Protokół nr XXXV/09 z dnia 27.04.2009 r.

 

PROTOKÓŁ XXXV/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10.30

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                        -  13.30


Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.


Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30.04.2009 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok,
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009,
- zmiany uchwały nr XXXIII/233/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie Gminy Kudowa-Zdrój,
- przyjęcia „Polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Kudowa-Zdrój na lata 2009 – 2014”,
- zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój,
- przyjęcia zmian w statucie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania..

 

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do pkt. 2 porządku obrad – po przyjęciu zmian w statucie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku-  dwóch projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok oraz zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2005 – 2010”. Projekty tych uchwał szczegółowo omówiła na posiedzeniach Komisji pani Skarbnik.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w wniosek Burmistrza Miasta dot. zmiany porządku został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1)


Przy obecności 15 radnych na sali jednogłośnie przyjęto  protokół z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30.03.2009 r.

 

Ad. 2)


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
Pani Skarbnik poinformowała, że budżet gminy na 2008 uchwalony przez Radę Miejską zakładał dochody w kwocie 30.609.408 zł, wydatki w kwocie 30.372.408 zł i nadwyżkę budżetową w kwocie 237.000 zł. W trakcie roku 2008 kwota budżetu uległa zmianie i na dzień 31.12.2008 r. wynosiła: dochody – 25.962.651,90 zł, wydatki - 25.962.651,90 zł, czyli budżet się zrównoważył. Jeżeli chodzi o wykonanie to dochody zostały wykonane w 94% na kwotę 24.382.996,96 zł, wydatki zostały wykonane w 92% na kwotę 23.803.466,46 zł. Planowany wynik budżetu – 0 zł osiągnięty – 579.530,50 zł. Spłata rat kapitałowych wg planu czyli kwota – 3.402.000,00 zł, przychody również wg planu czyli kwota – 2.269.087 zł. Dochody majątkowe wyniosły 4.476.109,43 zł i stanowiły 18,36% w dochodach ogółem. Dochody bieżące to kwota 19.906.887,53 zł czyli 82%. Jeżeli chodzi o kwotę zrealizowanych dochodów budżetowych przypadających na jednego mieszkańca gminy  to wyniosły one 2.397,54 zł. Jeżeli chodzi o przychody podatkowe, które są podstawą naliczenia subwencji wyrównawczej, to wyniosła ona 865,46 zł i jest niższa niż średnia krajowa za 2007 r. i planowana w 2008 r. Jeśli chodzi o dochody bieżące -  podstawowa  grupa dochodów bieżących to podatek od nieruchomości – 4.404.329 zł. Pani Skarbnik przypomniała, że na posiedzeniach Komisji szczegółowo informowała, jakie gmina ma problemy jeżeli chodzi o realizację tego rodzaju dochodów. Podstawowym problemem jest ściągalność. Omawiane były wszystkie działania jakie podejmuje organ podatkowy, aby ta ściągalność była wyższa.
Jeżeli chodzi o wpływy z opłat to należy zwrócić uwagę na wzrost dochodu z tytułu  opłaty uzdrowiskowej. W 2008 r. zebrano 618.822,72 zł. Ta kwota w 2010 r. zostanie gminie zwrócona przez Ministerstwo Finansów jako ta część, która ma służyć na rozwój uzdrowiska. Jeżeli chodzi o dochody z majątku gminy to zostały one zrealizowana na kwotę 3.065.015,87 zł. Wzrosły również w stosunku do roku poprzednich dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i jest to kwota – 3.814.696,06 zł. Świadczy to o tym, że wzrost gospodarczy w 2008 r. był odczuwalny. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł jest to kwota 1.381.774,05 zł. Większość tej kwoty jest to dofinansowanie projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju – etap II”. Dotacje celowe z budżetu państwa to kwota – 3.549.226,44 zł w tym kwota 333.000 zł, która gmina otrzymała z budżetu państwa na sfinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Taka sama kwotę gmina otrzymała od województwa dolnośląskiego.
Jeżeli chodzi o realizację wydatków budżetowych to kwota wydatków bieżących wyniosła 19.943.403,23 zł co stanowiło prawie  84% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne wyniosły 3.860.063,23 zł i stanowiło to 16%. Zadania inwestycyjne – planowa  kwota na koniec 2008 r. wyniosła 4.173.55 zł, wykonanie 93%. Jeżeli chodzi o samą realizację to większość zadań zostało rozpoczętych, niektóre zostały zakończone, tylko w niektórych przypadkach mamy mały procent wykonania, ale wynika to albo z odstąpienia od wykonania zadania, albo z faktu, że wykonanie nastąpi w 2009 r. Jeżeli chodzi o zakres zadań remontowych  to był on szczegółowo omawiany na posiedzeniach Komisji. Kolejna sprawa to sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów zakładu budżetowego. Wynik zakładu nie zamknął się w takich kwotach jak było planowane. Jest to wynikiem spłacenia praktycznie w całości zadłużenia z tytułu funduszu mieszkaniowego za poprzednie lata. Na początku 2008 r. była to kwota 465.000 zł. Można stwierdzić, że zaległy fundusz remontowy został spłacony w całości i w tym momencie MZUP startują z czystą kartą i wszystkie środki, które zastaną wypracowane będą tylko i wyłącznie zmniejszać deficyt tego zakładu. 2008 r. to był pierwszy rok dla MZUP, w którym występował zupełnie w innej roli. Do tej pory to MZUP były tą jednostką, która dokonywała rozliczeń i występowała jako rozliczający, zarządzający. Natomiast od 1 stycznia MZUP występuje jako właściciel części lokali. Jeżeli chodzi o sprawozdanie z wykonania gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej to przychody zamknęły się w kwocie 90.017,29 zł, a wydatki w kwocie 34.297,37 zł i praktycznie w całości zostały przeznaczone na rewaloryzację Parku Zdrojowego. Kwota 4.457,79 zł zestala wydatkowana na likwidację dzikach wysypisk.
Radny W.Gucz zwrócił się z prośba do Burmistrza Miasta o wyjaśnienie z czego wynika wzrost zatrudnienia w Urzędzie Miasta. W roku 2007 w Urzędzie Miasta zatrudnionych było 37 pracowników i 3 etaty zadaniowe, a obecnie jest 41,75 i 3 etaty zadaniowe. Ponadto radny stwierdził, że nastąpił spadek zatrudnienia w szkolnictwie o 4 etaty, a jednocześnie wzrosło zatrudnienie w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym – możliwe, że wynika to z zadań, które Zespół Przedszkolno – Żłobkowy przejmuje. Radny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jeśli chodzi o zatrudnienie w Urzędzie Miasta to zrealizował wnioski, które radni sami zgłaszali. To właśnie Rada Miejska zobowiązała Burmistrza do tego żeby być skutecznym w zdobywaniu środków i żeby rozliczać je w terminie. Dwie komisje Rady Miejskiej  złożyły propozycje, aby Burmistrz zwiększył w tych elementach zatrudnienie. To zostało zrealizowane, ponieważ rzeczywiście przybyło obowiązków. Jak wszyscy zebrani wiedzą gmina nie korzysta z żadnych firm zewnętrznych, wszystkie wnioski aplikacyjne są przygotowywane przez pracowników Urzędu. Jeśli chodzi o Zespół Przedszkolno – Żłobkowy Burmistrz Miasta poinformował, że gmina spełnia tylko wymogi jakie są przed nią stawiane. One wynikają z ilości dzieci w grupach i w zależności od wieku te grupy są w różnych składach. Ogromnym obciążeniem jest grupa żłobkowa. Tam te wymogi jeśli chodzi o zatrudnienie są bardzo duże.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr III-46/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie pozytywnej  opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 r. (uchwał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój
Głos zabrała radna Ł.Rachuba – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poinformowała, ze Komisja rewizyjne na posiedzeniach w dniach 17.03.2008 r. i 07.04.2008 r. rozpatrywała sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu gminy za 2008 r., porównała z wynikami kontroli, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami, wysłuchała wyjaśnień Burmistrza, Skarbnika, pracowników Urzędu Miasta. Komisja Rewizyjna po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 stwierdziła, że dokonana analiza daje podstawę do  wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za rok 2008 i wystąpienie do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z wnioskiem o udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. 07 kwietnia br. Komisja Rewizyjna złożyła do Przewodniczącego Rady wniosek o udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta za rok 2008. Następnie radna odczytała Uchwałę nr 1/2009  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 07 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2008 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę nr III-49/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie pozytywnej opinii o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

Burmistrz Miasta stwierdził, że jest bardzo sympatycznie kiedy otrzymuje się absolutorium w szczerej rozmowy, ale jednocześnie i oceny, która dla każdego kto byłby na jego miejscu jest zaszczytem. Burmistrz złożył podziękowania za owocną współpracę wszystkim pracownikom Urzędu, pani Skarbnik, pani Sekretarz, Z-cy Burmistrza oraz kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom instytucji kultury, prezesom spółek, komendantowi Straży Miejskiej. Jest to zespół ludzi, którzy chcą pracować i robić ważne rzecz dla gminy. Burmistrz stwierdził, że mamy się czym pochwalić, gmina realizuje inwestycję za inwestycją. Do jednych dokłada się więcej do innych mniej, ale efekty tych inwestycji widać. Najgorszą sytuację mamy w gminie z jakością powierzchni dróg i chodników. Burmistrz stwierdził, że do końca obecnej kadencji uda się zrobić kilka dróg w mieście. Wreszcie porządnej drogi doczekają się mieszkańcy Słonego,  Brzozowie połączenie z Czechami, w przyszłym roku zrobiony będzie najdłuższy odcinek ul. Chrobrego (od Toronta do szkoły), będzie zrobiona ul. Kościuszki do kościoła w I etapie. W roku bieżącym zostanie zrobiona cała ul. Polna, ¾ ul. Jasnej. Ponadto Burmistrz poinformował, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o dołożeniu gminie brakujących 15% (jeśli komitet monitorującym przyzna gminie dofinansowanie) na wykonanie ciągu pieszo - rowerowego od ul. Głównej do Sanatorium Wojskowego.
Burmistrz poinformował, że przygotowywany jest wniosek na realizację III etapu rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego. Wniosek musi być złożony do końca czerwca. Gmina jest po wstępnej opinii lokalnego programu rewitalizacji. Będzie potrzeba dokonani kilku korek. Przygotowany LPR oceniany jest bardzo wysoko. Rewitalizacja osiedla Fabrycznego to jest kwota  9,3 mln zł. Burmistrz poinformował, jakie zadania zostaną wykonane w ramach rewitalizacji osiedla Fabrycznego.
Ponadto Burmistrz zachęcał zebranych do obejrzenia otwartego już kompleksu boisk Orlik 2012. Orlik funkcjonuje znakomicie. Planowane jest zorganizowanie debaty w sprawie funkcjonowania sportu w Kudowie. To musi funkcjonować inaczej, nie może być tak, że jest tylu prezesów i księgowych ile klubów sportowych. Należy się zastanowić nad zmianą funkcjonowania klubów sportowych.
Burmistrz stwierdził, że rzeczą wiadomą jest, że nie na wszystko starczy pieniędzy, że nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Wie, że nie wszystkie życzenia radnych są spełnione, ale na ile się da na tyle te życzenia są spełniane. Jeszcze przed nami jest wiele rzeczy do zrobienia i tych małych i tych dużych. Burmistrz jeszcze raz złożył podziękowania za stworzenie warunków i dobrej atmosfery do pracy.

 

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009
Pani I.Biernacik – skarbnik gminy poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały zakłada zwiększenie dochodów się o kwotę 8.397 zł – są to środki pozyskane z funduszu prewencyjnego PZU i przeznaczone są na wykonanie progów zwalniających na drogach dojazdowych do Zespołu Szkół Publicznych. Po stronie wydatków zwiększa się plan  o kwotę 587.928 zł, ustala się niedobór budżetu w kwocie 579.531 zł. Jeżeli chodzi o plan wydatków to w dziale 600 – transport i łączność większa się plan o kwotę 360.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ul. Główna – Polna (300.000 zł), o 20.000 zł zwiększa się plan na remonty dróg szutrowych oraz 40.000 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej przy ul. Zdrojowej. Kwota 30.000 zł przeznaczona zostaje na wydatki związane z rozbudową cmentarza komunalnego na Słonym. W dziele 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o kwotę 8.397 zł (budowa progów zwalniających) i 105.000 zł jako wkład własny na zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP w Czermnej w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Dolnośląskie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w województwie dolnośląskim”. Planowana kwota dotacji wynosi 80.000 zł. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zabezpiecza się środki w wysokości 16.000 zł na sfinansowanie tygodniowego pobytu 36 uczniów kudowskich szkół w Tucholi w ramach nagrody za udział w konkursach organizowanych przez gminę. W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – zwiększa się plan o kwotę 68.531 zł, w tym kwotę 30.000 zł przeznacza się na utrzymanie boiska sportowego Orlik, a kwotę 38.531 zł przeznacza się na zwiększone koszty obsługi prolongowanej części spłaty zobowiązań z tytułu budowy basenu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/233/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie Gminy Kudowa-Zdrój
Burmistrz Miasta poinformował, że uchwała o podobnej treści została przez Radę podjęta na sesji 25.02.2009 r. Zmianie ulega zapis § 1 pkt. 1. W uchwale z 25.02.2009 r. § 1 pkt. 1 miał brzmienie Wyraża się wolę przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie Gminy Kudowa-Zdrój”, a obecnie otrzymuje brzmienie: ” Wyraża się wolę przejęcia z dniem 01 lutego 2009 roku zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie Gminy Kudowa-Zdrój”. Przygotowane jest porozumienie z Zarządem Województwa Dolnośląskiego o przejęciu wszystkich prac związanych z konserwacją drogi wojewódzkiej (ul. Zdrojowa i ul. 1 Maja) oraz pasa drogowego czyli chodników. W tym porozumieniu wyznacza się zadania jakie przejmuje na siebie gmina. Gmina przejmuje zadania wszystkie zaczynając od przycinki drzew, poprzez malowanie poziome, uzupełnianie oznakowania pionowego za wyjątkiem odtworzenia nawierzchni dróg. Czyli po stronie gminy są naprawy ubytków, ale nie ma wymiany nawierzchni dróg. W ubiegłym roku wymieniono pierwszy odcinek drogi w stronę do Karłowa. W tym roku przeznaczono kwotę 1.300.000 zł na kontynuację remontu tej drogi. Gmina chce w przyszłości poszerzyć to porozumienie. W tej chwili mamy podpisane porozumienie, które musi być uzupełnione o w/w uchwałę i ona obowiązuje do znaku Kudowa-Zdrój, czyli do rogatek miasta. Gmina chce rozszerzyć to porozumienie o całą administracyjną część miasta, czyli niedaleko znaku jak jedzie się do Karłowa, gdzie zaznaczony jest kierunek na Łężyce. Tego będzie ponad 9 km. Jakie są z tego profity? Za 1 km w terenie górskim w części na odcinku 3,7 km jest 18.000 zł rocznie. Pieniądze byłyby transformowane w ten sposób, że gmina podpisze porozumienie i prace zleci MZUP-owi.
Radny W.Gucz stwierdził, że w uzasadnieniu tej uchwały jest takie zdanie „odpłatność za utrzymanie dróg wojewódzkich nie przewiduje zysku, ale zwiększy możliwość poprawy jakości utrzymania dróg wojewódzkich na terenie gminy ze względu na bezpośrednia możliwość reagowania w sytuacjach wymagających pod jęcie działań natychmiastowych”. Radny stwierdził, że rozumie utrzymanie czystości czy to zimowe, czy letnie na jezdni, chodnikach, ale to o czym wspomniał pan Burmistrz tzn. naprawy nawierzchni powinny przynieść zysk dla gminy. Zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego to nie miałoby przynieść zysku dla gminy.
Burmistrz Miasta stwierdził, że tak ma być i albo gmina przyjmuje takie warunki, albo ich nie przyjmuje.  Takie są zasady są wzajemnego zastępowania się czynnościami między samorządem wojewódzkim a samorządem gminnym. Nawiązując do uzasadnienie, które zacytował radny W.Gucz Burmistrz stwierdził, że chodzi o to, aby nowy zarządca drogi nie obniżył poziomu obsługi tej drogi. Inaczej reaguje samorząd gminny, na terenie którego znajduje się droga. Burmistrz stwierdził, że jego zdaniem jest to dobra decyzja, że gmina przejmie nadzór i zarządzanie tą drogą.
Pani Skarbnik poinformowała, że środki, które otrzyma gmina jest to dotacja celowa, która będzie musiała być rozliczona. Czyli gmina mniej wyda to mniej pieniędzy otrzyma, jest to dotacja do wysokości wydatkowanych pieniędzy. Będzie to refakturowane i dlatego nie możemy tu mówić o zysku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/233/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Kudowa-Zdrój na lata 2009 – 2014”
St.Jakubiec – Komendant Straży Miejskiej poinformował, że w/w uchwała miała na  celu zdiagnozowanie stanu spraw zwianych z bezpieczeństwem gminy oraz określić kierunki i rodzaj działań, które pozwolą to bezpieczeństwo poprawić. Projekt uchwały był bardzo szczegółowo  omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji. Uchwała ta jest niezbędna do tego, aby wystąpić z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania mającego na celu zakupienie lekkiego samochodu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej. Jest możliwość, aby uzyskać dofinansowanie w wysokości  80.000 zł. Pan St. Jakubiec poinformował, że do projektu  w/w uchwały chciałby wnieść jednaną autopoprawkę. W części - I Działania samorządu lokalnego – został dopisany pkt. VI, który otrzymuje brzmienie „Zagrożenia związane z bezpieczeństwem na szlakach górskich. Góry Stołowe, u podnóża których położona jest Kudowa Zdrój, stanowią wyjątkową atrakcję dla wypoczywających w uzdrowisku turystów.   Na wierzchowinach i opadających stromymi ścianami urwiskach wykształciły się w piaskowcach ciosowych pod wpływem procesów wietrzeniowych liczne głębokie  szczeliny, labirynty, mosty i bramy skalne, które niestety dla wielu osób nie przygotowanych do tego typu wspinaczki stanowią zagrożenie.” W części VI Przedsięwzięcia zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa dopisano pkt. 11, który otrzymuje brzmienie „nawiązanie współpracy z jednostkami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego”. Ponadto na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej radny W.Gucz zaproponował wprowadzenie następujących poprawek:
- w części VI Przedsięwzięcia zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa dopisać  pkt 8 w brzmieniu „w dalszym ciągu czynić starania o powrót jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP do    uzdrowiska”.
- w części IX Inne czynniki dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa w mieście Kudowa-Zdrój – pkt. 3 otrzymuje brzmienie „zapobiegać degradacji infrastruktury drogowej m.in. poprzez budowę obwodnic”.
Burmistrz Miasta poinformował, że jakiś czas temu gmina składała wspólny projekt sześciu gmin. Trzech po stronie polskiej i trzech po stronie czeskiej. Okazało się, że partnerzy po stronie polskiej zawiedli – nie skompletowali niezbędnych dokumentów. W związku z tym podjęto decyzję, że gmina będzie starała się kupić samochód przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego. Prowadzone są również rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który mógłby pomóc wyposażyć ten samochód  w elementy, które umożliwią reagowanie w przypadku klęsk żywiołowych czy ekologicznych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Kudowa-Zdrój na lata 2009 – 2014” została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój
Pani M.Tyrawa poinformowała, że projekt uchwały określa zasady i kryteria jakie osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego  i lokalu socjalnego musi spełniać, a także sposób oddawania w najem lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m2 powierzchni użytkowej oraz ustala pierwszeństwo do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne i socjalne z zasobów Gminy Kudowa-Zdrój. Projekt uchwały wprowadza uregulowania wynikające z art. 21 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, które nie były uwzględnione w dotychczas obowiązującej uchwale Rady Miejskiej i dostosowuje jej postanowienia do sytuacji na rynku mieszkań komunalnych. Dotychczas najem lokali mieszkalnych prowadzony był na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w oparciu o uchwałę nr XXXIII/196/2001. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 października 2001 r. z późn.zm w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój. Podczas posiedzeń Komisji szczegółowo omawiano w/w projekt uchwały i zaproponowano niewielkie zmiany.
B.Kopeć – Sekretarz gminy poinformowała, że zmian jest kilka. Są to głównie zmiany zaproponowane przez Komisję Spraw Społecznych. Zaproponowała, że odczyta zaproponowane zmiany, które zaproponowały Komisji i radni najpierw przegłosują wprowadzone zmiany, a później odbędzie się głosowania nad uchwałą.
Pani Sekretarz odczytała proponowane zmiany do w/w projektu uchwały:
- w § 3 w pkt. 9 Komisja zaproponowała dodanie pkt. e o następującej treści: „osoba która nie ma stałego meldunku na terenie Kudowy-Zdroju, a która może udokumentować swój pobyt  na terenie miasta Kudowy-Zdroju  przynajmniej przez okres  4 ostatnich lat”
- w § 9 w pkt. 4 jest zapis „Nieprzyjęcie przez osoby umieszczone na liście żadnej z dwóch różnych propozycji lokali socjalnych, rezygnacja z listy bądź przekroczenie kryterium dochodowego pozostawania w niedostatku skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego.” Komisja zawnioskowała,  aby nie było to odrzucenie dwóch propozycji tylko trzech propozycji. W związku z tym pkt.4  otrzyma brzmienie „Nieprzyjęcie przez osoby umieszczone na liście żadnej z trzech różnych propozycji lokali socjalnych, rezygnacja z listy bądź przekroczenie kryterium dochodowego pozostawania w niedostatku skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego.”
- w § 10 w pkt. 3 jest zapis „Osobom, które po upływie terminu umowy najmu utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania dotychczasowego lokalu socjalnego z powodu przekroczenia dochodu określonego dla osób znajdujących się w niedostatku, jednak nie więcej niż dochód dla osób o niskich dochodach, przysługuje prawo do wskazania lokalu mieszkalnego.” Komisja zaproponowała aby pkt.3 otrzymał brzmienie ” Osobom, które po upływie terminu umowy najmu utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania dotychczasowego lokalu socjalnego z powodu przekroczenia dochodu określonego dla osób znajdujących się w niedostatku, jednak nie więcej niż dochód dla osób o niskich dochodach, przysługuje prawo do ubiegania się  o lokal mieszkalny.”
- w § 21 pkt. w 7 jest zapis „Osoba, która dwukrotnie odmówiła przyjęcia różnych propozycji zasiedlenia lokalu mieszkalnego spełniającego kryteria określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy, zostaje skreślona z listy osób oczekujących na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy w roku obowiązywania listy.”  Proponuje się zapis „Osoba, która trzykrotnie odmówiła przyjęcia różnych propozycji zasiedlenia lokalu mieszkalnego spełniającego kryteria określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy, zostaje skreślona z listy osób oczekujących na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy w roku obowiązywania listy.”
- w załączniku nr 1, który mówi o tym jak działa Komisja Spraw Społecznych w § 3 w pkt. 1 jest zapis: „Komisja powołuje spośród swoich członków trzyosobowe zespoły wizytujące, które dokonują kontroli warunków mieszkaniowych osób ubiegających o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów gminy.” Komisja zwróciła uwagę, ze powinno być dwuosobowe zespoły, ponieważ podzielenie na większe zespoły utrudniłoby prace członków Komisji. W związku z tym   § 3  pkt.1 otrzymuje brzmienie: „Komisja powołuje spośród swoich członków dwuosobowe zespoły wizytujące, które dokonują kontroli warunków mieszkaniowych osób ubiegających o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów gminy.”
- w załączniku nr 1 w § 3 w pkt. 2 jest zapis „Zespoły wizytujące sporządzają z przeprowadzonych wizji lokalnych protokół podpisany przez wszystkie osoby w niej uczestniczące, który jest omawiany na posiedzeniu komisji i brany pod uwagę przy wydawaniu opinii w sprawie.” Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że na to, ze wniosek, który składają mieszkańcy jest tak opracowany, że jest punkt, gdzie Komisja może pisać swoje uwagi. W związku z tym   § 3  pkt.2 otrzymuje brzmienie:  „Zespoły wizytujące sporządzają z przeprowadzonych wizji lokalnych wpis do wniosku  podpisany przez wszystkie osoby w niej uczestniczące, który jest omawiany na posiedzeniu komisji i brany pod uwagę przy wydawaniu opinii w sprawie.
- w załączniku nr 2 w § 11 jest zapis „Trzepanie dywanów może odbywać się od 800 do 2100 z wyjątkiem dni świątecznych.” Na wniosek Komisji Rewizyjnej  § 11 otrzymuje brzmienie „Trzepanie dywanów może odbywać się od 800 do 2100. W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz trzepania dywanów”.
Radny P.Koczot zwrócił się z wnioskiem aby z załącznika nr 2 wykreślić § 11  „Trzepanie dywanów może odbywać się od 800 do 2100. W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz trzepania dywanów.”
Radny W.Gucz poinformował, że na posiedzeniu Komisji poruszył sprawę wymiany okien. Czy sprawa wymiany okien jest w jakiś sposób uregulowana jakimiś przepisami. Jak widać w całym mieście obecnie jest w tej kwestii zupełna dowolność. Dla poszczególnych budynków powinno być określone jaki może być typ okna. Jeżeli ktoś zwraca się do MZUP z wnioskiem o zgodę na wymię okien to powinien mieć wskazane jakiego typu okna może zamontować.
Radny A.Kanecki poinformował, że kiedy najemca zwraca się do MZUP-u z odpowiednim wnioskiem,  MZUP wtedy wskazuje jakie mogą być okna, jakie zasady obowiązują przy wymianie okien. Okna powinny być takie same jak wcześniej tam zamontowane. Tak to jest robione, ale są przypadki kiedy najemca się nie zwraca do MZUP z wnioskiem, albo jest już właścicielem lokalu i jest to budynek w innym zarządzie.
Pani sekretarz poinformowała, że prawo budowlane reguluje to w ten sposób, że ma być zgłoszenie do nadzoru budowlanego.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest to bardzo ważna sprawa i trzeba to w jakiś sposób uregulować.
Radny A.Kanecki stwierdził, że wyjaśni tę sprawę pod względem prawnym i przedstawi informację na kolejnej sesji Rady Miejskiej.
Pani Sekretarz zaproponowała, aby zastanowić się nad wpisaniem warunków związanych z wymianą  okien  w umowie najmu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego P.Koczota o wykreślenie z załącznika nr 2 w/w uchwały § 11 o treści  „Trzepanie dywanów może odbywać się od 800 do 2100. W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz trzepania dywanów.”
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
za było                - 13 radnych
przeciw było       -   0 radnych
wstrzymało się    -   2 radnych
W związku z powyższym wniosek radnego P.Koczota został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione przez panią Sekretarz poprawki do w/w projektu  uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali poprawki do w/w projektu  uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zmian w statucie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku
Burmistrz Miasta poinformował, że w wyniku sprzedaży gruntów przez gminę Radków  na zakład unieszkodliwiania odpadów Zgromadzenie Związku  doszło do wniosku, że obecne zadanie, które stoją przez Międzygminnym Związkiem Celowym są bardzo ograniczone. W związku z tym zdecydowano się na ograniczenie zatrudnienia w Związku Celowym. Zaproponowano następujące zmiany:
- znacznie została ograniczona liczba przedstawicieli (obecnie każda gmina będzie miała tylko jednego przedstawiciela, którym jest burmistrz/wójt, względnie zastępca burmistrza/wójta danej gminy),
- Zarząd Związku ograniczony jest do 3 członków (w tym Przewodniczący Zarządu),
- wykreślono funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku
- skarbnik zatrudniony będzie na ¼ etatu.
Ponadto zmianie ulega wykaz gmin będących członkami Związku, ponieważ gmina Polanica Zdrój i gmina Lewin Kłodzki podjęły decyzję o wystąpieniu z Międzygminnego Związku Celowego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zmian w statucie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009
Pani I.Biernacik – skarbnik gminy poinformowała, że  na poprzedniej sesji Rada podjęła dwie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej i Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Pani Skarbnik przypomniała, że zwróciła uwagę na  to, że być może będzie potrzeba zmiany tych uchwał. Jak się okazało te dwie uchwały zostały podjęte na podstawie nieprawidłowych przepisów prawnych. Po konsultacji z pracownikami Regionalnej Izby Obrachunkowej ustalono, że zabezpieczenie realizacji tych umów ma się odbyć poprzez dokonania zapisów w uchwale budżetowej. W związku z tym w § 12 uchwały budżetowej nr XXXI/216/08 dodaje się ust. 4 o treści: „Określa się sumę, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 100.000 zł.”  Chodzi tu o dwie umowy, o kwocie zabezpieczenia 46.400 zł każda plus ewentualne odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej w przypadku gdyby takiego stanowiska zgodnie z warunkami umowy nie udało się utworzyć. Jeżeli chodzi o przepisy prawne na podstawie, których te umowy maja być zabezpieczone to określa to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.  W związku z tym, że Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej nie mają zdolności wekslowej, taki weksel musi wystawić gmina i powinien być on poręczony przez osobę prawną, w tym przypadku może to być jedna ze spółek, która działa na naszym terenie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2005 – 2010”
Pani I.Biernacik – skarbnik gminy poinformowała, że  zmiana „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2005 – 2010” dotyczy jednego zadania „Modernizacja drogi ul. Główna – Polna”. Zmiany polegają na zmniejszeniu wartości zadania do kwoty 897.672 zł i zakończeniu zadania w roku 2009 – wstępnie planowano II etap i zakończenie w roku 2010. Jeżeli chodzi o wartość zadania to zmiana wynika z dwóch czynników tj. zmiany projektowe i zmniejszenie cen robót drogowych na rynku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2005 – 2010”  została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.3)

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
W związku z brakiem pytań do sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta  jednogłośnie.

 

 ad.4)

 

Przewodniczący Rady poruszył sprawę dot. ludzi opalających się w centralnej części Parku Zdrojowego. Stwierdził, że przeanalizował regulamin Paku Zdrojowego i nie ma tam zakazu opalania się, jednak czy można coś z tym zrobić, ponieważ nie wygląda to estetycznie.
Pani Sekretarz stwierdziła, że ten problem pojawił się już w ubiegłym roku. Sprawa była omawiana na posiedzeniu Kierownictwa. Przyjęto następujące rozwiązanie, że Straż Miejska będzie uprzejmie informować, że  tzw. mały park jest miejscem, w którym można leżakować, opalać się natomiast nie można tego robić w Parku Zdrojowym.
St.Jakubiec poinformował, że Straż Miejska podejmowała działania, jeżeli ktoś opalał się na trawnikach w Parku Zdrojowym. Natomiast problem pojawia się w momencie kiedy ktoś opala się siedząc na ławce.
Pani Sekretarz stwierdziła, że jeżeli ktoś opala się siedząc na ławce to można poprosić, żeby tego nie robił, ale trudno jest cokolwiek egzekwować, chyba, że odpowiedni punkt zostanie zapisany w regulaminie Parku Zdrojowego.
Burmistrz Miasta stwierdził, że w ubiegłym roku przychodzili do niego kuracjusze jedni z protestem, że nie powinniśmy pozwalać na opalanie, a drudzy przychodzili i namawiali żeby to uznać za legalne miejsce do opalania. 
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do radnego A.Kaneckiego – Przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska o przedstawienie krótkiej informacji ze spotkania z hotelarzami i gastronomikami.
Radny A.Kanecki poinformował, że takie spotkanie odbyło się 03.04.2009 r. w sali narad Rady Miejskiej. Dotyczyło ono działalności gminy w zakresie promocji naszego miasta. Na to spotkanie zostało zaproszonych ok. 80 przedstawicieli pensjonatów, hoteli, o innych obiektów, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy.  Z zaproszenia skorzystało niespełna 21 osób. Atmosfera spotkania była dość burzliwa. Goście przedstawili swoje propozycje, pomysły,  było też sporo zarzutów co do działalności gminy. Bardzo przykre jest to, że żadna organizacja turystyczna na terenie naszej gminy praktycznie nie działa. Przewodniczący Organizacji Turystycznej pan M.Hoderny poinformowała Komisję, że w najbliższym czasie tj. ok. 1 m-ca Organizacja będzie reaktywowana. Członkowie organizacja spotkają się, ustalą zasady. Zobaczymy co będzie dalej, Komisja Współpracy Zagranicznej oczekuje  na jakieś informacje od Organizacji Turystycznej. Jest pewien niedosyt, ponieważ gmina robi bardzo wiele jeżeli chodzi o promocję, organizację różnego rodzaju imprez, a z ich strony padało dużo zastrzeżeń, a sami w tym kierunku tak naprawdę nic nie robią.  Zobaczymy co będzie po reaktywacji Organizacji Turystycznej. Jeżeli otrzyma informacje to przedstawi je radnym.
Burmistrz Miasta stwierdził, że na tym spotkaniu odniósł wrażenie, że ci którzy  prowadzą działalność gospodarczą – hotelarze i gastronomicy – się nie lubią. To dało się wyczuć. Natomiast filozofia jest taka, że ludzie im wyższy poziom świadczonych usług reprezentują, tym mniej są lubiani przez to kiedyś funkcjonujące stowarzyszenie. Czyli inaczej mówiąc, ci którzy wyprzedzili  tych, którzy się zatrzymali na jakimś poziomie mają wiele pretensji. Mają nawet pretensje o to, że pomaga się tym, którzy np. wybudowali czterogwiazdkowy hotel. Niektórzy zaproszeni na spotkanie ze względu na panującą tam atmosferę wychodzili przed zakończeniem spotkania, niektórzy powiedzieli, ze przyszli na takie spotkanie pierwszy i ostatni raz, a prowadzą działalność na wysokim poziomie. Oni są bardzo podzieleni i to widać, nie chcą ze sobą współpracować.
Przewodniczący Rady stwierdził, że niewątpliwie temat jest bardzo ważny, że dialog z tymi ludźmi jest potrzebny. Gmina nie będzie i nie może być inicjatorem odtworzenia Organizacji Turystycznej oni muszą dogadać się sami.
Ponadto poinformował, że ręce Burmistrza Miasta wpłynęło zaproszenie od Wójta gminy Mściwojów. Pan Wójt zaprasza radnych gminy Kudowa-Zdrój do gminy Mściwojów. W związku z tym, że nie zna szczegółów zaproszenia, po ich ustaleniu  przedstawi radnym informację.
M.Biernacki – Kierownik Ref. Kultury, Sportu i Promocji przedstawił szczegółową informację nt. imprez organizowanych w Kudowie podczas tegorocznej majówki. Poinformował również, że na imprezy organizowana w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego zapewniony jest bezpłatny transport dla gości i mieszkańców.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że do 30 kwietnia w biurze Rady Miejskiej należy składać oświadczenia majątkowe. Oświadczenia majątkowe należy złożyć w 2 egz. i dołączyć 2 egz. PIT za 2008 r.
Następnie głos zabrał radny W.Gucz, który wnioskował o:
- w związku ze zbliżającym się sezonem letnim należałoby uporządkować teren parku położonego pomiędzy ul. Słoneczną i ul. Kombatantów,
- uporządkowanie nielegalnych wysypisk śmieci np. przy ul. Bocznej,
- uporządkowanie terenu dworca PKP,
- podanie informacji na jakim etapie jest  przegląd budynków, w których znajdują się lokale socjalne.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że jeśli chodzi o szkołę podstawową nr 3 w Czermnej decyzją rodziców, grona nauczycielskiego i gminy  od 01 września nie będzie tam pierwszej klasy, ponieważ zapisanych było 7 dzieci. Dzieci te pójdą do szkoły na ul. Bucka. W  Czermnej jak grupa przedszkolna, będzie grupa dzieci 5-cio  i 6-ciolatków. Rodzice dwójki sześcioletnich dzieci wyrazili wolę zapisania dzieci do I klasy, w związku z czym I klasy z sześciolatków w Kudowie nie będzie. Gmina (biorąc pod uwagę ilość dzieci chętnych do przedszkola) przygotowana jest do tego, że oprócz dwóch oddziałów przedszkolnych w szkole przy ul. Buczka, będzie możliwość otwarcia dla dzieci, które przychodzą do przedszkola na 5 godz., jeszcze jeden oddział przy ul. Poznańskiej, tam gdzie obecnie jest świetlica środowiskowa. Świetlica zostanie przeniesiona do Cyganerii.
W nawiązaniu do wypowiedzi  radnego  W.Gucza dot. nielegalnych  wysypisk Burmistrz Miasta stwierdził, że  sami musimy tego pilnować. Zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej, aby robić przeglądy miasta. Ponadto takie przeglądy musi również robić systematyczne MZUP.
Burmistrz poinformował, że czeka nas poważna rozmowa z radnymi. MZUP ma na pierwszą dekadę maja przygotować propozycję dotyczącą cen i wskaźników, nowego spojrzenia na gospodarkę odpadami.
Jeśli chodzi o uporządkowania małego parku położonego pomiędzy ul. Słoneczną i ul. Kombatantów Burmistrz poinformował, że ma deklarację od właściciela, że wpłaci odpowiednią kwotę na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i gmina będzie dbać o porządek na tym terenie. Jeżeli chodzi o teren PKP to jeżeli oni tego nie uporządkują to tak jak w roku ubiegłym zrobi to gmina.
Burmistrz poinformował również, że na ul. Tkackiej przy budynku spółdzielni mieszkaniowej zostanie wykonane oświetlenie.
Radny Z.Gaździak  poruszył sprawę  czystości potoku w Czermnej, mieszkańcy  górnej Czermnej - powyżej Ruchomej Szopki - zgłaszają, że w potoku czasami śmierdzi.
Burmistrz Miasta poinformował, że sprawa ta została już załatwiona. Potok zanieczyszczany był przez ośrodek St.Georege. Będą tam przeprowadzane kontrole, aby uniknąć takich sytuacji.  Muszą teraz uporządkować gospodarkę ściekową i będzie ich to kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Radna G.Janiszewska zwróciła się z wnioskiem, aby wzorem ubiegłego roku ponownie ustawiać w wyznaczonych dniach kontener na śmieci przy ogrodach działkowych na ul. Tkackiej.  Już teraz jest tam bałagan, ponieważ ludzie robią porządki na działkach.
Burmistrz Miasta zwrócił się do pani dyrektor MZUP z prośbą, aby te sprawę załatwić wzorem ubiegłego roku.
Radna Ł.Rachuba  w związku ze zbliżającym się długiem weekendem zwróciła się z wnioskiem o wywóz śmieci w sobotę tj. 02 maja.
Burmistrz Miasta poinformował, że 02 maja będą wywożone śmieci.
Radny W. Gucz zwrócił się z wnioskiem częstsze opróżnianie kontenera położonego przy cmentarzu komunalnym.
Przewodniczący Rady poinformował, że pracuje zespół ds. oświaty, który ma przygotować strategię rozwoju oświaty na kolejne lata. Zaplanowane jest kolejne spotkanie. Zespół ma wiedzę na temat tego co dzieje się w oświacie, ponieważ zmieniła się ustawa o systemie oświaty. Teraz należy dostosować naszą gminna oświatę do przepisów wynikających z ustawy.
Radny T.Szełęga poinformował, że 28.04.2009 r. w sali narad odbędzie się kolejny pobór krwi oraz zachęcał zebranych do oddawania krwi. Złożył również podziękowania prezesowi J.Królowi za bezpłatne udostępnienie basenu dla członków Klubu HDK.
B.Kopeć- sekretarz gminy poinformowała, że spotkał się  zespół pracowników Urzędu Miasta o MZUP-u. ustalono, ze do 30.04.br. zostanie dokonany przegląd budynków, w których znajdują się lokale socjalne, byłych budynków hotelowych oraz 2 deleżaków przy ul. Łąkowej. Po zakończeniu przeglądu zostanie przygotowana szczegółowa informacja. Ustalono, że MZUP będzie miał okazję do tego, aby uporządkować i udrożnić drogi ewakuacyjne. Jeżeli chodzi przeglądy przeciwpożarowe i przeglądy stanu technicznego budynków to jest to praktycznie  robione na bieżąco. MZUP przekazując budynki nowemu zarządcy bardzo wiele czynności wykonał. W budynkach gminnych część przeglądów zostanie wykonanych do końca czerwca br. a pełne przeglądy (techniczne, przeciwpożarowe i inne.) wszystkich budynków zostaną wykonane do końca grudnie br. Także na koniec roku będziemy mieli pełną informację co do stanu technicznego i bezpieczeństwa naszych budynków mieszkalnych.
Radny A.Kanecki poinformował, że w najbliższych dniach w budynkach socjalnych będzie przeprowadzona kontrola nadzoru budowlanego.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXV/09 z dnia 27.04.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.05.2009 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż