UCHWAŁA Nr VI/35/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 lutego 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych

       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.) w związku z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

 W uchwale nr IV/13/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych § 1 otrzymuje brzmienie o treści:

„Wyznacza się do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych Panią Anetę Potoczną jako przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój na kadencję przypadającą  na lata 2015 – 2020”.

  § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr VI/35/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.02.2019 10:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.02.2019 10:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 54