Protokół nr XXXII/09 z dnia 05.02.2009 r.

 

PROTOKÓŁ XXXII/08
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 05 lutego 2009 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                        -  13.20


Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                     - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych, a w szczególności  pana Zbigniewa Szczygła – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego,  pana Jerzego Ignaszaka – Wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a jednocześnie Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój oraz   ks. Jan Myjaka – Honorowego Obywatela Miasta Kudowa-Zdrój.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18.12.2008 r. i 29.12.2008 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- panu pracy Rady Miejskiej na rok 2009,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe,
- przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa-Zdrój na lata 2009 – 2013”,
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009,
- ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2009 rok na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w porządku obrad.

 

Przed Przystąpieniem do obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Miasta, który stwierdził , że sesję chciałby rozpocząć od informacji dotyczących minionego 2008 roku. Burmistrz Miasta poinformował, że gmina od lata stara się aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym naszego kraju, startując między innymi w wielu konkursach. Gmina uczestniczyła aktywnie w konkursach, które nie są konkursami polegającymi na dobrym żonglowaniu w internecie, ale w konkursach, które mają wymiar  rzeczywisty, polegający na tym, że ocenia się samorządy po ich efektywności, pracy oraz skuteczności. Gmina startowała w wielu konkursach i we wszystkich została wyróżniona.  Od wielu lat podstawowym elementem naszej działalności jest wykorzystanie szansy jakiej nie będzie przez wiele lat, mianowicie pozyskiwanie środków unijnych. Nie raz decyzje gminy, często zdeterminowane i przede wszystkim poparte chęcią uzyskania tych środków prowadzą do tego, że nie wszyscy mieszkańcy są zadowoleni, ponieważ w pierwszej kolejności należy zadbać o te inwestycje, które są dla gminy strategiczne. Tych środków do wydania już zatwierdzonych na ten rok i przyszły jest ok. 10 mln zł. To będzie ogromny wysiłek finansowy, a przede wszystkim ogromny wysiłek organizacyjny.
Miasto to jest miejsce, ale miejsce bez ludzi nie potrafi być dobrze zorganizowane i nie potrafi tętnić tym co jest dla nas najistotniejsze i najważniejsze. Obowiązek Rady Miejskiej polega na tym, jak sama nazwa wskazuje, żeby radzić ludziom, pomagać ludziom. Gmina stara się, żeby te inwestycje miały przełożenie na codzienne życie mieszkańców.
Burmistrz Miasta poinformował, że w 2008 roku dzięki aktywności pracowników i mieszkańców gmina zajęła VI w konkursie „Na najlepiej segregującą gminę” na Dolnym Śląsku, została także wyróżniona w konkursie „Najciekawsze strony internetowe poświęcone odpadom” na Dolnym Śląsku.  Gmina zajęła II miejsce w konkursie na „Najpiękniejszy Polski Park 2008” oraz otrzymała nominację do nagrody Głównej w I edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy” w kategorii rewitalizacji za projekt „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”.  Ponadto gmina otrzymała nominację w Konkursie „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” do nagrody w kategorii „Jednostka samorządu terytorialnego – za szczególną efektywność w pozyskiwaniu funduszy unijnych”.
To wszystko byłoby niemożliwe przede wszystkim bez przede wszystkim fantastycznych  mieszkańców naszej gminy, którzy aktywnie włączają się w tę aktywność. Mieszkańcy są bardzo aktywni, a przede wszystkim stwarzają dobrą atmosferę w naszym  mieście co dla miejscowości uzdrowiskowej ma ogromne znaczenie. Chodzi tu o postawę, która powoduje, że gmina jest postrzegana i oceniana jako miejsce bezpieczne, sympatyczne a jednocześnie zadbane i czyste. Te wszystkie wyróżnienia przekładają się na to o czym mówił. Za tym wszystkim stoi również ogromna grupa ludzi, którzy to bezpośrednio wykonują. Są to ludzie, którzy oddają całe swoje serce, umiejętności, wiedzę i czas bardzo często prywatny, żeby zrealizować te wszystkie zadania.
Następnie Burmistrz Miasta wręczył podziękowania  osobom najbardziej zaangażowanym w pozyskiwanie i wykorzystanie pieniędzy unijnych przez gminę w latach 2005-2008 oraz osobom, które przyczyniły się do uzyskania przez gminę wyróżnień w wielu konkursach. Podziękowania otrzymali: Aneta Potoczna, Krzysztof Kierończyk, Adam Lis, Jerzy Domitraszczyk, Małgorzata Kanecka, Jacek Kowalczyk, Urszula Sałtrukowicz, Adam Kosecki, Iwona Biernacik,  Marek Biernacki,  Elżbieta Hendler-Bolechała, Konrad Buss, Dawid Dymowski.
Następnie pani A.Potoczna przedstawiła prezentację zdjęć dot. rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju.
Przewodniczący Rady złożył podziękowania wszystkim wyróżnionym przez Burmistrza Miasta, wszystkim którzy swoją pracą  przyczynili się do tego, że Kudowa jest coraz piękniejsza.
Następnie pani U.Karpowicz przedstawiła prezentację – Koncepcja lokalizacji ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 387 na odcinku ulicy Zdrojowej w Kudowie-Zdroju, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina przygotowuje w roku bieżącym dwa duże projekty tj. rewitalizacja osiedla Fabrycznego  (odpowiedzialna za przygotowanie i realizację  jest pani U.Karpowicz) i drugi, którego beneficjentem jest KZWiK sp. z o.o. to projekt dot. poprawy jakości wody na bazie studni nr 10.
Następnie głos zabrał  pan Zbigniew Szczygieł – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który stwierdził, ze bardzo cieszy się z zaproszenia na sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Gratuluje tych wielu sukcesów i osiągnięć. Z tego co usłyszał wynika jeden bardzo ważny wniosek, że pracownicy Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych są zespołem, który wspaniale pracuje i współpracuje na rzecz lokalnej społeczności. Gratuluje wszystkim i każdemu tych osiągnięć.
Jako mieszkaniec Ziemi Kłodzkiej zrobi wszystko, żeby z roku na rok  piękniała, a przynajmniej, aby w koncepcjach, które w tej chwili są bądź zaczynane bądź kontynuowane Ziemia Kłodzka miała swoje godne miejsce.
Zarząd Województwa pod dyrekcją pana Marka Łapińskiego robi wszystko, aby intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem środków unijnych poprzez przyspieszenie naborów. I to jest czynione. Jest pewien dylemat, czy przy obecny zespole Urzędu Marszałkowskiego są w stanie podjąć to wyzwanie, ponieważ jest to bardzo duże zwiększenie obciążenia dla pracowników tego Urzędu. Urząd Marszałkowski jest zdeterminowany, aby bardzo duży nacisk postawić na krwioobieg naszego województwa, a mianowicie na infrastrukturę, która w znakomity sposób ma przełożenie na rozwój regionu. W tym kierunku idą poczynania zarządu naszego województwa. W latach 2007 – 2013 będzie zainwestowane 1mld 900 mln zł na infrastrukturę. W grudniu 2008 r. maiło miejsce wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego. Odbyło się ono w Bystrzycy Kłodzkiej i poświęcone było terenom górskim. 1/3 terenu Dolnego Śląska to są tereny górskie i na tym obrzeże żyje, mieszka i rozwija się 1/3 populacji naszego regionu. Wystosowano apel do Rządu, aby tereny górskie w ramach równomiernego rozwoju były potraktowane w sposób szczególny, na wzór ściany wschodniej, ponieważ funkcjonowanie w ternach górskich wymaga wygenerowania dodatkowych kosztów i energii w stosunku do społeczności, które mieszkają na terenach nizinnych, bo kilometr tu to nie jest to samo co kilometr w terenach nizinnych.  Inwestycje infrastrukturalne, drogowe pochłaniają o wiele większe środki, niż ta sama droga na terenach nizinnych. Stąd ten apel. Komisja ta dyskutowała również na tematy perspektywiczne, rozwojowe. W trakcie dyskusji stwierdzono, że nasze tereny są bardzo atrakcyjne turystycznie. I ten potencjał należy w naturalny sposób wykorzystać. Naszym źródłem turystów jest Poznań, Wrocław, Górny Śląsk, Berlin, Drezno. Drogi i komunikacja dla tych, którzy chcą tu przyjechać pozostawia wiele do życzenia. W roku 2008 nasze inwestycje drogowe na Ziemi Kłodzkiej sięgnęły poziomu 17 mln zł. Jest wiele przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych na wielu odcinkach. W końcu rozpoczęto remont drogi Polanica – Wambierzyce, Karłów – Kudowa. Wiele remontów podjęto  wykonanych w okolicach Stronia, Lądka, Bystrzycy. Podjęto również remonty na drodze śródsudeckiej od Świeradowa poprzez Międzylesie w kierunku Otmuchowa. Jeżeli chodzi o pespektywy i remonty w roku 2009 to kontynuowane będą te wszystkie przedsięwzięcia, o których już mówił, będą również rozpoczynane nowe remonty.
Pan Marszalek stwierdził, że Dolny Śląsk ma najgęstszą  sieć linii kolejowych w Polsce. Wadą jest jednak to, że mamy największą ilość linii zamkniętych, wycofanych z eksploatacji. Stąd wielkie przedsięwzięcie i wielka determinacja Zarządu Województwa, żeby odwrócić tę koniunkturę na liniach kolejowych, bo po pierwsze mają one dla nas wielką wartość gospodarczą  a po drugie mają wielką wartość turystyczną. W roku ubiegłym, zresztą już po raz kolejny stoczono wielką batalię o utrzymanie linii kolejowej Kudowa – Kłodzko. Podjęto decyzję, że w RPO mają być zabezpieczone środki na rewitalizację trzech linii kolejowych do realizowania przewozów pasażerskich, jako zadanie własne Zarządu Województwa. Jest to Szklarska Poręba – Jelenia Góra, Kudowa – Kłodzko i Kłodzko – Stronie Śląskie. W RPO jest kwota 73 mln przeznaczona jest na to żeby można było rozpocząć remonty linii kolejowych. Pan Marszałek wyraził nadzieję, że to przedsięwzięcie się uda. Kolejną sprawą jest usamorządowienie przewozów regionalnych. Jest to potężne przedsięwzięcie.  Zarząd Województwa powołał swoją spółkę ze 100% udziałem samorządu województwa. Nazywa się to Kolej Dolnośląska, są to szynobusy w kolorze żółtym, z emblematem – orzeł dolnośląski. Szynobusy obsługują dwie linie tj. Legnica – Kamieniec - Międzylesie i od 06 stycznia linia Wałbrzych – Kłodzko. Z dnia na dzień coraz więcej pasażerów przekonuje się do tej linii. Jest to nowa jakość na torach i chcemy to rozwijać.
Ponadto Pan Marszałek poinformował, że opracowano studium wydobycia i transportu surowców skalnych Dolnego Śląska. Sprawa jest niebagatelna. Z tego opracowania wynika, że jesteśmy województwem, które posiada zasoby naturalne kruszyw, które są niezbędne do produkcji dróg w 90%, czyli 90% zasobów jest na Dolnym Śląsku. I to jest zaleta natomiast minus tej sytuacji to jest to, że zapotrzebowanie na kruszywa będzie ogromne. W grudniu Rada Ministrów przyjęła program transportowy, gdzie jest wyraźnie napisane, że w roku 2030
będziemy musieli przewieść 50 mln ton. Na dzień dzisiejszy od roku 2002 – nastąpił wzrost100% - wywozimy 22 mln ton, czyli podwojenie. Teraz chodzi o to, żeby strumień tego surowca skierować na koleje. Wiele się dzieje w kierunku żeby rewitalizować bocznice, krótkie odcinki linii kolejowych, ale to jest za mało. Z tego raportu wynika również, że 80% kopalni jest w odległości do 4 km od linii kolejowych, czyli jedyna droga wywozu to jest kolej. 26 marca w Książu odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji sejmowej ds. infrastruktury i chcemy ten problem przestawić, ale na zasadzie żądań, ale chcemy wyjść z inicjatywą do Komisji żeby tworzyć partnerstwo i poprzez surowce  rewitalizować linie, które mogłyby być wykorzystane również do przewozów pasażerskich. Jedyna marą musi być ekonomia  i zapewnienie, że ludzie będą chcieli tymi kolejami jeździć.
Pan Marszałek stwierdził, że kontynuując przedsięwzięcie z dawnych czasów służbowych, szuka roli w bezpieczeństwie dla samorządu wojewódzkiego. Roli koordynatora pewnych przedsięwzięć, roli, która tworzyłaby mechanizmy edukacyjne, roli któryby tworzyła mechanizmy rozbudowy, budowy infrastruktury dla wszystkich podmiotów. Stąd też program wsparcia systemu bezpieczeństwa, który został przyjęty przez Zarząd. Jest duże zainteresowanie resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tym przedsięwzięciem z tego względu, że do tej pory prawnicy ciągle tłumaczyli, że bezpieczeństwo to jest sprawa pana wojewody. Wszystko się zgadza, ale w kryzysie a jak jest kryzys to już bezpieczeństwa nie ma. Natomiast budowa sytemu, z którego wojewoda w czasie kryzysu mógłby korzystać to jest po stronie samorządu. Wielkim atutem jest, że  przy umowach trasgranicznych o partnerstwie i współpracy są wszystkie elementy gospodarcze, edukacyjne, kulturalne, infrastrukturalne, ale nie ma elementów bezpieczeństwa i to trzeba zmienić.
Pan Marszałek poinformował również, że Sejmik podjął uchwałę mówiącą o tym, że rok 2010 będzie lokalnie rokiem Marianny Orańskiej, wielkiej postaci, która wpisała się w życie gospodarcze wschodniej części Ziemi Kłodzkiej. Jest tam bardzo wiele jej przedsięwzięć infrastrukturalnych, gospodarczych, kulturalnych, społecznych. Planuje się utworzenie szlaku Marianny Orańskiej po tych punktach, gdzie jej działalność miała miejsce. Jest to projekt transgraniczny obejmujący pogranicze polsko – czeskie.
Pan Marszałek poinformował także, że na ostatniej sesji Sejmiku  została podjęta decyzja o letnim i zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój. Rozmawiał z Burmistrzem Miasta o montażu finansowym tego przedsięwzięcia.  Pan Marszałek złożył deklarację, że ze swej strony będzie sprzyjał przedsięwzięciu budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej.
Następnie głos zabrał pan J.Ignaszak Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który złożył podziękowanie za zaproszenie na sesję Rady Miejskiej. Do Kudowy przyjeżdża się z wielką przyjemnością, jest tutaj coś czego brakuje generalnie w całym kraju, nam brakuje społeczeństwa obywatelskiego a   w Kudowie stworzono autentyczne społeczeństwo obywatelskie, małą ojczyznę, z którą utożsamiają się wszyscy mieszkańcy. 
Z dużą satysfakcją wysłuchał informacji pana Burmistrza na temat wyróżnień, które otrzymała gmina, tym bardziej, że są to w dużej mierze wyróżnienia związane z ochroną środowiska, co jest mu bardzo bliskie.
Pan J.Ignaszak poinformował, że od wielu lat jest bardzo związany z Kudową.  Uczestniczył m.in. w tworzeniu Parku Narodowego Gór Stołowych, budowie oczyszczalni ścieków, budowie krytego basenu, w gminnym programie segregacji odpadów, w rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego. Z wielką chęcią i radością będzie uczestniczył i wspomagał w miarę możliwości w zamierzeniach realizowanych przez gminę. Pogratulował  Burmistrzowi Miasta i wszystkim wcześniej wyróżnionym tych wielu sukcesów odniesionych przez gminę. Bardzo miło było także wysłuchać informacji o zamierzeniach planowanych przez gminę tj. ścieżka rowerowa, rewitalizacja, projekt dot. poprawy jakości wody. Cieszy  go bardzo fakt, że gmina nie poprzestaje na tym co zostało już zrobione.

 

Ad.1)


Przy obecności 14 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18.12.2008 r. i 29.12.2008 r.

 

Ad.2)


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie panu pracy Rady Miejskiej na rok 2009
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie panu pracy Rady Miejskiej na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
Pani B.Kopeć - Sekretarz Gminy poinformowała, że  wpłynęły kolejne dwa wnioski spełniające kryteria dot. udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stąd kolejny już projekt uchwały i prośba o podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe  została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa-Zdrój na lata 2009 – 2013”
Pan K.Kierończyk – Dyrektor Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej  poinformował, że obowiązek opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynika z zapisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Uchwalenie wieloletniego programu należy wyłącznie do kompetencji Rady Miejskiej. Przygotowany wieloletni program szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji przez panią A.Jakubowską. Konieczność zmiany wieloletniego programu wynika przede wszystkim ze zmiany sytuacji faktycznej i prawnej, jaka zaszła w gospodarce mieszkaniowej. W pierwszym kwartale 2008 roku nastąpiło rozdzielenie funkcji zarządzających i właścicielskich Gminy, polegające na powierzeniu czynności zarządu nieruchomością wspólną  osobom prawnym, profesjonalnie zajmującym się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa-Zdrój na lata 2009 – 2013” została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”
Pani I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt w/w uchwały zakłada trzy  zmiany w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy na lata 2005 – 2010” polegające na:
- zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Polsko - czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim”,
- zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu strażackiego w ramach projektu „Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen””
- wprowadzenie nowego zadania pn. „Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ul. Fabrycznej i ul. Tkackiej”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009,
Pani I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 611.751 zł. Podstawowe zmiany polegają na:
- dział 750 – dochody z tytułu dotacji rozwojowej i dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji projektu pn. „U nas w Kudowie” przeszacowano przyjmując kurs euro w wysokości 3,47 uwzględniając jednocześnie refundację dotyczącą zwrotu wydatków inwestycyjnych,
- dział 754 – w związku z odrzuceniem wniosku aplikacyjnego dot. projektu pn. „Modernizacja integrowanego ochronnego sytemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen” ze względu na błędy formalne ze strony gminy Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie wykreśla się z planu dochody z tytułu dotacji rozwojowej w kwocie 627.903 zł,
Jeżeli chodzi o plan wydatków najważniejsze  zmiany to:
- w związku koniecznością przeniesienia świetlicy środowiskowej z budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych proponuje się przeprowadzić adaptację pomieszczeń Caritas przy ul. Marchlewskiego z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową przeznaczając na ten cel środki w wysokości 50.000 zł.
- w związku z przyspieszeniem terminu składania wniosków w konkursie dotyczącym pozyskania środków na rewitalizację konieczne jest wykonanie całej dokumentacji projektowej i finansowej zadania do czerwca 2009 r. na ten cel przeznacza się dodatkowo 55.020 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2009 rok na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju
Pani I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że uchwała o podobnej treści została podjęta przez Radę w grudniu ubiegłego roku. Wszystkie uchwały podlegają nadzorowi prawnemu. W przypadku w/w uchwały jest to  nadzór pracowników regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO stwierdziła w naszej poprzedniej uchwale dwie nieprawidłowości. Pierwsza polegała na tym, ze dotacja nie może być przyznana do m2 powierzchni tylko do kosztów utrzymania m2 powierzchni. Drugi błąd polegał na nieprawidłowym rozliczaniu niedoboru środków finansowych  MZUP. W rozliczeniu przyjęto  zarówno powierzchnie lokali mieszkalnych jak i lokali użytkowych. W w/w uchwale mówi się już tylko o powierzchni lokali mieszkalnych. W związku z tym, że to rozliczenie dot. będzie tylko do powierzchni  zasobów mieszkaniowych uległa zmianie stawka jednostkowa i wynosi ona 0,44 zł do 1 m2 na miesiąc. Nie zmienia to jednak kwoty dotacji jaka zostanie przekazana do MZUP. Nadal jest to kwota 166.000 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2009 rok na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:
za było               -  12 radnych
przeciw było      -    0 radnych
wstrzymało się   -    2 radnych


Ad.3)

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Radny Z.Gaździak poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej rozmawiano na temat cmentarza komunalnego. W trakcie dyskusji podło pytanie, czy nie byłoby możliwości rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Łąkowej. Ponadto pytano czy decyzja o rozbudowie cmentarza w Słonem jest już ostateczną decyzją, czy coś może się jeszcze zmienić.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeśli chodzi o rozbudowę cmentarz w Zakrzu to zgodnie z planem miejscowym ten cmentarz można rozbudowywać. Wiele lat temu pomyślano o tym, żeby cmentarz komunalny miał perspektywy rozbudowy. W latach 1995 – 97 dzięki ogromnemu zaangażowaniu rzemieślników, mieszkańców Kudowy, księdza dziekana J.Szetelnickiego wybudowano dom przedpogrzebowy i rozbudowano cmentarz. Zgodnie z zapisem planu rozpoczęto rozmowy z właścicielami gruntów. Wówczas pan A.Bulik przekazał gminie z prezencie teren między murem cmentarnym a ulicą Kościelną od strony transformatora i hurtowni ABC. Z drugiej strony od pana Filewicza i stacji paliw dokonano zamiany gruntów z dwoma  mieszkańcami gminy. Wszystko było w najlepszym porządku aż do momentu kiedy osoba fizyczna sprzedała grunt w obrocie prywatnym firmie Jeronimo Martins Dystrybucja SA (Biedronka). Gmina nigdy nie była właścicielem tego gruntu, gmina nigdy nie uczestniczyła o czym mówią niektórzy mieszkańcy Kudowy. Dwa lata temu rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza. Okazało się w między czasie, że stare prawo z 1959 r. mówiło o zachowaniu odległości 150 m od budynków mieszkalnych i miejsc gdzie produkuje się żywność, ale jeśli się posiada wykonaną instalacje wodociągową, kanalizacyjną to odległość może być zmniejszona ze 150 m do 50 m. Były przypadki gdzie odległość od gospodarstw domowych była mniejsza.   Dzięki przychylności i dobrej woli właścicieli sąsiadujących z cmentarzem nieruchomości podpisano porozumienie, w który zgadzają się oni na zbliżenie się na odległość mniejszą niż 50 m.  Została przygotowana koncepcja rozbudowy cmentarz i w tym momencie zaczęły się problemy. Zaczęto szukać pomocy, ponieważ to nie gmina zafundowała sobie ten problem  tylko zafundował go ktoś inny. Gmina zwróciła się z prośbą o pomoc do Starosty Kłodzkiego, który wydał pozwolenie na budowę Biedronki. Z dyrektorem MZUP gościł kilka razy w sanepidzie i rozmawiali na temat rozbudowy cmentarza. W ubiegłym roku był również u wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Sanepid nie mówił ani tak ani nie, ale jeśli zwrócilibyśmy się do nich o oficjalną opinię to wydając opinie  przestrzegaliby zapomnianej przy wydawaniu pozwolenia na budowę Biedronki  ustawy z 1959 r. W międzyczasie za pośrednictwem Starostwa Gmina zwróciła się do Ministra Infrastruktury o pozwolenie na odstępstwo od tych metrów.  Jest bardzo mało prawdopodobne żeby pan minister skorzystał z tego żeby odstąpić od tych warunków. Korzystając z tego co mamy tzn. zapis w planie miejscowym pozwalający na rozbudowę cmentarza w Słonem podjęto decyzję o jego rozbudowie. Do rozbudowanego cmentarz doprowadzona będzie woda, wykonane zostaną punkty czerpania wody, wykonana zostanie instalacja kanalizacyjna. Została przygotowana koncepcja rozbudowy tego cmentarza i ma szanse pełnej realizacji  i uzyskania pozwolenia na budowę. Na cmentarzu komunalnym w Zakrzu wolnych miejsc na groby wystarczy do sierpnia, a może do końca roku. Natomiast jeżeli chodzi o budowę cmentarz komunalnego przy ul. Łąkowej to jest to niemożliwe. Nie do wyobrażenia jest np. przejście konduktu przez drogę nr 8.
Ponadto Burmistrz stwierdził, że coraz więcej ludzi chce dokonywać kremacji zwłok w związku z tym planuje się wykonanie w roku bieżącym I etapu kolumbarium na cmentarzu komunalnym. Jest przygotowany projekt, jest pozwolenie na budowę. Nie podjęto jeszcze  decyzji ile schowków na urny zostanie wykonanych.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta następującą ilością głosów:
za było               -  12 radnych
przeciw było      -    0 radnych
wstrzymało się   -    2 radnych

 

 ad.4)


Głos zabrał pan K.Kierończyk – dyrektor MZUP, który przedstawił informację dot. pilotażowego programu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy oraz recyklingu. Pan dyrektor stwierdził, że koszty i przychody segregacji nie pokrywają się. Koszty segregacji odpadów są znacznie większe od tego co dostaje się za sprzedaż surowców wtórnych. Do pilotażowego programu selektywnej zbiórki odpadów  wprowadzonego przy ul. Słone w czerwcu 2008 r. przystąpiło 115 gospodarstw domowych. W wyniku pilotażowego programu na ul. Słone w miesiącach VI-XII 2008 r. gospodarstwa domowe uzyskały następujące zniżki:
-  49 gospodarstw  - 25% zniżki
-  20 gospodarstw  - 20% zniżki
-  22 gospodarstwa  - 10% zniżki
- 24 gospodarstwa nie uzyskały żadnej zniżki, z czego 4 gospodarstwa nie otrzymają zniżki ze względu na nie zebranie odpowiedniej liczby worków.
Kwartalna kwota zniżek wyniesie 1.255,35 zł. Pierwsze bonifikaty będą przyznawane przy wystawianiu faktur za I kwartał. Jakość segregacji jest różna. Zdarza się, że worki do segregacji wykorzystywane są do innych celów. Przejawem zupełniej niedbałości jest fakt wsypywania popiołu do tych worków popiołu.
Ponadto Dyrektor MZUP poinformował, że ogółem w roku 2008 zebrano 252.724 kg surowców wtórnych, a dochód z ich sprzedaży wyniósł 49.075,40 zł brutto. Dla porównania  w roku 2007 zebrano 223.268 kg surowców wtórnych, a dochód z ich sprzedaży wyniósł 40.734 zł brutto. Jeżeli chodzi o recykling należy zauważyć, że gospodarka chińska i niemiecka bardzo spowolniły. Większość naszych surowców wtórnych, które były przekazywane naszym odbiorcom, zasilało te dwie gospodarki. Jeżeli chodzi o zbiórkę i przetworzenie najgorzej jest obecnie makulaturą. Do pewnego czasu cena wynosiła 0,12 zł/kg natomiast dzisiaj oferuje się cenę 0,03 zł/kg, a był czas kiedy ta cena wynosiła 0,01 zł/kg makulatury, natomiast koszt transportu wynosi  900 zł.  Jeżeli chodzi o stłuczkę szklaną, plastik czy folię to nie ma z tym większych problemów. MZUP współpracuje z kilkoma firmami recyklingowymi, a niektórymi już od 10 lat czyli od chwili wprowadzenia segregacji.
Dyrektor wyraził nadzieję, że sytuacja związana ze zbytem surowców wtórnych  ulegnie poprawie.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że akcja edukacyjna dot. segregacji odpadów powinna trwać ciągle i bez przerwy. Rozmawiał z dyrektorem MZUP i doszedł do wniosku, że należy mieszkańców Słonego pochwalić, podziękować im za ich wysiłek, a przed wszystkim należy im powiedzieć jak te pieniądze, które zarobili uczestnicząc w tym programie  będą rozliczone, bo tego nie wiedzą.
Segregacja rozpoczęła się w gminie 15.09.1997 r., rozpoczęto od niewielkiej ilości. Nie wolno nam zmarnować 11,5 roku ogromnej pracy dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy. Kiedy rozpoczynano segregację ludzie mówili „my wrzucamy do kolorowych pojemników, a i tak wszystko wyląduje na wysypisku śmieci”. Jednak jak widać segregacja odpadów wyszła i z roku na rok segregowanych odpadów przybywa. Żeby nadal przynosiło to sukcesy należy cały czas edukować mieszkańców, dzieci i młodzież.
Radna T.Żulińska stwierdziła, że bardzo niewielka liczba mieszkańców Słonego kwestionuje zasadność segregacji odpadów, nie jest przekonana o słuszności segregacji. Mieszkańcy zaniepokojeni byli anonimami i swoje wątpliwości zgłaszali do niej jako do radnej. Mówiło się w nich o innej firmie, która zbiera śmieci dużo taniej, że nie trzeba ich segregować, ze zbiera się tylko białe szkło z nie kolorowe. Radna informowała mieszkańców, ze nic o tym nie wie i na pewno informacje te są nieprawdziwe. Mieszkańcy mówili również o bonifikatach, których jeszcze nie otrzymali i zastanawiali się czy one na pewno będą. Zapewniała mieszkańców, że na pewno otrzymają zniżki, bo jest to zagwarantowane. Radna stwierdziła, że może należałoby mieszkańcom rozdać więcej kalendarzy, gdzie jest wszystko wyszczególnione, może przygotować informację w formie dużego plakatu.
Radny T.Koczot stwierdził, że dyrektor MZUP mówił o tych, którzy segregują, ale niestety nie skorzystają ze zniżki.  W związku z tym może należały zastanowić się nad zmniejszeniem normy skoro nie wszyscy są w stanie zebrać tyle surowców, aby pozwoliło to na uzyskanie zniżki.
Dyrektor MZUP stwierdził, że należy zastanowić się na wprowadzeniem jakiegoś systemu premiowania tych ludzi.
Burmistrz Miasta stwierdził, że wprowadzony program jest czymś co powinno ludzi dopingować do utrzymania porządku. Burmistrz uważa, że na razie system ten nie powinien być zmieniany. Należy poczekać jeszcze jakiś czas z wprowadzeniem zmian w tym systemie. Burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie debaty na temat gospodarki odpadami w gminie. Debata będzie dotyczyć m.in. tego czy jest potrzeba zmiany wskaźników, czy zmienić ceny czy nie.
Ponadto Burmistrz poinformował, że przygotowywana jest uproszczona wersja budżetu gminy, podzielona na trzy części po stronie wydatków. Mianowicie pierwsza – są to zadania, które na pewno wykonać musimy, bo to wynika, albo z ustawowego obowiązku gminy, albo w faktu przyznanych gminie środków zewnętrznych (nie tylko z funduszy europejskich). Druga grupa zadań – są to zadania takie, które należałoby wykonać, ale będzie to zależało od tego jak będą się miały planowane dochody do dochodów rzeczywistych. Trzecia grupa są to zadanie, których do realizacji wpisać nie możemy.  Po przygotowanie całości materiału odbędą się rozmowy z radnymi na ten temat.
Następnie pani Sekretarz poinformowała radnych o przedsięwzięciu przygotowywanym wspólnie z MZUP polegającym na zaproponowaniu wspólnotom mieszkaniowym, które posiadają udział w gruncie po obrysie budynku, sprzedaż gruntu na poprawę zagospodarowania. Dokonano już analizy, należy ustalić ostateczną listę tych nieruchomości gdzie można zaproponować taką sprzedaż. Pracowano usilnie nad projektem uchwały wspólnoty w sprawie wstępnego wyrażenia woli nabycia gruntów. Chcemy zorientować się ile wspólnot na terenie gminy będzie zainteresowanych kupieniem gruntów. Na dzień dzisiejszy jest ok. 40 wytypowanych nieruchomości z zaznaczonymi projektami podziałów nieruchomości gminnych, które można ewentualnie przeznaczyć do sprzedaży na rzecz wspólnot. Wyliczone są mniej więcej wartości przy założeniu, że ceny nieruchomości gruntowych będą  w przedziale 30 – 40 zł/ m2. Pozostaje jeszcze jedna kwestia tzn. kwestia bonifikaty przy sprzedaży. Żeby zachęcić wspólnoty do zakupu tych gruntów na poprawę propozycja jest taka, aby zaproponować sprzedaż z bonifikatą 99%. Grunty, które zlokalizowane są wokół tych wytypowanych nieruchomości nie przedstawiają dla gminy żadnej wartości jako odrębna nieruchomość. Są to grunty, które pozwolą na poprawienie funkcji budynku, jednocześnie nie będą mogły być przedmiotem sprzedaży jako odrębna nieruchomość, która spełnia warunki nieruchomości samodzielnej. Na jedną z kolejnych sesji Rady  Miejskiej  zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały.
Ponadto pani Sekretarz poinformował, że nadzór prawny pana wojewody uchylił uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek maksymalnych   za usługi komunalne. Ze względu na to, że uzasadnienie jest bardzo szerokie, projekt uchwały zostanie przygotowany w jedna z kolejnych sesji. Pani Sekretarz poinformowała, że w tej formie uchwała podejmowana była co najmniej 5 czy 6 razy. Teraz okazało się, że jest to pod względem pranym niewłaściwe sformułowanie. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXII/09 z dnia 05.02.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2009 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż