy – 1.140.000,00 zł i budowa trybun sportowych na boisku piłkarskim – 70.000,00 zł.
Ustalony został również plan zadań remontowych (załącznik nr 11) i opiewa on na kwotę 800.876,00 zł. Ustalony został limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku budżetowego na kwotę 3.000.000,00 zł oraz długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 1.500.000,00 zł.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem jak będą finansowane i realizowane zadania nie wykonane w roku 2008 np. budowa oświetlenia ul. Tkacka 23, w nowym budżecie tego zadania nie ma. 
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że tak jak mówił wcześniej na posiedzeniu Komisji, w momencie kiedy będzie gotowy projekt i pozwolenie na budowę na całą infrastrukturę na osiedlu Fabrycznym, wówczas zostanie podjęta decyzja o oświetleniu na ul. Tkackiej. Oświetlenie na ul. Tkackiej zostało przeniesione do czasu trudnego do określenia na dzień dzisiejszy, ponieważ projektant, który miał wykonać projekt do dzisiaj tego nie zrobił, czekamy jaka będzie jego decyzja i w zależności od tej decyzji będziemy się zastanawiać jak zostanie rozstrzygnięta ta sprawa.  Dlatego też celowo to zadanie nie zostało wpisane do budżetu na rok 2009.
Burmistrz Miasta poinformował, że Urząd Marszałkowski miał realizować 16 projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym. Pojawiają się niepokojące informacje dot. wysokości wykorzystania przez Polskę środków unijnych, one nie sięgają nawet 1%. W związku  Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o rozpoczęciu naboru i zakończeniu naboru na 34 programy. Na pewno nastąpią przyspieszenia dot. realizacji pozostałych projektów. Wiadomo na pewno, że na koniec I kwartału będziemy starali się złożyć projekt na III etap rewaloryzacji Parku. Gmina będzie się starała pomagać  spółce KZWiK w znalezieniu się na liście przyznania dofinansowania na poprawę jakości wody. Jeśli chodzi o rewitalizację to przed gminą stoi bardzo trudne zadanie, ponieważ przyspieszono złożenie wniosków na konkurs dokładnie o rok.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że  plan dochodów zwiększa się o kwotę  2.050,00 zł natomiast  plan wydatków o kwotę 1.050,00 zł w dziale opieka społeczna. Są to dochody uzyskane ze zwrotu  nienależnie  pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych. Jeżeli chodzi o plan wydatków pani Skarbnik poinformowała, że w związku ze  zmianą stanowiska przez Urząd Marszałkowski w sprawie zakupu licencji ESOD IntraDOK i odstąpienia od centralnego sposobu zakupu zachodzi konieczność dokonania zakupu bezpośrednio przez gminę. Środki przeznaczone na dotację celową przeznacza się na zakup licencji w § 4750 ( jednostkowa wartość nie przekracza 3500 zł). W dziale 900– w związku z niewykorzystaniem planu wydatków na zakup wody do podlewania parku zdrojowego             (zadanie ujęte w palnie finansowym MZUP) zmniejsza się plan na ten cel o 9.600,00 zł. Zwiększa się planowane wydatki na odśnieżanie ulic wykonywane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W dziale 921 w związku z większymi niż planowano wydatkami na koncerty orkiestry zdrojowej zwiększa się plan wydatków na ten cel o 5.500,00 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2009 rok na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 174 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla zakładów budżetowych mają charakter przedmiotowy i kalkulowane są wg stawek określonych przez  organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Na rok 2008 Rada podejmowała również taką uchwałę. Analizując załącznik nr 1 do uchwały – kalkulacja przychodów i kosztów MZUP na rok 2009 widać, że planowane przychody z tytułu administrowania zasobem mieszkaniowym wynoszą 1.534.400,00 zł, z tego czynsze za lokale mieszkalne 1.242.400,00 zł, czynsze za lokale użytkowe 218.000,00 zł. tutaj ważna jest informacja o stawce jednostkowej. W przypadku czynszu za lokal mieszkalny jest to kwota 3,26 zł za 1 m2 natomiast w przypadku lokalu użytkowego  jest to kwota 8,59 zł za 1 m2, czynsze za garaże to kwota 5,20 zł. Jeżeli chodzi o koszty zarządzania i administrowania to zostały one zaplanowane w wysokości 1.700.400,00 zł czyli stawka jednostkowa wynosi 4,19 zł. Na te koszty składają się: koszty utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - przede wszystkim zaliczka eksploatacyjna, wynagrodzenie dla zarządcy, fundusz remontowy, udział gminy w częściach wspólnych, zakup skrzynek pocztowych, koszty ogólne i najważniejsza pozycja tak naprawdę, na którą ta dotacja przedmiotowa  jest przekazywana – odpisy aktualizujące należności wątpliwe. Pani Skarbnik stwierdziła, ze rzeczą wiadomą jest, że czynsze nie są przez wszystkich płacone.  MZUP musi przy wykonywaniu swoich wydatków, planu remontów mieć środki finansowe. W przypadku kiedy część osób nie płaci te środki muszą być w całości dostarczone. Po to jest ta dotacja, która uzupełnia te brakujące środki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Jest to kwota 146.000 zł przy planowanej dotacji 166.000 zł. Koszty utrzymania budynków i lokali gminnych to kwota 1.030.700,00 zł w tym: koszty konserwacji – 238.100,00 zł, koszty remontów – 294.600,00 zł, koszty eksploatacji – 498.000,00 zł. Różnica między przychodami a kosztami jest to kwota 166.000 zł co daje stawkę jednostkową  na 1 m2 w wysokości 0,41 zł.
Rozliczenie dotacji przedmiotowej MZUP sporządza w terminie do 15 lutego roku następnego. Dotacja przedmiotowa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych , w terminie do 15 lutego roku następnego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2009 rok na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Pani I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że taką uchwałę Rada  podejmuje po raz pierwszy. Zgodnie z art. 191 ustawy  z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Jednako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, do których nie stosuje się tej zasady. Organ stanowiący ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz określa  ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.
Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, będą  zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy.
Zadania wymienione w załączniku nr 1 do uchwały  nie zostaną zrealizowane w 2008 roku z uwagi na:
1) zakup dodatkowych licencji miał być zrealizowany przez Urząd Marszałkowski i na ten cel w budżecie gminy zarezerwowano środki  formie dotacji celowej. W związku ze zmianą stanowiska przez Urząd marszałkowski zakup licencji ma być dokonany bezpośrednio przez gminy. Umowa została podpisana w dniu 15.12.2008 roku,
2) termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwzględnieniem miejsc postojowych i ciągów pieszych dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Nad Potokiem został przesunięty na 2009 rok, ze względu na konieczność przyśpieszenia terminu wykonania dokumentacji rozbudowy cmentarza ( ten sam wykonawca),
3) opieszałość wykonawcy modernizacji sanitariatów w szkole podstawowej przy ul. Buczka 9,
4) termin wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji został przesunięty na 2009 rok ze względu na brak ostatecznych wytycznych w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa i przygotowania LPR,
5) opieszałość wykonawcy projektu oświetlenia odcinaka drogi przy ul. Tkackiej 22.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
Pani Sekretarz poinformowała, że wpłynęły kolejne dwa wnioski spełniające kryteria dot. udzielenia bonifikaty stąd kolejny projekt uchwały i prośba o podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została przyjęta jednogłosnie.

 

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia górnej stawki  za wywóz nieczystości płynnych 
Pani H.Barnuś – Prezes KZWiK sp. z o.o. poinformowała, że wywóz nieczystości płynnych nie podlega ustawie o zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nie jest działalnością objętą taryfą. Podlega uregulowaniom zawartym w ustawie o utrzymaniu czystości w gminach, która daje samorządowi możliwość ograniczenia nadmiernego wzrostu cen za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Zgodnie z powyższą ustawą gmina w formie decyzji wydaje podmiotom gospodarczym zezwolenie na prowadzenie na administrowanym przez siebie terenie  w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych i ustala punkty zlewne nieczystości płynnych. Podmioty gospodarcze, które uzyskały zgodę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych kalkulując cenę 1 m3 odebranych ścieków uwzględniają koszty pompowania, transportu i utylizacji ścieków. Na terenie gminy obowiązuje jednolita cena bez względu na odległość od punktu zlewnego. KZWiK prowadzi obsługę szamb również poza terenem gminy i wtedy do ceny obowiązującej w Kudowie dolicza się opłatę za km transportu poza granicami miasta. Na rok 2009 cena 1m3 ścieków odebranych z szamb wyniesie 15,95 zł brutto. W związku z tym proponuje się ustalenie ceny maksymalnej w wysokości 16 zł za 1 m3.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia górnej stawki  za wywóz nieczystości płynnych  została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2009, a następnie  Rady poddał go pod głosowanie.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2009  została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009, a następnie poddał  go  pod głosowanie.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.2)

 

Przewodniczący Rady zwrócił się  do radnych z prośbą o przedłożenie propozycji Komisji do planu pracy Rady na 2009 rok.
Radny W.Gucz zwrócił się z następującymi wnioskami:
- poprawić funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Zdrojową,
- zwiększyć nadzór służb komunalnych i miejskich nad wykonywanymi pracami (wykopami) na chodnikach w mieście, są  miejsca gdzie po wykonanych pracach zapadają się chodniki np.  ul. Główna na wysokości fotoradaru.
Burmistrz Miasta poinformował, że ze względu na przebieg sieci gazowej na wysokości zegarmistrza przy ul. Głównej nie ma możliwości poszerzenia drogi i zrobienia drugiego pasa ruchu. W związku z tym za zgodą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad gmina sama na własny koszt ustawiła słupki na chodniku. Burmistrz stwierdził, że zostanie wystosowane pismo do GDDKiA w sprawie poprawy funkcjonowania sygnalizacji świetlnej.
Jeżeli chodzi o  zapadnięcia chodników Burmistrz Miasta stwierdził, że wniosek przyjmuje do realizacji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXI/08 z dnia 29.12.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.02.2009 13:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż