UCHWAŁA NR V/30/19
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosku mieszkańca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990  r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.)  i  art. 241, art. 242 § 1, art. 247 w związku  z art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Nie uwzględnia się wniosku Pana R.D., który złożył do Biura Rady Miejskiej dnia 24.01.2019 roku dotyczącego obniżenia kwoty 200.000 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego do kwoty 150.000 zł i przeznaczenie kwoty 50 000,00 zł na zakup dwóch kamer dla monitoringu miejskiego, a pozostałą kwotę na program dla dzieci zdolnych.
2.    Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju zawiadomi wnioskodawcę  o sposobie załatwienia wniosku przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr V/30/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.02.2019 15:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.02.2019 15:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 47