UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2009 ROKU

 

UCHWAŁA NR XXXII/224/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego  2009 roku w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009
UCHWAŁA NR XXXII/225/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego  2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
UCHWAŁA NR XXXII/226/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego  2009 roku w sprawie: przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa-Zdrój na lata 2009 - 2013"
UCHWAŁA NR XXXII/227/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego  2009 roku w sprawie: zmiany  "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010" 
UCHWAŁA NR XXXII/228/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego  2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok 
UCHWAŁA NR XXXII/229/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego  2009 roku w sprawie: ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2009 rok za zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju 
UCHWAŁA NR XXXII/230/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego  2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXXIII/231/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego  2009 roku w sprawie: przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 - 2013"  

Rozstrzygniecie nadzorcze

UCHWAŁA NR XXXIII/232/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego  2009 roku w sprawie: likwidacji drogi gminnej  

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 61,  poz.1249

UCHWAŁA NR XXXIII/233/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego  2009 roku w sprawie: przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie Gminy Kudowa-Zdrój 
UCHWAŁA NR XXXIII/234/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego  2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok 
UCHWAŁA NR XXXIII/235/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego  2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXXIV/236/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 69,  poz.1480

UCHWAŁA NR XXXIV/237/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2009 roku w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2008
UCHWAŁA NR XXXIV/238/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
UCHWAŁA NR XXXIV/239/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2009 roku w sprawie: wzniesienia "Pomnika Pamięci Sybiru"
UCHWAŁA NR XXXIV/240/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2009 roku w sprawie: uznania skargi za bezzasadną
UCHWAŁA NR XXXIV/241/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2009 roku w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 69,  poz.1481

UCHWAŁA NR XXXIV/242/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2009 roku w sprawie: określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

UCHWAŁA NR XXXIV/243/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2009 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XXXIV/244/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2009 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej

UCHWAŁA NR XXXIV/245/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok 

UCHWAŁA NR XXXIV/246/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2009 roku w sprawie: przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Kudowie-Zdroju na lata 2009-2013"

UCHWAŁA NR XXXIV/247/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca  2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXXV/248/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008

UCHWAŁA NR XXXV/249/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXV/250/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXXV/251/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/233/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXV/252/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia "polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Kudowa-Zdrój na lata 2009-2014"

UCHWAŁA NR XXXV/253/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój

Uchylono - uchwała nr XXXVIII/272/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca 2009r.

UCHWAŁA NR XXXV/254/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia zmian w statucie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku

UCHWAŁA NR XXXV/255/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXXV/256/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmiany "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010"

UCHWAŁA NR XXXV/257/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 kwietnia  2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVI/258/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie:  zmiany uchwały NR XXXII/224/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 05 lutego 2009 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009


UCHWAŁA NR XXXVI/259/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja  2009 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, obręb Jakubowice, z przeznaczeniem pod usługi sportu, turystyki i rekreacji

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 117,  poz.2442

UCHWAŁA NR XXXVI/260/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja  2009 roku w sprawie: zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, dla terenów obejmujących działki nr 144/2, 686/2, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/54 oraz 686/50 i 686/56 w obrębie Słone, w rejonie ulic: Nad Potokiem, Cisowej oraz Dębowej

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 120,  poz.2495

UCHWAŁA NR XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja  2009 roku w sprawie: przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 - 2013" 

UCHWAŁA NR XXXVI/262/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/263/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: zmiany "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010"

UCHWAŁA NR XXXVI/264/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kudowa-Zdrój w zakresie utrzymania grobów wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVI/265/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XXXVI/266/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 8 z ul. Łąkową, ul. Kościelną oraz ul. Fabryczną wraz z budową pasów lewoskrętu w mieście Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVI/267/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej ne cele mieszkaniowe

UCHWAŁA NR XXXVI/268/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja  2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXXVII/269/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca  2009 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Oświaty Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2009 - 2015

UCHWAŁA NR XXXVII/270/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/271/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca  2009 roku w sprawie: przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie Gminy Kudowa-Zdrój 

UCHWAŁA NR XXXVII/272/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca  2009 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój 

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 122,  poz.2528

UCHWAŁA NR XXXVII/273/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca  2009 roku w sprawie: uchwalenia korekty na 2009 rok planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.op. na lata 2002 - 2011

UCHWAŁA NR XXXVII/274/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca  2009 roku w sprawie: przystąpienia gminy Kudowa-Zdrój do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA NR XXXVII/275/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 czerwca  2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXXVII/276/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/277/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 13 lipca  2009 roku w sprawie: zmiany  "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010" 

UCHWAŁA NR XXXVIII/278/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 13 lipca  2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XXXVIII/279/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 13 lipca  2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XXXVIII/280/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 13 lipca  2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w rejonie ul. Buczka w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XXXVIII/281/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 13 lipca  2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe


UCHWAŁA NR XXXIX/282/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/283/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 lipca  2009 roku w sprawie: zmiany  "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010" 

UCHWAŁA NR XXXIX/284/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 lipca  2009 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

UCHWAŁA NR XXXIX/285/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 lipca  2009 roku w sprawie: zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 142,  poz.2821


Uchwała Nr XL/286/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 02 września  2009 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 27 maja 2009r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 - 2013"

UCHWAŁA NR XL/287/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 02 września 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

UCHWAŁA NR XL/288/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 02 września  2009 roku w sprawie: zmiany  "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010" 


UCHWAŁA NR XLI/289/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 września  2009 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku 

UCHWAŁA NR XLI/290/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLI/291/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 września  2009 roku w sprawie: zmiany  "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010" 

UCHWAŁA NR XLI/292/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 września  2009 roku w sprawie: uchwalenia korekty na 2009 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002 - 2011

UCHWAŁA NR XLI/293/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 września  2009 roku w sprawie: uchwalenia korekty na 2010 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002 - 2011

UCHWAŁA NR XLI/294/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 września  2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XLII/295/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 07 października 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLII/296/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 07 października 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/284/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


UCHWAŁA NR XLIII/297/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 213,  poz.4014

UCHWAŁA NR XLIII/298/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14.04.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 1,  poz.5

UCHWAŁA NR XLIII/299/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października  2009 roku w sprawie: zmiany  "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010" 

UCHWAŁA NR XLIII/300/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLIII/301/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pomostowego)

UCHWAŁA NR XLIII/302/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: wycofania (umorzenia) udziałów w spółce Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR XLIII/303/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października  2009 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie 

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 194,  poz.3405

UCHWAŁA NR XLIII/304/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XL/286/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 września 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 - 2013"

UCHWAŁA NR XLIII/305/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe

UCHWAŁA NR XLIII/306/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: likwidacji drogi gminnej

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 1,  poz.6

Uchylono uchwałą nr XLVII/330.09 z dnia 16.12.2009 r.

UCHWAŁA NR XLIII/307/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa

UCHWAŁA NR XLIII/308/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października  2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XLIV/309/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada  2009 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XLIV/310/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada  2009 roku w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 roku

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 1,  poz.8

UCHWAŁA NR XLIV/311/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada  2009 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju Obręb Brzozowie dla działki nr 183

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 13,  poz.198

UCHWAŁA NR XLIV/312/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada  2009 roku w sprawie: określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 207,  poz.3747

Uchylono - uchwała nr XLVI/323/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada  2009 roku w sprawie: stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

UCHWAŁA NR XLIV/314/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada  2009 roku w sprawie: zmiany uchwały nr VII/44/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XLIV/315/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada  2009 roku w sprawie: zmiany  "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010" 

UCHWAŁA NR XLIV/316/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada  2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLIV/317/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada  2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XLV/318/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada  2009 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta

UCHWAŁA NR XLV/319/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada  2009 roku w sprawie: planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2010

UCHWAŁA NR XLV/320/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada  2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju na zaciągnięcie zobowiązania w formie umowy leasingu


UCHWAŁA NR XLVI/321/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 grudnia  2009 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 214,  poz.4062

UCHWAŁA NR XLVI/322/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 grudnia  2009 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/199/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 214,  poz.4063

UCHWAŁA NR XLVI/323/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 grudnia  2009 roku w sprawie: określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r. nr 214,  poz.4064


UCHWAŁA NR XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia  2009 roku w sprawie: ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 53,  poz.803

UCHWAŁA NR XLVII/325/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia  2009 roku w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2010 rok

UCHWAŁA NR XLVII/326/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia  2009 roku w sprawie: zmiany  "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010" 

UCHWAŁA NR XLVII/327/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLVII/328/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

UCHWAŁA NR XLVII/329/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia  2009 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/320/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju na zaciągnięcie zobowiązania w formie umowy leasingu

UCHWAŁA NR XLVII/330/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia  2009 roku w sprawie:  uchylenia uchwały nr XLIII/306/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: likwidacji drogi gminnej

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 1,  poz.7

UCHWAŁA NR XLVII/331/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLIII/298/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14.04.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 1,  poz.9

UCHWAŁA NR XLVII/333/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia  2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XLVIII/334/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia  2009 roku w sprawie: zmiany  "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005-2010" 

UCHWAŁA NR XLVIII/335/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/336/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Przedszkole bez granic - współpraca przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego w Kudowie-Zdroju" współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków


UCHWAŁA NR XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29  grudnia 2009 roku w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok

Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2010 r. nr 8,  poz.145

UCHWAŁA NR XLIX/338/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29  grudnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok"

UCHWAŁA NR XLIX/339/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29  grudnia 2009 roku w sprawie: rozwiązania Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku

UCHWAŁA NR XLIX/340/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia  2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe

UCHWAŁA NR XLIX/341/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia  2009 roku w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju

UCHWAŁA NR XLIX/342/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia  2009 roku w sprawie: wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy-Zdroju


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:10.02.2009 12:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.02.2020 11:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 338