Zarządzenie nr  0050.27.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  5 lutego 2019 r.

w sprawie: ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn i kobiet wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 52  ust. 3  ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r.  poz. 1459 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Ustala się ryczałt w wysokości 22,00 zł za przejazd wezwanych mężczyzn i kobiet z Kudowy- Zdroju do miejsca przeprowadzenia  kwalifikacji wojskowej w Kłodzku.
2.    Ryczałt wypłacany będzie wezwanym przez Burmistrza Miasta na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej.
3.    Wysokość ryczałtu została określona na podstawie ceny biletu zwykłego komunikacji autobusowej PKS w obie strony.

§ 2

Podstawą rozliczenia w dziale finansowo-księgowym będzie imienna lista wypłaconych kosztów przejazdu z potwierdzeniem i datą odbioru należności.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. dowodów osobistych.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 0050.22.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisja Lekarską podczas kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.27.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.02.2019 10:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.02.2019 10:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 42