UCHWAŁA Nr V/29/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz § 31 ust. 2 uchwały nr  XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 2017, poz. 4463), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2019 rok:
I Kwartał
1.    Kultura fizyczna dzieci i młodzieży. Programy i oferta Klubów Sportowych, KCKiS, Basen „Wodny Świat”.
2.    Plan napraw i remontów dróg i chodników na 2019 r.
3.    Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kudowa-Zdrój.
4.    Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój i produktów turystycznych oraz Strategii  Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod. Ocena realizacji oraz weryfikacja zadań.
5.    Plan działań promocyjnych i budowy marki Kudowa-Zdrój na 2019 r.

II Kwartał
1.    Informacja na temat wniosków mających na celu pozyskanie środków  zewnętrznych  na realizację zadań gminy.
2.    Przygotowanie miasta do sezonu turystycznego. Oferta i kalendarz letnich imprez plenerowych ze szczególnym uwzględnieniem obchodów roku Stanisława Moniuszki.
3.    Współpraca z Parkiem Narodowym Gór Stołowych oraz Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w zakresie  udostępnienia oferty turystycznej i edukacyjnej dla uczniów kudowskich szkół.  
4.    Informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego w mieście.

III Kwartał
1.    Realizacja projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Plany oraz  aktualny stan realizowanych prac.
2.    Stan oświaty w Kudowie-Zdroju oraz przygotowanie do nowego roku szkolnego.
3.    Gminne Instytucje Kultury. Działalność i oferta.

IV Kwartał
1.    Omówienie stanu realizacji  wniosków złożonych przez mieszkańców podczas spotkań w okręgach oraz Informacje na temat stanu realizacji zadań inwestycyjnych podejmowanych przez gminę.  
2.    Informacja na temat  podatków  i opłat lokalnych oraz dłużników.
3.    Główne założenia inwestycyjne oraz omówienie wniosków i propozycji do budżetu miasta na 2020 r..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejksiej
Sylwia Bielawska

Uzasadnienie
Na podstawie  § 31 ust. 2  Statutu Gminy Kudowa-Zdrój Rada Miejska Kudowy-Zdroju ustala plan pracy  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na dany rok. Plan pracy obejmuje wskazanie terminów sesji zwyczajnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. W świetle przywołanego wyżej postanowienia Statutu sesjami zwyczajnymi są sesje ustalone w planie pracy Rady Miejskiej oraz zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr V/29/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.02.2019 14:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.02.2019 14:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 40