Uchwała Nr V/24/19
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  30 stycznia 2019 r.


w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej    i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:


§ 1.

 Przyjmuje się do realizacji Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego południowej   i zachodniej części Dolnego Śląska, zwaną „Strategia Rozwoju Sudety 2030”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr V/24/19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.02.2019 14:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.02.2019 14:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 53