UCHWAŁA Nr V/28/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2019 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz §15 ust. 1 uchwały nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 2017, poz. 4463), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się poniższe plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2019 rok:

KOMISJA GOSPODARCZO – EKONOMICZNA

I kwartał
1.    Urząd Miasta – struktury organizacyjne, kwalifikacje.
2.    Ocena działań przeciwpożarowych oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy.
3.    Utrzymywanie czystości i porządku w gminie (zimą odśnieżanie, posypywanie ulic i chodników).
4.    Funkcjonowanie oświetlenia oraz instalacji solarnych w gminie – ocena awaryjności, terminowość usuwania usterek.
5.    Zapoznanie się z projektem planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
6.    Sprawy różne.

II kwartał
1.    Ocena stanu dróg gminnych i chodników po okresie zimowym 2018/2019 (wyjazd komisji w teren).
2.    Ocena gospodarki wodno-melioracyjnej na terenie gminy.
3.    Realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska i gospodarka odpadami, rekultywacja wysypiska w Brzozowiu.
4.    Analiza działalności i funkcjonowania spółki z.o.o. „Basen Wodny Świat”, spółki z.o.o. KZWiK.
5.    Sprawy różne.

III kwartał
1.    Strategia rozwoju współpracy transgranicznej Polska – Czechy.
2.    Pomoc Burmistrza Miasta osobom fizycznym i instytucjom inwestującym w gminie.
3.    Informacja na temat pozyskania funduszy zewnętrznych i inwestycji miejskich finansowanych ze środków unijnych w gminie Kudowa-Zdrój, realizacja tych środków.
4.    Sprawy różne.

IV kwartał
1.    Analiza realizacji przygotowań do projektu budżetu na 2020 rok.
2.    Zapoznanie z opiniami wszystkich Komisji Rady Miasta w sprawie projektu budżetu.
3.    Praca nad planem Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej na 2020 rok.
Praca ciągła Komisji - Opiniowanie projektów uchwał i wniosków przedłożonych przez Burmistrza, Radnych i Przewodniczącego Rady oraz mieszkańców.

KOMISJA OŚWIATY I  SPRAW SPOŁECZNYCH

I kwartał
1.    Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty  i Spraw Społecznych.
2.    Zapoznanie się z ofertą spędzenia czasu w okresie ferii zimowych przygotowaną przez placówki oświatowe w Kudowie-Zdroju.
3.    Spotkanie z dyrektorem Muzeum Kultury Ludowej i Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej, dyrektorem Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu oraz dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej  celem zapoznania się z ofertą zajęć edukacyjnych oraz imprez kulturalnych skierowaną do mieszkańców Kudowy-Zdroju i gości.
4.    Podsumowanie działań podjętych w czasie ferii zimowych w Kudowie-Zdroju.
5.    Przedstawienie przez pedagogów szkolnych informacji na temat realizacji zajęć dla uczniów z opiniami i orzeczeniami o kształceniu specjalnym w odniesieniu do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
6.    Opracowanie regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe.
7.    Zapoznanie z wnioskami o dofinansowanie na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
8.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
9.    Opiniowanie propozycji Referatu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczących zagospodarowania mieszkań gminnych.

II kwartał
1.    Zapoznanie się z działalnością niepublicznych placówek oświatowych.
2.    Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2019/2020 oraz z wnioskami o stypendia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju dla uczniów uzdolnionych.
3.    Spotkanie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikiem Referatu Organizacyjnego,  Oświaty i Spraw Obywatelskich celem zapoznania się z ofertą wakacyjną dla dzieci z Kudowy-Zdroju, w tym dla dzieci z rodzin ubogich rodzin.
4.    Zapoznanie się z ofertą edukacyjną Parku Narodowego Gór Stołowych.
5.    Współpraca z Referatem Gospodarki Mieszkaniowej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej - monitoring bezrobocia w Kudowie-Zdroju; rodziny pozostające pod opieką OPS.
6.    Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi z Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
7.    Monitorowanie ściągalności opłat za czynsz mieszkaniowy – wielkość zadłużenia i podejmowane działania egzekucyjne.
8.     Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
9.    Opiniowanie propozycji Referatu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczących zagospodarowania mieszkań gminnych.

III kwartał
1.    Zapoznanie ze sposobem funkcjonowania Muzeum Kultury Ludowej i Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju – wizyta w muzeum.
2.    Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.
3.    Spotkanie  pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikiem Referatu  Organizacyjnego, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie podjętych działań opiekuńczych w stosunku do dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej.
4.    Ocena stopnia przygotowania świetlic środowiskowych do pracy w roku szkolnym 2019/2020.
5.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
6.    Opiniowanie propozycji Referatu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczących zagospodarowania mieszkań gminnych.

IV kwartał
1.    Spotkanie z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego.
2.    Podsumowanie pracy Komisji w roku 2019.
3.    Monitorowanie przebiegu wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
4.    Zapoznanie Komisji  z analizą złożonych wniosków  o umieszczenie na liście  ubiegających się o mieszkanie z zasobów gminnych na 2019 r.  opracowaną przez Referat Gospodarki Mieszkaniowej.
5.    Omówienie realizacji projektu "Eksperymentalne nauczanie kluczem wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju."
6.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
7.    Opiniowanie propozycji Referatu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczących zagospodarowania mieszkań gminnych.

Plan pracy Komisji może ulegać w trakcie roku modyfikacjom i dostosowaniu do bieżących potrzeb.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1.    Omówienie instytucji:

  • skargi
  • wniosku
  • petycji

jako przedmiotu działania Komisji.
2.    Rozpatrywanie i przygotowywanie opinii dotyczących skarg, wniosków i petycji przekazanych do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta.
3.    Przygotowanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniami dotyczącymi rozpatrywanych skarg, petycji, wniosków.
4.    Omówienie i sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019.
5.    Przygotowanie i zaopiniowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
6.    Współpraca z wszystkimi Komisjami Rady Miejskiej - według potrzeb.

KOMISJA UZDROWISKOWA

I kwartał
1.    Opracowanie i przyjęcie planu pracy na rok 2019.
2.    Informacja na temat stanu przygotowań miasta Kudowa -Zdrój do sezonu zimowego 2019r.
3.    Spotkanie z dyrektorem Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu celem zapoznania się z ofertą zajęć oraz wydarzeń planowanych na rok 2019.
4.    Spotkanie z przedstawicielami gminnych instytucji kultury.
5.    Analiza raportu z wykonania programu ochrony środowiska.

II kwartał
1.    Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych działających na terenie miasta.
2.    Informacja o stanie przygotowań miasta Kudowa-Zdrój do sezonu letniego 2019r.
3.    Metody i kierunki promocji miasta Kudowa-Zdrój w 2019r.
4.    Analiza danych dotyczących monitoringu środowiska naturalnego w zakresie jakości powietrza, gleby, hałasu, promieniowania pól elektromagnetycznych, stanu zasobów środowiska w tym lasów oraz gospodarowania odpadami.                                                  

III kwartał
1.    Wizyta w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych – zapoznanie się z ofertą edukacyjną.
2.    Wizyta w gminnych instytucjach kultury.

IV kwartał
1.    Plan pracy Komisji na rok 2019.
2.    Oferta sezonu świąteczno – noworocznego.
Wyżej przedstawiony plan pracy Komisji  Uzdrowiskowej na rok 2019 w trakcie realizacji będzie ulegał zmianom zgodnie z potrzebami.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska


Uzasadnienie

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Komisje stałe przedkładają Radzie Miejskiej Kudowy-Zdroju plan pracy. Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój, Rada Miejska Kudowy-Zdroju zatwierdza plany pracy Komisji  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na dany rok.   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr V/28/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.02.2019 14:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.02.2019 14:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 47