PROTOKÓŁ XXXIII/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 25 lutego 2009 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                        -  12.35


Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Teresa Żulińska                     - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013,
- likwidacji drogi gminnej,
- przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2009.
2. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój.
3. Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w porządku obrad.

 

Ad.1)

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013
Głos zabrała pani U.Karpowicz, która poinformowała radnych, że Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym  w dalszym staraniu się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Obszar wsparcia został wyznaczony na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Na tym obszarze wsparcia zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji będą realizowane 4 zadania inwestycyjne. Pierwsze zadanie, największe i to, które pochłonie największą część środków finansowych  to zadanie dot. infrastruktury drogowej (remont infrastruktury będzie dot. wymiany nawierzchni ul. Tkackiej, ul. Fabrycznej wraz z wykonaniem zatoczek postojowych oraz remont chodników przy ul. Gagarina. Wojska Polskiego, Obrońców Pokoju a także ciągi pieszo – jezdne. Drugie zadanie związane jest z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną i dotyczy remontu boiska, które ma obecnie nawierzchnię trawiastą, w pobliżu boiska będzie wykonany nowy plac zabaw.  Trzecie zadanie będzie związane z modernizacją drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych i będzie się wiązało z nasadzeniami zieleni , wykonaniem elementów drobnej architektury czyli ławeczki, kosze na śmieci, oświetlenie. I czwarte zadanie związane z częścią dotyczącą mieszkalnictwa. Na to zadanie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego można było przeznaczyć do  25% środków, które zostaną wydane na realizację tych zadań. Będzie to ok. 2 mln zł. Zadanie będzie polegało na adaptacji istniejący budynków po firmie Bud-Rem na mieszkania socjalne. Zadania mają być realizowane w latach 2010 – 2013. Część projektów została już zlecona ze względu na to, że od 2008 r. koszty związane z pewnymi zadaniami można liczyć jako koszty kwalifikowane, dlatego przygotowując się do realizacji tych zadań gmina zleciła już m.in.. wykonanie projektu drogowego. W tej chwili prowadzone są rozmowy z wykonawcami pozostały projektów. Kolejnym krokiem będzie opracowanie studium wykonalności dla poszczególnych zadań oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego. Nabór planuje się na czerwiec bieżącego roku. Ten Lokalny Program jest dokumentem wstępnym, zostanie on wysłany do Urzędu Marszałkowskiego w celu sprawdzenia, czy odpowiada on wymogom określonym w wymaganiach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Burmistrz Miasta w uzupełnieniu wypowiedzi pani U.Karpowicz poinformował, że organizowane były konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedla Fabrycznego. Burmistrz złożył podziękowania radnym Ł.Rachubie, G.Janiszewskiej i W.Guczowi za uczestnictwo o aktywność w przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Gmina chciała, aby ta część ul. Fabrycznej była przedmiotem wykorzystania tych 25%, które z całego programu można wykorzystać na mieszkalnictwo. Pomimo ogromnego zaangażowania wspólnot mieszkaniowych  i starań nie udało  się mieszkańców namówić do tego. Gdyby się udało budynki przy ul. Fabrycznej 5, 7, 9, 11 i 13 wyglądałyby jak perełki.  Przywrócono by im architekturę i wygląd z czasów kiedy były budowane. Niestety na przeszkodzie stanął drobiazg w postaci nie wyrażenia zgody na rozbiórkę komórek, które dobudowano w czasie radosnej twórczości budowlanej. W byłym budynku Bud-Rem będzie wykonanych 12 mieszkań socjalnych o dobrym standardzie będzie na pewno korzyścią dla gminy i  mieszkańców. Pozostałe 70% środków jest to infrastruktura drogowa, architektura, mała architektura, część sportowa, część miękka czyli centrum społeczno – integracyjne, boisko, plac zabaw a przede wszystkim ciągi komunikacyjne, ciągi piesze i likwidacja barier architektonicznych. To wszystko pozwoli na to, że to osiedle będzie inaczej wyglądać. Jeżeli chodzi o budżet to jest to kwota ok. 9 mln zł. jest to bardzo poważne zadanie rozpisane na cztery lata, przygotowania natomiast trwają już dwa lata. Po ocenie merytorycznej i formalno - prawnej  zostanie zorganizowane z radnymi spotkanie, na którym szczegółowo zostanie omówiony cały zakres rzeczowy  zadania.
Radny W.Gucz poinformował, że w trakcie dyskusji nad  planem rewitalizacji został podniesiony problem oświetlenia ulicy Tkackiej od  22 do  stodoły. W dyskusji  wynikło, że wykonanie tego oświetlenia nie jest ujęte w planie. W związku z tym jest wniosek, który postawiono na Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej, aby to oświetlenie mimo wszystko na tym odcinku wykonać. Radny poinformował, że w roku 2007 w budżecie gminy w planie inwestycyjnym był zapisany projekt wykonania oświetlenia tego odcinka, w ubiegłym roku było zapisane wykonanie a w budżecie na ten rok nie ma nic. Radny zgłosił wniosek o ujęcie wykonania oświetlenia tego odcinka w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
Burmistrz Miasta stwierdził, że wykonanie tego zadania należy zgłosić w wolnych wnioskach, ponieważ jego ujecie  w planie rewitalizacji nie ma takiej możliwości, ponieważ nie spełnia ono warunków jakie musza być spełnione. Burmistrz ponadto stwierdził, że tak się będzie zdarzać w najbliższym czasie, że wiele rzeczy zapisanych nie będzie zrobionych. Będą robione te, na które uda się pozyskać środki zewnętrzne.
Radny W.Gucz stwierdził, że poruszył ten temat ponieważ były zapewnienia, że to zadanie znajdzie się w planie rewitalizacji.
Burmistrz Miasta poinformował, że to zadanie nie może się znaleźć z planie rewitalizacji i dlatego proponuje, aby wniosek potraktować jako wniosek dodatkowy głoszony w punkcie wolne wnioski.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że pani U.Karpowicz poinformowała, że w ramach rewitalizacji będą remontowane chodniki na ul. Gagarina, Wojska Polskiego. Stwierdziła, że ją interesuje co będzie z samochodami. Na dzień dzisiejszy na tych chodnikach, które są parkują samochody. Na ul. Wojska Polskiego pomimo, że zatoczka parkingowa została wykonana samochody nadal parkują na chodnikach. Cóż z tego, że w projekcie rewitalizacji jest zapisana naprawa chodników jeśli będą one nada niszczone przez  samochody.
Pani U.Karpowicz poinformowała, że w projekcie drogowym, który jest na ukończeniu obok chodników tam gdzie jest to możliwe zostały zaprojektowane zatoczki parkingowe. Osoby zainteresowane mogą w jej biurze obejrzeć projekt, zobaczyć dokładnie zobaczyć gdzie jest chodnik, gdzie zatoczki parkingowe.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o ul. Wojska Polskiego to sytuacja będzie rozwiązana w następujący sposób – lewa strona będzie do parkowana samochodów, prawa strona to będzie ciąg pieszy z zabezpieczeniami fizycznym uniemożliwiającymi wjazd samochodu.
Radny W.Gucz zwrócił się z prośba, aby pani U.Karpowicz bardziej szczegółowo omówiła sprawę rozwiązania problemu parkowania na ul. Tkackiej. W tej chwili jest sytuacja taka, że wzdłuż numerów nieparzystych stoją na chodniku samochody i praktycznie ten chodnik nie służy pieszym.  Mieszkańcy zgodzili by się nawet na to żeby ten chodnik zlikwidować i pozostawić miejsca dla pojazdów a poszerzyć drugą stronę, która będzie służyć dla  pieszych.
Pani U.Karpowicz poinformowała, że tak jak wcześniej wspomniała jest opracowany projekt drogowy i jest on do wglądu. Wzdłuż ul. Tkackiej są zaprojektowane miejsca postojowe.
Burmistrz Miasta poinformował, że jadąc od ul. Głównej od strony hurtowni z warzywami (stodoła) po lewej stronie nie będzie ciągu pieszego. Ciąg pieszy będzie po prawej stronie od strony muru oporowego, natomiast lewa strona będzie zamieniona na zatoczki parkingowe. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji drogi gminnej
Pani B.Kopeć - Sekretarz Gminy poinformowała, że  projekt w/w został szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji. Właściciele nieruchomości położonej przy ul. Bocznej zwrócili się z wnioskiem o sprzedaż działki nr 130 (AM-3) o pow.90m2, obręb Zakrze będącej drogą gminną. Przedmiotowa droga bezpośrednio przylega do działki wnioskodawcy. Likwidacja w/w drogi pozwoli na racjonalne zagospodarowanie terenu wnioskodawcy a jednocześnie nie naruszy interesów innych podmiotów w zakresie dojazdu do ich nieruchomości.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie likwidacji drogi gminnej została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój
Pani D.Dąbrowska poinformował, że w/w uchwała jest niezbędna do porozumienia z Zarządem Województwa Dolnośląskiego w zakresie przejęcia obowiązków województwa jeżeli chodzi o utrzymanie zarówno letnie jak i zimowe drogi wojewódzkiej położonej na terenie gminy. Chodzi tu głównie o ul. Zdrojową i ul. 1 Maja. Ze względu, że są to centralne ulice naszego miasta zależy nam, aby prace wykonywane były rzetelnie, na czas i w takim zakresie jaki jest niezbędny. Bieżące utrzymanie zarówno letnie jak i zimowe polega na utrzymaniu czystości, jeśli chodzi o lato, ponadto prace porządkowe zarówno latem jak i zimą, a zimą dodatkowo jest to odśnieżanie i utrzymanie dróg w stanie przejezdnym. Porozumienie rozliczane będzie na podstawie dotacji wypłacanych w czterech transzach. Długość naszego odcinka drogi wojewódzkiej to jest 3.374 m i kwota dotacji jest to w przypadku naszej gminy ok. 60.000 zł rocznie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009,
Pani I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że jeżeli chodzi o stronę dochodową budżetu to zmiany wynikają z otrzymania z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego informacji na temat ostatecznych kwot subwencji i dotacji ujętych w ustawi budżetowej. Wynika z nich, że gmina otrzymała o 6.069 zł więcej subwencji oświatowej, o 114 zł zostały gminie zmniejszone dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, o 18.000 zł zwiększono kwotę dotacji na dożywianie dzieci i o 1.500 zł na utrzymanie cmentarza wojennego.   Jeżeli chodzi o § 2 uchwały zmiana polega na uzupełnieniu treści § 5 uchwały budżetowej oraz zmianie treści załącznika nr 6 uchwały budżetowej.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.


Ad.3)

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o podanie bardziej szczegółowych informacji nt. prośby mieszkańców ul. Pstrążna 15 o pomoc w uzyskaniu środków na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz na temat pisma Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie możliwości zamontowania ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 8.
Burmistrz Miasta poinformował, że były 2 wystąpienia mieszkańców dot. ochrony warunków ciszy. Jedno było od mieszkańców ul. Głównej, drugie wspólne mieszkańców ul. Głównej i ul. Nad Potokiem. Pierwsze dotyczyło budynku „starego Pewexu” oraz małego budynku, którego dach jest na poziomie chodnika i kolejnych dwóch budynków po lewej stronie w kierunku na Kłodzko. Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad zaproponowała zastosowanie ekranów (takie jak w Jeleniowie). Mieszkańcy nie przyjęli tej oferty ze strony DGDKiA i zażyczyli sobie tuneli akustycznych. DGDKiA zaproponowała w pierwszym etapie takie rozwiązanie i taką odpowiedź otrzymali mieszkańcy, a gmina otrzymała  do wiadomości. Natomiast drugie wystąpienie dot. wykonania studium głośności w Kudowie na drodze nr 8. Mieszkańcy otrzymali odpowiedź, że natężenie ruchu przy drodze  nr 8 jest badane i przy obecnym natężeniu ruchu nie ma konieczności wykonywania tuneli akustycznych.
Jeżeli chodzi mieszkańców ul. Pstrążnej Burmistrz poinformował, że podjęto decyzję o uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej w tym rejonie miasta. Postanowiono krok po kroku eliminować tych, którzy udawali, że mają szczelne szamba i wystarczy, że są tylko raz w roku wywożone. Jeśli chodzi o budynek nr 15 to udowodniono dzięki Straży Miejskiej, że ścieki wypuszczane są do strumyka a nie wywożone. Wyglądało to w ten sposób, że wsadzało się pompę, wkładało się rurę i pompuje się te ścieki do strumyka.  W związku z tym, że mieszkańcy nie mieli już innego wyjścia przyznali się do tego procederu. Gmina nie ukarała ich pod warunkiem, że uporządkują gospodarkę wodno-ściekową. Jest to wspólnota, która wykupiła wszystkie lokale mieszkalne. Gmina złożyła deklarację, że im w tym pomoże. Obecnie w informacji uzyskanych od pani prezes KZWiK wynika, że szambo wywożone jest co dwa tygodnie, a przedtem wystarczyło im raz w roku. Spółka KZWiK wykazała ogromne zaangażowanie, zaproszono na spotkanie jednego z producentów oczyszczalni przydomowych. Zostało im to rozwiązanie zaprezentowane.   Gmina przeprowadziła rozmowy z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istnieje możliwość pomocy finansowej w postaci pożyczki. Otrzymali od gminy wniosek jaki składa się do WFOŚiGW. Przed nimi jest jeszcze sporo prac organizacyjnych, muszą zawiązać wspólnotę mieszkaniową.
Radny Z.Gaździak zwrócił się z prośbą o podanie bardziej szczegółowych informacji na temat pisma KZWiK skierowanego do Wójta Gminy Lewin Kłodzki w sprawie przejęcia  ścieków  z nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Jeleniowie oraz ścieków z Lewina.
Burmistrz Miasta poinformował, że Wójt i być może Rada doszli do wniosku, że są już pod ścianą i nie mają za dużo ruchów do wykonania. Sytuacja wygląda tak, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postawił sprawę jasno. Ta oczyszczalnia w Lewinie to przede wszystkim nie jest oczyszczalnia, trudno tam cokolwiek modernizować, bo się po prostu nie da. Oczyszczalnia ta po prostu nie spełnia podstawowych wymogów.  Gmina Lewin Kłodzki otrzymała następujące warunki – musi uporządkować gospodarkę wodno – ściekową, ponieważ kary które by im naliczono spowodowałyby zupełny paraliż gminy. KZWiK sp. z o.o.  jest przychylny   tym rozwiązaniom pod pewnymi warunkami, które gwarantują nam czystość wód powierzchniowych, ponieważ w tych zamierzeniach obojętnie co i kiedy będzie robione dbałość o czystości wód powierzchniowych jest podstawowym obowiązkiem. Rozwiązanie jest takie, gmina Lewin Kłodzki posiada dokumentację i pozwolenie na budowę na kolektory sanitarne w Jeleniowie (z włączeniem się ze ściekami do oczyszczalni w Kudowie), mają doprojektować 300 m odcinka między kolektorem o obecną nazywaną oczyszczalnią ścieków i ścieki, które dzisiaj znajdują się w tym miejscu gdzie jest ta oczyszczalnia mają być przejęte do kolektora i wprowadzone do oczyszczalni w Kudowie-Zdroju. Tych ścieków jest niewiele, ale podstawowym naszym zadaniem jest dbałość o czystość środowiska. Gmina Kudowa występuje tu w roli gwaranta dla Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nawet jest skłonny zmienić warunki udzielania pomocy.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta  jednogłośnie.

 

 ad.4)

 

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że do 30 kwietnia w biurze Rady Miejskiej należy składać oświadczenia majątkowe. Oświadczenia majątkowe należy złożyć w 2 egz. i dołączyć 2 egz. PIT za 2008 r. Jeżeli będą jakiekolwiek problemy z wypełnieniem oświadczeń należy zwrócić się do pani Sekretarz. Następnie
 Głos zabrała radna Ł.Rachuba, która poinformowała, że 23 lutego czterech radnych wzięło udział w spotkaniu z hotelarzami i gastronomikami, które odbyło się  w Hotelu Amalia. Podczas tego spotkania hotelarze i gastronomicy stawiali mnóstwo pytań i padły też pewne wnioski. Obecni na spotkaniu radni nie mogli odpowiedzieć na zadawane pytania. Na spotkaniu nie byli obecni przedstawiciele Urzędu Miasta merytorycznie odpowiedzialni za promocję miasta, ponieważ nie byli na to spotkanie zaproszeni. W związku z tym celowym wydaje się i o to wnioskuje, aby komisja odpowiedzialna merytorycznie za sprawy promocji zorganizowała spotkanie robocze  z hotelarzami i gastronomikami, podczas którego uzyskaliby odpowiedź na stawiane pytania, a poza tym wypracowane zostałyby być może nowe pomysły i wnioski dot. promocji naszego miasta.
Ponadto radna podziękowała radnym, którzy pomogli w sfinansowaniu wyjazdu dzieci z kudowskich szkół na Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej w Strzelcach Opolskich, który odbędzie się w dniach 27-29.03.2009 r. Radni deklarują kwotę 850 zł.
Przewodniczący Rady w nawiązaniu do wypowiedzi radnej Ł.Rachuby zwrócił się z pytaniem,  czy było to środowisko Lokalnej Organizacji Turystycznej czy Stowarzyszenia Hotelarzy i Gastronomików, czy było to po prostu luźne spotkanie.
Radna Ł.Rachuba poinformowała, że w spotkaniu uczestniczyli hotelarze i gastronomicy, nikt się nie określił, że występuje w imieniu Stowarzyszenia.
Radny W.Gucz stwierdził, że z tego spotkania wynika wniosek, że tego Stowarzyszenia praktycznie nie ma. Osoby działające w Stowarzyszeniu są miedzy sobą skłócone i chcieliby powołać nowe stowarzyszenie. Dobrze jest, że takie spotkanie pomiędzy władzami, odpowiednią Komisją Rady nastąpi i wypracowane zostaną wspólne wnioski.
Radna Ł.Rachuba stwierdziła, że konieczne wydaje się, bo to jest duży podmiot hotelarze i gastronomicy, żeby powstało albo stowarzyszenia albo organizacja turystyczna.
Przewodniczący Rady stwierdził, że hotelarze i gastronomicy funkcjonują w ten sposób, jeżeli sytuacja gospodarcza troszkę się pogarsza i nie wiadomo jakie będą perspektywy, to wtedy się skrzykują i mówią, że gmina ma wobec nich bardzo poważne obowiązki. Natomiast jak wszystko dobrze się układa to nie ma tego środowiska. Przewodniczący stwierdził, że jest przekonany, że należy się z tymi ludźmi spotkać i porozmawiać.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie chodzi o to, aby powoływać kolejne organizacje. Powstała kilka lat temu Lokalna Organizacja Turystyczna Kudowa-Zdrój, która ma osobowość prawną, Statut, ma Zarząd. W Zarządzie tej Organizacji są pan Marek Hoderny, pani Danuta Kubicka-Adamiec, Brygida Dorosz, Radosław Maciejny. Materia jest bardzo delikatna, ponieważ jeżeli chodzi o hotelarzy i gastronomików są to działalności prywatne. Gmina nie może bezpośrednio dofinansowywać działalności prywatnej. Gmina złożyła deklarację o przystąpieniu do  Lokalnej Organizacji Turystycznej, że będzie również płacić składkę, ale warunek gmina postawiał jeden, że w tej LOT będzie nie mniej niż 50% plus jeden wszystkich hotelarzy z Kudowy-Zdroju. Wtedy gmina ma legitymacje do tego, aby takiej organizacji pomagać. To nie może być tylko niewielka grupa hotelarzy. Ta Organizacja działała, żyła, później przyszedł okres dwóch lat znakomitej prosperity to Organizacja przestała funkcjonować, a teraz winna jest gmina, że Organizacji nie pomagała. Nagle wszyscy w Polsce karmieni są hipnozą kryzysu. I nieważne jaki ten kryzys jest, w którym miejscu jest, jaki wielki i ile będzie trwał, kiedy początek, kiedy koniec. Najlepiej na fali tego wszystkiego powiedzieć już dzisiaj, zanim sezon się zaczął, że na pewno nie będzie turystów i winna jest promocja prowadzona przez gminę Kudowa-Zdrój. Gmina jest gotowa i otwarta na rozmowy, ale w myśl zasady gmina pomaga tym, którzy coś robią a nie narzekają, tym bardziej, że  nie jest to organizacja, która pomaga ludziom, to są właściciele prywatnych biznesów i należy być bardzo ostrożnym z tą pomocą. Z organizacjami tego typu zawsze jest problem, ponieważ są to ogromne środki, które trzeba wydawać. Na promocję trzeba wydawać dużo więcej niż jest wydawane przez wszystkich tj. przez gminę, hotelarzy i gastronomików. Ta promocja jest potrzebna, ale nikt jeszcze nie wymyślił złotego środka jak to robić, żeby było dobrze.
Gmina co roku bierze udział w targach turystycznych tj. targi w Berlinie i targi w Poznaniu.
Radny A.Kanecki – Przewodniczący Komisji Współpracy, Zagranicznej i Promocji stwierdził, że na kolejnym posiedzeniu Komisja  porozmawia na ten temat i zostanie ustalony termin spotkania z hotelarzami i gastronomikami.
Burmistrz P.Maziarz poinformował zebranych, na terenie gminy Kudowa – Zdrój na zostanie przeprowadzona  przez spółkę z o.o. Amber Future akcja promocyjna „Dukat Lokalny”. Ustalono, że moneta będzie o nominale i nazwie „3 Zdroje”. Emisja – czas akcji promocyjnej od 01.05. do 31.08.2009 r. Nakład monety wyniesie 20.000 szt. Moneta wykonana będzie z mosiądzu. Moneta dostępna będzie w kudowskich sklepach. Gmina nie poniesie żadnych kosztów związanych z wydaniem tej monety.
Następnie głos zabrała pani Sekretarz, która poinformowała, że 30.01.2009 r. Burmistrz Miasta wydał zarządzenie nr 24/09 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kudowie-Zdroju. Od początku lutego obowiązuje nowy schemat organizacyjny. Został utworzony referat organizacyjny. Do tej pory w układzie organizacyjnym dominowały samodzielne stanowiska pracy. W związku z potrzebami lepszej realizacji zadań, lepszej komunikacji wewnątrz Urzędu zapadła decyzja o utworzeniu referatu organizacyjnego.   W skład tego referatu wchodzi obsługa Rady Miejskiej, sekretarka, biuro obsługi klienta,  sprawy obywatelskie i wojskowe, kadry i oświata, gospodarka nieruchomościami, gospodarka mieszkaniowa, informatyk.
Pani Skarbnik przedstawiła informację nt. toczącej się kontroli związanej z prawidłowością wykorzystania   dotacji przez organizacje pozarządowe. Jednym z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej był właśnie brak takich kontroli. W styczniu rozpoczęto kontrole. Na dzień dzisiejszy zostały zakończone trzy kontrole (podpisano protokoły z kontroli), z dwóch kontroli pisany jest protokół, w dwóch klubach nie rozpoczęto jeszcze kontroli. Wszystkie protokoły zostaną przekazane Komisji Spraw Społecznych, która  będzie opiniowała nowe wnioski o dofinansowanie. Pierwsze spostrzeżenia z kontroli są następujące – kluby sportowe, które działają na terenie Kudowy są małymi klubami, bardzo często działają tam pojedyncze osoby, które w sposób przypadkowy dobierają sobie ludzi, którzy podpisują dokumenty. Są to osoby, które podpisują dokumenty nie mając merytorycznej wiedzy na temat tego jak to powinno funkcjonować, jak dokumenty powinny wyglądać. W dwóch przypadkach   zdarzyło się, że zostały na koniec roku ujemne stany środków na koncie, a jest to sytuacja niedopuszczalna, że jest jakieś zaciąganie zobowiązań, do których prezesi klubów nie zostali upoważnieni. Jest również problem jeśli chodzi o rozliczanie środków finansowych pobranych z banku, ponieważ kiedy czekiem lub kartą pobierane są środki z banku to nie wiadomo gdzie te środki są, na co zostały pobrane. Zdarzyła się sytuacja, że cała kwota została pobrana w kwietniu w momencie kiedy zostały przelane te środki na rachunek danej organizacji, a wydatkowane np. we wrześniu, także nie wiadomo kto przez ten czas dysponował tymi środkami. Jest to pierwsza kontrola i do nieprawidłowości, które są gmina podchodzi w sposób wyrozumiały. Przedstawione rozliczenia są przyjmowane z uwagami, które mają na celu wyeliminowanie zaistniałych nieprawidłowości. W trakcie kontroli na bieżąco pewne sprawy są wyjaśniane, wyprowadzane i doprowadzane do takiego stanu jak powinno to wyglądać.
Radna Ł.Rachuba stwierdziła, że uczniowskie kluby sportowe powstały już dość dawno i nie były nigdy tak naprawdę kontrolowane. W związku z tym prezesi tych klubów, czy ich zarządy nie bardzo wiedzą jak to należy robić. Na Komisji Oświaty dyskutowano na ten temat i postanowiono przesunąć spotkanie w klubami sportowymi do momentu zakończenia tej kontroli finansowej i dokumentacji klubów. Jak będą protokoły z tych kontroli należy zaprosić prezesów i zarządy klubów sportowych na spotkanie, po to aby zapoznać ich z zaleceniami z kontroli, jak również po to aby ich przeszkolić i powiedzieć jak należy prowadzić  dokumentację finansową.
Ponadto radna poinformowała, że pani B.Dziubińska – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych ogłosiła konkursu na imię kompleksu boisk sportowych  Orlik  2012. Jest to konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich kudowskich szkół  oraz do mieszkańców naszego miasta.  Zgłoszenia należy przesyłać do 27.02.2009 r. Nominowany do imienia powinien być sportowiec z Dolnego Śląska reprezentujący jedną z trzech dyscyplin sportowych tj. piłkę siatkową, piłkę nożną lub piłkę koszową.
Burmistrz Miasta poinformował, że  26.02.2009  sali narad Rady Miejskiej odbędzie się kolejny raz pobór krwi zorganizowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi.  Burmistrz zwrócił się do zebranych z prośbą o oddawanie krwi. Ponadto poinformował, że 27.02.2009 r. również w sali narad   w godz. 10 – 14 dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Kłodzku, którzy będą udzielać bezpłatnych dotyczących wypełniania rocznych zeznań PIT.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXIII/09 z dnia 25.02.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.04.2009 13:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.04.2009 13:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 27