Arkadiusz Sip 12.02.2019 12:09 wersja do wydruku

 

Zarządzenie nr 0050.33.2019

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju

z dnia 12 luty  2019r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

 

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do sprzedaży,  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, położoną  w obrębie Nowy Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo  dolnośląskie,  oznaczoną  geodezyjnie  jako działka  nr  5/2  (AM-1) o pow. 988 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  SW1K/00083376/0, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy  Kudowa-Zdrój  pod usługi zdrowia, usługi turystyki, inne usługi, mieszkalnictwo  pensjonatowe.

 

§ 2

 

Traci moc zarządzenie nr  0050.102.2018  Burmistrza  Miasta  Kudowy-Zdroju z dnia 8 maja   2018 r.

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy  Kudowy - Zdroju.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

Aneta Potoczna
Burmistrz Miasta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.33.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:12.02.2019 12:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:12.02.2019 12:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 34