Zarządzenie nr  0050.43.2019

Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju

z dnia 25 lutego 2019 r.


w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)   i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  nieruchomość  gruntową, oznaczoną geodezyjnie jako  działka numer  338/1,  (AM-10), o  pow.25 m2, położoną w obrębie Zakrze, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie  kłodzkim, województwie dolnośląskim,  na  poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej stanowiącej własność Nabywcy, dla  której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg Wieczystych w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  nr SW1K/00083146/9.

 
 § 2

Traci  moc zarządzenie  nr 0050.36.2019 Burmistrza  Miasta  Kudowa-Zdrój z  dnia  15  lutego  2019 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowy-Zdroju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.43.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:26.02.2019 08:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.02.2019 08:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 49