Protokół nr XXXIV/09 z dnia 30.03.2009 r.

 

PROTOKÓŁ XXXIV/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 marca 2009 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                        -  13.15


Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Teresa Żulińska                     - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05.02.2009 r. i 25.02.2009 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla miasta Kudowa-Zdrój za 2008 rok,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe,
- wzniesienia „Pomnika Pamięci Sybiraków”,
- uznania skargi za bezzasadną,
- określenie górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych,
- określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłowe wykonanie umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju,
- upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłowe wykonanie umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej,
- zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2009.
3. Strategia rozwiązywania problemów społecznych.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

 

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do pkt. 2 porządku obrad jako pierwszy projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy  oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
I.Biernacik – Skarbnik gminy zgłosiła wniosek o zmianę tytułu dwóch projektów  uchwał upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłowe wykonanie umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju oraz upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłowe wykonanie umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej. Po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową ustalono, że tytuły  w/w projektów uchwał powinny brzmieć w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju oraz w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej, z tym że Regionalna Izba Obrachunkowaj nie wyklucza, że będą uwagi do w/w uchwał.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w wnioski dot. zmiany porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Ad.1)


Przy obecności 14 radnych na sali jednogłośnie przyjęto  protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05.02.2009 r. i 25.02.2009 r.

 

Ad. 2)


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy  oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 
Pani E.Ubik poinformowała, że Potrzeba nowej regulacji jest konsekwencją utraty mocy uchwały nr XXX/203/08 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w związku z wejściem w życie, w dniu 23 stycznia 2009 roku, ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 1). Ustawa ta nadaje m.in. nowe brzmienie normie kompetencyjnej określonej w art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela dającej podstawę do uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli. Jednocześnie przepis przejściowy zawarty w art. 4 stanowi o okresie obowiązywania regulaminu z 2008 r. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2009 podjęty w 2008 zachowuje moc wiążącą do dnia 23 stycznia 2009 r tj. do momentu wejścia w życie ustawy nowelizującej, zmieniającej brzmienie upoważnienia określonego w art. 30 ust. 6 – Karta Nauczyciela. Jednocześnie w tym samym dniu wszedł w życie przepis art. 4 ustawy nowelizującej, nakazujący stosowanie regulaminów obowiązujących w 2008 roku do czasu uchwalenia nowych regulaminów uwzględniających nowelizację Karty Nauczyciela. Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi nauczycieli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy  oraz niektórych innych składników wynagrodzenia została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla miasta Kudowa-Zdrój za 2008 rok
Pani K.Oczkowska poinformowała, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo na posiedzeniach Komisji. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek sporządzenia raportu z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i przedłożenia go Radzie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport. Radni nie wnieśli uwag do projektu w/w uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla miasta Kudowa-Zdrój za 2008 rok została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe 
Pani I.Biernacik – skarbnik gminy poinformowała, że  wpłynęły kolejne dwa wnioski spełniające kryteria dot. udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stąd kolejny już projekt uchwały i prośba o podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wzniesienia „Pomnika Pamięci Sybiraków”  
Burmistrz  Miasta poinformował, że   Związek Sybiraków Zarząd Koła w Kudowie-Zdroju wystąpił z prośbą o zaakceptowanie lokalizacji pomnika upamiętniającego miejsca pamięci zesłań Polaków. Na cmentarzu komunalnym kilka lat temu zniesiony już został jeden pomnik. Kolejnym naszym wyrazem uznania dla tych ludzi była zmiana nazwy ul. Bankowej na ul. Zesłańców Sybiru. Następnym aktem, który jest rozważany jest wzniesienie „Pomnika Pamięci Sybiraków”. Na pomniku, którego  koncepcja została uzgodniona z przedstawicielami Zawiązku Sybiraków znajdzie się mapa Rosji z oznaczeniem miejsc zesłań Polaków z czasów Rosji carskiej i wywózki z czasów ZSRR w okresie od 1863 r. do 1956 r. Trudno jest dyskutować, czy kolejna budowa pomnika jest konieczna, ale uważa jako Polak, jako mieszkaniec Kudowy, że takim ludziom należy się pamięć i szacunek.
Radny W.Gucz stwierdził, że szkoda, że nie ma na sesji nikogo ze Związku Sybiraków chociażby po to, aby określił jak np. będą wyglądały obchody święta w dwóch miejscach jednocześnie, skąd będą środki na budowę pomnika.
Przewodniczący Rady stwierdził, że podjęcie przez Radę w/w uchwały nie znaczy, że gmina będzie ponosić jakiekolwiek koszty związane z budową pomnika. Rada wyraża zgodę na jego budowę.
Burmistrz Miasta stwierdził, że radni wiedzą jaką gmina stosuje zasadę. Gmina stara się pomóc wszystkim tym, którzy w sposób znaczący wyróżniają się w naszym mieście. Rozumie pytania radnego W.Gucza.  Wyrazy wdzięczności dla tych ludzi widać w naszym mieście. Pomnik, który jest na cmentarzu komunalnym został wybudowany przy dużej pomocy finansowej gminy. oczywiście Związek Sybiraków również uczestniczył sfinansowaniu jego budowy. Pan Żełubowski z zawodu kamieniarz, wykonał i ustawił krzyże brzozowe znajdujące się przy pomniku. Burmistrz Miasta stwierdził, że członkowie Związku Sybiraków są to ludzie w podeszłym wieku, dla nich czas jest nieprawdopodobnie ważny, dla nich tempo podejmowania decyzji jest niesamowicie istotne i ważne. Są to ludzie, którzy oczekują od gminy i Rady gestu. Dlatego Burmistrz Miasta zaproponował, aby podjąć w/w uchwałę, natomiast jeżeli chodzi o montaż finansowy zaproponował, aby Rada zostawiła mu wolną rękę. Stwierdził, że postara się to zrobić tak, aby budżet gminy na tym nie ucierpiał. Jeżeli chodzi o to gdzie będą odbywały się obchody różnych świąt, to tę kwestię należy zostawić Związkowi Sybiraków. To oni o tym będą decydować.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wzniesienia „Pomnika Pamięci Sybiraków” została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uznania skargi za bezzasadną
Przewodniczący Rady  poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęła skarga na działania pana Burmistrza napisana przez państwa N.R.Duch. Kolejność była następująca, skarga została skierowana do  Wojewody. Wojewoda odesłał ją  do biura Rady Miejskiej w celu rozpatrzenia wg właściwości. Zgodnie z kompetencjami skarga została przekazana do Komisji Rewizyjnej.
Głos zabrała radna Ł.Rachuba – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która odczytała radnym skargę państwa N.R.Duch skierowaną do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po otrzymaniu skargi Komisja Rewizyjna rozpatrywała ją na posiedzeniach w dn. 11.03.2009 r. i 17.03.2009 r. Na posiedzenie Komisji w dniu 17.03.2009 r. zaproszono panią H.Szafrańską – Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych, panią J.Sulikowską-Śleziak – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, panią A.Jakubowską-Kort – pracownika Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej, panią M.Tyrawę – insp. miejskiego ds. gospodarki mieszkaniowej. Na to posiedzenie zostali zaproszeni państwo N.R.Duch, którzy na posiedzenie Komisji nie przybyli. Zaproszenie do w/w wystosowano również na sesję Rady Miejskiej. Po wysłuchaniu informacji i opinii w/w osób oraz po zapoznaniu się z opinią prawną przygotowana przez radcę prawnego panią I.Gmerek  Komisja Rewizyjna stwierdza, że brak jest podstaw do uznania zasadności zarzutów zgłoszonych przez państwa N.R.Duch. Skarżący nie przyjmują do wiadomości, że przyznając lokale socjalne Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) szczegółowo określające zasady przyznawania prawa do lokali socjalnych oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXXII/196/2001 z dnia 10.10.2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój. W/w przepisy stosowane przez Burmistrza Miasta wyraźnie wskazują jakie warunki musza być spełnione do uzyskania lokalu socjalnego. Z treści skargi wynika ponadto, że państwo N.R.Duch są zaniepokojeni sytuacją jaka może w ich przypadku zaistnieć w przyszłości tj. możliwością nie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego ze względu na nie spełnione kryterium dochodowego. W tej sytuacji właściwym jest uspokojenie państwa N.R.Duch, co do tego, że jeśli taka sytuacja faktycznie zaistnieje w przyszłości to nadal będą mogli zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu na warunkach określonych w w/w ustawie o ochronie praw lokatorów  do czasu zaoferowania im lokalu komunalnego. Państwo N.R.Duch nie mogą oczekiwać od Burmistrza Miasta podjęcia w obecnej chwili decyzji rzutujących na przyszłość. Wobec powyższego skargę państwa N.R.Duch Komisja Rewizyjna uważa za całkowicie bezzasadną.
Burmistrz Miasta stwierdził, że państwo Duch są wybrańcami w Kudowie. Wcześniej państwo Duch mieszkali z matką na ul. Tkackiej. Komisja Spraw Społecznych w celu rozwiązania ogromnego konfliktu rodzinnego przyznała im lokal socjalny. Burmistrz uważa, że gmina zrobiła wielki ukłon w stosunku do państwa Duch.
Radna H.Szafrańska stwierdziła, że uważa sprawę zupełnie za bezzasadną. Państwo Duch kilkakrotnie składali skargi w różnych sprawach w latach poprzednich. Sprawy zawsze wygrywał Urząd i Ośrodek Pomocy Społecznej. Pan Duch obecny był na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Tak jak powiedziała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pan R.Duch nie zrozumiał istoty zagadnienia tzn. jakie zasady obowiązują przy najmie lokalu. Pan R.Duch
przyszedł na Komisję Spraw Społecznych, spokojnie się zachowywał i prosił jedynie o zachowanie tego lokalu mieszkalnego, ponieważ poniósł nakłady na jego remont. Komisja wytłumaczyła panu Duchowi, że jeżeli przedstawi dochód wyższy niż jest w uchwale to i tak zostanie mu przedłużona umowa .Komisja wytłumaczyła panu Duchowi jakie zasady obowiązują, co to jest odszkodowanie. Okazało się, że w międzyczasie zanim przyszedł na posiedzenie Komisji napisał skargę, tylko po to, aby jak zwykle zamieszać.  Radna stwierdziła, że Burmistrz Miasta w ogóle nie zawinił w tej sprawie. Przecież urzędnicy odpisali na pismo pana Ducha zgodnie z prawdą, tak ja nakazuje prawo. Z państwem Duch tak niestety jest. Część radnych z doświadczenia wie, że dopóki się da to trzeba w rękawiczkach do tej rodziny podchodzić. Czasami jedno słowo za dużo powiedziane powoduje z ich strony agresję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie uznania skargi za bezzasadną została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych
B.Chmielewski – p.o. dyrektora Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej Burmistrz  Miasta poinformował, że  Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej  pismem z grudnia 2008 r. zwróciły się z wnioskiem o zmianę  cen maksymalnych za usługi komunalne świadczone przez MZUP w Kudowie-Zdroju. Powyższe wynika z dwóch czynników tj. zamknięcia wysypiska odpadów w Brzozowiu z dniem 31.12.2009 r. a co za tym idzie koniecznością wywozu odpadów komunalnych na składowisko w Ścinawce Średniej oraz zwiększeniem opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłata za składowanie odpadów komunalnych na składowisku na rok 2007 wynosiła 15,71 zł/tonę, a od 01.01.2008 nastąpił duży wzrost opłat i wynosiła ona 75,00 zł/tonę natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska od 01.01.2009 r. wynosić będzie 100 zł/tonę. Proponuje, aby Rada podjęła w/w uchwałę, ponieważ pozwoli to na pokrycie kosztów zakupu nowego sprzętu niezbędnego do wywozu nieczystości.
Druga uchwała w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jest powiązaniem z w/w uchwałą w sprawie cen maksymalnych z zastosowaniem   zniżek za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych systemie workowym przez indywidualne gospodarstwa. Ten mechanizm z kolei powoduje, że segregowanie odpadów pozwala na zastosowanie zniżek, obniżenie kosztów za wywóz odpadów przy indywidualnych gospodarstwach. Uchwała określa  jakie warunki należy spełnić, aby zniżka została zastosowana. Ten mechanizm na terenie naszej gminy sprawdza się. Pilotażowy system workowej segregacji odpadów wprowadzony w Słonym wykazał, że mieszkańcy są coraz bardziej przekonani do tego systemu segregacji odpadów. Burmistrz Miasta stwierdził, że generalnie cena za składowanie odpadów na wysypisku w ostatnich dwóch latach  wzrosła z 25 zł/tonę w 20007 r., 75 zł/tonę  w 2008 r. do 100 zł/tonę w 2009 r. Jeśli chodzi o sprawę, czy gmina ma interes w tym żeby segregować odpady to należy stwierdzić, że sprawa jest bezdyskusyjna.  W ciągu roku 2008 odbiorcy surowców wtórnych odebrali z MZUP-u 252 tony odpadów. Gmina należy do niewielu gmin w Polsce, która selektywną zbiórkę odpadów prowadzi od 12 lat. Najistotniejszym elementem w tym wszystkim jest to, że wprowadzono nawyk, że surowce wtórne należy segregować. Gmina wprowadziła pewną zachętę jeżeli chodzi o segregację, ponieważ cała rzecz zawsze polega na tym, że żeby ktoś chciał to musi mieć jakieś przełożenie finansowe. Dlatego też wprowadzono pilotażowy system workowej segregacji odpadów i zastosowano ulgi w opłatach za wywóz nieczystości. Na 483 gospodarstwa domowe położone przy ul. Nad Potokiem, ul. Słone, ul. Kościuszki i ul. Chrobrego oraz ul Moniuszki bez pensjonatów podpisanych jest prawie 400 umów. Świadczy do o wielkiej mobilności Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej, ale również o tym, że mieszkańcy są przekonani konieczności segregowania odpadów komunalnych. Rozpoczęto niewinnie od 01 czerwca ubiegłego roku na Słonym. Od 1 stycznia br. wprowadzono system workowy na ul. Nad Potokiem ul. Kościuszki i ul. Chrobrego oraz ul Moniuszki. Trudno dzisiaj powiedzieć, czy ten system patrząc na cyfry się opłaca. Każdy do segregacji odpadów komunalnych  dopłaca, ale to nie znaczy,  że jeśli dopłaca finansowo do dopłaca również ekologicznie. Na komitecie monitorującym 17.03.2009 r. Kudowa-Zdrój otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 1 mln zł na rozszerzanie gospodarki segregacji odpadów komunalnych wspólnie z gminą Nachod. W zakresie tego przedsięwzięcia polsko – czeskiego jest zakup dwóch samochodów (jeden duży o większej sprawności jak ten, który jest dzisiaj oraz samochód specjalny do systemu workowego), wymiana w całym mieście wszystkich pojemników na odpady komunalne.
Jeżeli chodzi o przedłożone przez MZUP dwa projekty uchwał dotyczą  po pierwsze maksymalnej ceny za usługi usuwania odpadów komunalnych a druga uchwała dot. wysokości ulg związanych z segregacją odpadów komunalnych.
Ponadto Burmistrz poinformował, że Międzygminny Związek Celowy został powołany po to, żeby zorganizować powiatowe składowisko odpadów komunalnych. W tym celu zebrało się 18 gmin w tym 14 z powiatu kłodzkiego i 4 z powiatu ząbkowickiego. W roku bieżący ze związku celowego wystąpiły dwie gminy tj. Polanica-Zdrój i Lewin Kłodzki. Jeśli chodzi o składowisko odpadów komunalnych dla Związku to lokalizację ustalono w Ścinawce. Lokalizacja jest potwierdzono, uzyskano pozwolenie na budowę. Na dzisiaj członkowie Związku Celowego liczą na to, że od 1.01. 2010 r. odpady komunalne będą tam wywożone. Są pewne problemy dot. funkcjonowania spółki, która ma za zadanie uruchomić ten zakład unieszkodliwiania odpadów. Jest to zadanie na kilkadziesiąt mln zł. Spółka prawa handlowego chce to wykonać za 60 mln zł. Gdyby nastąpiło jakieś przesuniecie w terminie to Burmistrz Radkowa, który sprzedał grunt dla spółki Bioeneko, powiedział, że od 01.10.2010 r. śmieci przyjmował będzie.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy gmina w dalszym  ciągu będzie współpracować z Międzygminnym Związkiem Celowym, ponieważ nie wywiązał się on z tych zadań. Wszyscy oczekiwali, że Związek będzie właścicielem tego wysypiska w Ścinawce. Okazuje się, że przejęła to jakaś inna firma w związku z tym, czy będziemy mieli z tą firmą jakąś umowę. Chodzi o to, aby np. co pół roku nie było podwyżek cen za śmieci.
Burmistrz Miasta stwierdził, że rozumie obawy radnego i sam też te obawy ma. Interes w tym najpierw będzie miała firma, która zainwestuje i zaryzykuje wydanie pieniędzy. Jeżeli ktoś wybudowałby taki zakład to po pierwsze zadbałby o to, że śmieci do tego zakładu będą wożone. Inaczej mówiąc „piłka” jest po ich stronie, to oni musza zrobić interes. My stwarzamy im warunki ku temu, żeby mieć pewność i gwarancję, że śmieci będziemy do nich wozić. Oni jak nie będą mieli gwarancji i podpisanych umów na dostarczanie śmieci to cała ta inwestycja jest wielkim ryzykiem. Burmistrz poinformował, że stara się, aby w Kudowie był punkt przeładunkowy. Żeby podpisać porozumienie w sprawie wywozu śmieci do Ścinawki gmina postawi pewne warunki. Określimy czego gmina oczekuje. Gmina będzie oczekiwała stabilności  ceny i nie dopuszczenia do sytuacji , aby ktoś jednostronnie cenę przyjęcia odpadów komunalnych zmieniał. Ponadto gmina musi co na tym ugrać, czyli obniżenie kosztów wożenia odpadów do Ścinawki. Na czym to będzie polegać, my nie będziemy wozić do Ścinawki. Oni zorganizują nam w Kudowie punkt przeładunkowy, a to spowoduje, że oni będą ponosić koszty związane z zabraniem odpadów z Kudowy. Trudno jest dzisiaj powiedzieć jakie będą mechanizmy, jakie będą warunki będą zapisane w umowie. Na pewno treść tej umowy będzie konsultowana z radnymi. Umowa musi być tak przygotowana żeby gmina na tym nie straciła.
Ponadto Burmistrz stwierdził, że dobrze jest, że Związek Celowy funkcjonował natomiast jak funkcjonował to opinie są bardzo różne. Związek Celowy jest instytucją, która była potrzebna, ponieważ fundusze europejskie nie zawsze mogą trafić do samorządów. Dlatego też potrzebne są stowarzyszenia i takim stowarzyszeniem jest Międzygminny Związek Celowy. To nie jest tak, że Związek Celowy kosztował gminę tylko składki, gmina wiele pieniędzy z tego Związku mogła uzyskać, ponieważ żeby dojść do takiego momentu, do takiego etapu  realizacji gospodarki odpadami komunalnymi czyli zlokalizowania zakładu unieszkodliwiania odpadów w Ścinawce, to na to potrzebne były pieniądze. Związek Celowy uzyskał ogromną pomoc techniczną z funduszu spójności, aby przygotować dokument, który pozwolił być dzisiaj na takim etapie na jakim jesteśmy, czyli tzw. studium wykonalności. To kosztował ponad 225.000 euro. Ten dokument otrzymała firma, która wygrała przetarg. Czy w Ścinawce będą gotowi 01.10.2010 r. trudno powiedzieć, ale uważa, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy wszystko się rozstrzygnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenie górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformował, że gmina chce stworzyć dwa stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych jedno w Urzędzie Miasta, drugie w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r.  w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej w § 6 wymienia jakie mogą być formy zabezpieczenia takich umów tj. w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym ( awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. W związku z tym  Powiatowy Urząd Pracy, który jak gdyby administruje tymi pieniędzmi wypracował sobie sposób postępowania. W przypadku zakładu budżetowego stwierdzono, że jest to weksel własny zakładu wraz z poręczeniem, a tego poręczenia może dokonać jednostka nadrzędna i przypadku MZUP-u jest to gmina. Kolejna różnica, która jest pomiędzy projektami uchwał, które radni otrzymali wcześniej a tymi, które są teraz  to jest kwestia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej mówiącej, że w przepisach ustawy o samorządzie gminnym mówi się o tym, że Rada ma kompetencje do ustalania maksymalnej kwoty zabezpieczenia. W związku z tym został zmieniony tytuł uchwał. Zabezpieczenie będzie udzielone na okres 2009  - 2015 i źródłem pokrycia w jednym i drugim przypadku będą dochody budżetu gminy z tytułu podatku  od nieruchomości. Jeżeli chodzi jeszcze o uchwałę dot. stworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta  to nie może to być weksel awal, ponieważ jest to weksel z poręczeniem, gmina nie ma nikogo nad sobą kto więc trudno mówić tutaj o poręczeniu. Pani Skarbnik poinformowała, że dzwoniła do banku, ale bank takich poręczeń nie udziela. W związku z tym proponuje się w uchwale, że może to  być w formie gwarancji bankowej, aktu notarialnego i zastawu na prawach lub rzeczach. Najprawdopodobniej w przypadku gminy będzie to akt notarialny o poddaniu się egzekucji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju  została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej  została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009,
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt  uchwały zakłada przede wszystkim zmniejszenie po stronie dochodów i po stronie wydatków finansowania zadania pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkiem” etap I. Chodzi tutaj o ul. Słone za rzeką i ul. Brzozowie. Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe przyniosło nam zmniejszenie kosztów wykonania  tego zadania. Druga istotna zmiana to wykreślenie z planu dochodów i wydatków w 2009 r. zadania „Przedszkole bez granic  - współpraca Przedszkola w Hronovie i Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Kudowie-Zdroju”. Ze względów formalnych wniosek ten został odrzucony, wniosek będzie składany ponownie jesienią. Duże zmiany nastąpiły również w dziale 801, które dotyczą wykreślenia  tytułu zadania „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych”  - wykreśla się tytuł  a nie kwoty. To zadanie inwestycyjne łączy się z zadaniem remontowym, które obejmowałoby remont toalet i placu przed szkołą i nazwanie tego zadania „Modernizacja i remont Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II polegające na dostosowaniu obiektu dla osób niepełnosprawnych”. Gmina chce uzyskać tutaj dofinansowania zarówno z PFRON jak również z rezerwy  subwencji oświatowej, która będzie w całości musiała być w całości wydatkowana na zadania remontowe. Kolejna zmiana w tym dziale polega na wprowadzeniu zadania na kwotę 8.000 zł  z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji boiska szkolnego przy ul. Buczka 9.
Zmiany w dziale 921 związane  są z przeznaczaniem kwoty 43.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej III etapu rewaloryzacji Parku Zdrojowego.
Burmistrz Miasta w uzupełnieniu do wypowiedzi pani skarbnik poinformował, że gmina otrzymała dofinansowanie na gospodarkę odpadami, ponadto na posiedzeniu Komitetu Monitorującego (17.03.2009 r.) gmina otrzymała dofinansowanie zadania dot. budowy drogi i  ścieżki rowerowej do granicy z Republiką Czeską.  Jeśli chodzi o element korekty związanej z budżetem projektów unijnych Burmistrz poinformował, że kolejny etap remontu ul. Kościuszki został zakwalifikowany na Komitecie Monitorującym na listę rezerwową. Burmistrz stwierdził, że gmina miała pewne słabe miejsca we wniosku na zadanie „Przedszkole bez granic  - współpraca Przedszkola w Hronovie i Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” i dlatego wycofano się z tego. Wniosek tak jak powiedział wcześniej pani Skarbnik zostanie złożony jesienią. Jeśli chodzi o fundusze europejskie to sp. z o.o. KZWiK czeka w tzw. przedsionku  na złożenie projektu poprawa jakości wody. Ogłoszono również konkurs na przyjmowanie wniosków w działaniu turystyka uzdrowiskowa. Gmina znajduje się w grupie 11 uzdrowisk, które mają szanse złożyć wniosek na budżet, który wynosi 1.1000.000 euro. Gmina składa wniosek na III etap rewaloryzacji Parku Zdrojowego (zamontowanie ekonomicznego oświetlenia, budowa placu zabaw dla dzieci, remont szaletów, remont muszli koncertowej i jeżeli wystarczy środków – wykonany zostanie remont schodów znajdujących się w Parku). W programie tym zostanie również złożony przez Sp. Basen Wodny Świat wniosek na zmianę systemu uzdatniania wody.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.


Salę obrad opuścili radni G.Janiszewska, P.Koczot i W.Biernacik. Na sali obrad pozostało 11 radnych.

 

Ad.3)


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Kudowie-Zdroju na lata 209-2013”
Pani J.Sulikowska-Śleziak poinformowała, że  „Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Kudowie-Zdroju na lata 209-2013” została szczegółowo omówiona na posiedzeniach Komisji jak również na spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Miasta z organizacjami charytatywnymi, pozarządowymi, stowarzyszeniami działającymi na terenie naszego miasta.
W strategii nakreślony został plan działań zmierzających do rozwiązania najważniejszych problemów społecznych w naszym mieście. Na wstępie określone zostały problemy występujące w naszym mieście. Na ich podstawie sformułowano najważniejsze wnioski istotne dla podejmowania działań i profilaktycznych i interwencyjnych. Celem nadrzędnym strategii jest opieka nad dzieckiem i rodziną dysfunkcyjną, wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych i chorych, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, pomoc osobom bezdomnym i bezrobotnym. Niezwykle ważną sprawą jest utrzymanie dotychczasowych kierunków działania w zakresie pomocy społecznej, w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. W naszej gminie dzieje się w tym zakresie bardzo wiele i jeżeli uda się utrzymać to wszystko co się dzieje to już będzie bardzo dobrze. Dużym sukcesem będzie jeżeli uda się to wszystko  utrzymać ale należy również pogłębiać te działania, szukać nowych metod działania w tym zakresie, ponieważ mamy świadomość, że tych problemów nie będzie ubywać a wręcz odwrotnie będzie ich przybywało. Nasze władze samorządowe przywiązują ogromną wagę do problemów związanych z poprawą warunków bytu naszych mieszkańców, dbają o jakość bytu tych mieszkańców. Należy tu również podkreślić ogromną wagę jaką do rozwiązywania problemów społecznych przywiązują organizacje działające na terenie naszego miasta.
Opracowana Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem otwartym, na pewno w miarę występujących potrzeb będzie wymagała uaktualniania
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że Strategia jest dokumentem, który jest niezbędny po to, aby go w jakoś sposób uprawomocnić uchwałą. Natomiast dla nas wszystkich najważniejszym obowiązkiem jest to, żeby te organizacje, które są w mieście, a jest ich wiele, nadal ze sobą współpracowały. To one decydują o tym jaki jest poziom świadczonych usług, jaki jest poziom świadczonej pomocy. Całą sztuką na naszym mieście  jest to żeby te organizacje sobie nie przeszkadzały, tylko żeby się uzupełniały. Organizacje działające na terenie naszej gminy to: Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisja Spraw Społecznych, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Nieformalne Stowarzyszenie „Klika”, Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym, Związek Sybiraków, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Związek Emerytów i Rencistów, Klub HDK oraz wiele osób fizycznych, które nie chcą się ujawniać. Burmistrz stwierdził, że jego zdaniem cala sztuka polega na tym, że wśród tych ludzi, którzy otrzymują pomoc byli ci którzy jej naprawdę potrzebują.
Dwa tygodnie temu odbyło się spotkanie z przedstawicielami w/w organizacji. Obecnych było ponad 40 osób i jest to dowód na to, że chcą pomagać, że się tym interesują.
Radna H.Szafrańska poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych odbyła 2 posiedzenia, na których w/w strategia była szczegółowo omawiana. Radna złożyła podziękowania dla władz miasta za to, że stworzyły możliwość  opracowania tej Strategii oraz pani J.Sulikowskiej – Śleziak za profesjonalne opracowanie tego ważnego dokumentu.  Trzeba posiadać naprawdę ogromna wiedzę żeby taki dokument przygotować.
Przewodniczący Rady udzielił głosu pani Ewie Płachcie, która poinformowała zebranych, że jest właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej. Budynek jest obecnie remontowany i zostanie tam uruchomiony dom seniora z profesjonalną opieką pielęgniarską, opikuńczą. Wyraziła nadzieję, że obiekt zostanie uruchomiony w przyszłym roku. Będzie to ośrodek prywatny.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Kudowie-Zdroju na lata 209-2013”
została podjęta jednogłośnie.
Salę obrad opuściła radna H.Szafrańska. Na sali pozostało 10 radnych. 

 

Ad.4)


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Radny A.Kanecki stwierdził, że były plany dot. wydzierżawienia byłego Relaksu położonego w Parku Zdrojowym natomiast w sprawozdaniu jest zapis mówiący o tym,  że należy MZUP-owi zlecić wykonanie rozbiórki tego obiektu. W związku z tym zwrócił się z prośbą o podanie informacji na ten temat.
Radny W.Gucz zwrócił się do Burmistrza z pytanie dot. naprawy nawierzchni ul. Zdrojowej i ul. 1 Maja (draga wojewódzka).  W ubiegłym roku remontowany był pewien odcinek tej drogi w kierunku do Karłowa. Stan tej drogi obecnie jest bardzo zły, wszelkie naprawy cząstkowe na długo nie wystarczają, czy są prowadzone rozmowy z Urzędem Marszałkowskim na temat remontu tej ważnej dla gminy drogi.
Burmistrz Miasta w nawiązaniu do pytania radnego A.Kaneckiego stwierdził, że od wielu lat zastanawiał się co zrobić z tym budynkiem w Parku. Konserwator Zabytków  ciągle mówił, że ten budynek należy rozebrać. W imieniu gminy MZUP dzierżawił ten budynek. Problem z tym budynkiem wziął się w momencie kiedy zrobił się tam siedlisko narkomanów. Problemem była również permanentna nielegalna sprzedaż alkoholu. Po zakończeniu spraw z dzierżawcami tego lokalu w sądzie gmina zrobił błąd, że nie rozebrano tego budynku. Skąd ponownie wzięła się sprawa tego budynku -  jesienią ubiegłego roku przyszło dwóch młodych ludzi z fantastycznym pomysłem, żeby w tym budynku zrobić akwarium. Okazało się, że pomysłów na ten lokal było więcej. Zostały złożone 4 oferty na dzierżawę tego lokalu. Wszystkie te oferty mieszczą się w kategoriach takich, że wszystko tam można robić tylko nie sprzedawać alkohol. Tylko jak później  odmówić tym, którzy dzisiaj przyrzekają, że nie będą sprzedawać alkoholu, prawnie wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, jak 150 m dalej ten alkohol jest sprzedawany. Aby doprowadzić ten lokal do porządku trzeba wydać ok. 80.000 zł. W momencie kiedy analizowano złożone oferty doszliśmy do wniosku, że gmina narobi sobie kłopotu. Żadna oferta nie dawał gwarancji, że tam nie będzie sprzedawany alkohol.
K.Kierończyk – dyrektor MZUP stwierdził, że był zwolennikiem tego, aby to  miejsce zostało zagospodarowane, ale był przeciwnikiem jakiejkolwiek dzierżawy. W poprzednich  latach było 5 dzierżawców i każda sprawa kończyła się w sądzie. Szacuje się, że koszt remontu jest to kwota 80.000 zł – 100.000 zł. Wymagania stawiane przez konserwatora zabytków są bardzo duże. Odbyły się dwa spotkania z osobami zainteresowanymi dzierżawą, przedstawiono im wszystkie wymagania jakie musieli by spełnić. Ostatecznie podjęto decyzję, że lokal ten nie będzie przeznaczony do dzierżawy.
W nawiązaniu do pytania radnego W.Gucza dot. ul. 1 Maja i ul. Zdrojową Burmistrz Miasta poinformował, że 2 tygodnie została podpisana umowa na przejęcie tzw. letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej na terenie Kudowy. To porozumienie zostało jednostronnie podpisane przez gminę i jeszcze nie wróciło podpisane przez Urząd Marszałkowski. Porozumienie to obejmuje odcinek drogi od ul Głównej do tablicy Kudowa-Zdrój na ul. 1 Maja tj. 3,7 km. Zimowe i letnie utrzymanie polega na tym, że Urząd Marszałkowski daje gminie ryczałtowo na rok 18.000 zł na 1km drogi. Kwota, którą otrzyma gmina będzie podstawą do zlecenia MZUP-owi tego typu czynności. W poprzednich latach zimowe utrzymanie drogi było finansowane przez Urząd Marszałkowski w wyniku wygranego przez MZUP przetargu. Taki przetarg w roku ubiegłym nie został ogłoszony, ponieważ pan Marszałek doszedł do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie zlecenie tego gminie. Na dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że MZUP przez cały okres zimy utrzymywały ul. Zdrojową i ul. 1 Maja w stanie takim, że były to ulice bezpieczne. W momencie kiedy gmina otrzyma podpisane przez Urząd Marszałkowski porozumienie zostanie wystawione zlecenie do MZPU-u, MZUP wystawi gminie fakturę i Urząd Marszałkowski za to zapłaci. Gmina planuje podpisać aneks do tej umowy, żeby ta umowa obejmowała cały zakres gminy Kudowa-Zdrój, czyli zakres prac zostałby przesunięty za granice miasta o ponad 7 km. Planowane jest, aby MZUP wziął w leasing zamiatarkę. Ten samochód mógłby być również wyposażony w pług do odśnieżania. Ponadto Burmistrz poinformował, że w porozumieniu w Urzędem Marszałkowskim jest wszystko za wyjątkiem wykonania nowej  nawierzchni drogi. Oczywiście naprawy i remonty cząstkowe są po stronie gminy, natomiast wymiana całej nawierzchni jest to po stronie Urzędu Marszałkowskiego.  W roku bieżącym będzie wykonane kilkaset  metrów wymiany nawierzchni drogi w stronę do Karłowa. Jeśli chodzi o samo miasto to jest koncepcja wykonania trasy rowerowej wzdłuż ul. Zdrojowej. Gmina chciałaby - odbyły się już rozmowy z Urzędem Marszałkowskim -  w ramach EWT złożyć wspólnie z gminą Nachod wniosek na wykonanie odcinka ścieżki rowerowej przy ul. Zdrojowej od ul. Głównej do Sanatorium wojskowego. Jeśli chodzi o wielkie plany, czyli budowa obwodnicy to Kudowy w tych wielkich planach jeszcze nie ma.
Radny Z.Gaździak zwrócił się z prośbą o podanie informacji dot. wykonania przez właściciela  remontu kościoła znajdującego się na Górze Parkowej.
Burmistrz Miasta poinformował, że parafia ewangelicka z Kłodzka będąca właścicielem tej nieruchomości a konkretnie ks. Sitarek ma zamiar zrobić z tego kościoła coś co będzie atrakcją. KZWiK wydał decyzję dot. przyłącza wodno-kanalizacyjnego.  Parafia ewangelicka ma świadomość, że musi wykonać drogę i ma na to zgodę konserwatora zabytków. Natomiast gmina przygotuje list intencyjny popierający te działania, który pozwoli ma otrzymanie dofinansowania z funduszy europejskich.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 10 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta  jednogłośnie.

 

 ad.5)


Przewodniczący Rady poinformował radnych, że do 30 kwietnia w biurze Rady Miejskiej należy składać oświadczenia majątkowe. Oświadczenia majątkowe należy złożyć w 2 egz. i dołączyć 2 egz. PIT za 2008 r. Ponadto Przewodniczący Rady na ręce pana B.Kamińskiego złożył podziękowania za wydanie Pamiętnika Kudowskiego.
Radny A.Kanecki poinformował zebranych, że 03.04.2000 r. o godz. 1700 w sali  narad Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej Promocji i Uzdrowiska, na które zostali zaproszeni gestorzy bazy hotelowej i gastronomicznej działający w Kudowie-Zdroju. Tematem posiedzenie będzie promocja naszego miasta.
Burmistrz Miasta zaprosił zebranych na otwarcie Orlika 2012, które odbędzie się 06.04.2009 r. o godz. 1100. Ponadto złożył podziękowania panu P.Maziarzowi i panu M.Biernackiemu za organizację wszystkich duże imprezy, które odbyły się w marcu w Kudowie-Zdroju. Były to następujące imprezy: 10-cio lecie Samorządu Powiatowego, Forum Samorządu Dolnego Śląska i Tradycje Wielkanocne.
Radna Ł.Rachuba złożyła podziękowania władzom miasta i wszystkim organizatorom za imprezy, które odbywają się w naszym mieście. Należy cieszyć się z tego, że na naszym mieście dzieje się tak dużo. Radna poinformowała, że kudowski Orlik 2012 otrzymał imię dolnośląskiego koszykarza Mieczysława Łopatki. W ramach przygotowań do otwarcia Orlika 27.03.2009 r. obyła się debata poprzedzona czteroma godzinnymi spotkaniami pana M.Łopatki z uczniami naszych szkół. Pan M.Łopatka okazał się nie tylko wspaniałym sportowcem, ale wspaniałym pedagogiem, który umie utrzymywać kontakt z widownią, i który przekazuje w bardzo ciekawej formie wiadomości ze swojego życiorysu i swojej kariery sportowej. Podczas tych spotkań zaprezentowana była postać pana M.Łopatki, jego osiągnięcia, sukcesy. Po tych spotkaniach odbyła się debata z udziałem reprezentantów poszczególnych klas Zespołu Szkół Publicznych, reprezentantów uczniów innych szkół kudowskich, z udziałem pracowników Urzędu Miasta, mieszkańców, rady rodziców, uczniowskich klubów sportowych, przedstawicieli KS Włókniarz, nauczycieli wychowania fizycznego. Debata zakończyła się wnioskami i zadaniami dla Orlika 2012. Informacja na temat debaty ukaże się na stronie internetowej Kudowy.  Będzie tam również zamieszczony regulamin Orlika 2012.
Przewodniczący Rady odczytał pismo Starosty Powiatu Kłodzkiego dotyczące planowanego na 2009 r. remontu linii kolejowej nr 309 na odcinku Duszniki-Zdrój – Kudowa-Zdrój.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXIV/09 z dnia 30.03.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2009 13:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż