Protokół XXIV/08 z dnia 10 czerwca 2008 roku

PROTOKÓŁ XXIV/08
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 10 czerwca 2008 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 11.00
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI - 14.55

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

RADNI NIEOBECNI:
1. Adam Ziembiński - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 09.04.2008 r. i  29.04.2008 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
  • zmiany uchwały nr XXII/141/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008,
  • ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa Zdrój,
  • uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego,
  • zmiany uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 14 kwietnia 2000 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej,
  • opinii o lokalizacji ośrodka gier,
  • przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do spółki „Invest-Park Development” Sp. z o.o. w organizacji,
  • zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008,
  • zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
  • szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
3. Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
4. Przygotowanie  miasta do sezonu turystycznego z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa i promocji.
5. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
6. Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

Ad.1)
Przy obecności 14 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokoły z sesji Rady Miejskiej z dnia 09.04.2008 r. i  29.04.2008 r.

Ad.2)
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXII/141/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina jest w trakcie przeprowadzania zmian w placówkach oświatowych, które rozpoczęły się w ubiegłym roku i nie zostały jeszcze ukończone. Planowano utworzenie jednego zespołu szkół publicznych w skład, którego miały wejść SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 i gimnazjum. W wyniku wielu konsultacji, które były prowadzone przez kilka miesięcy w sprawie SP nr 3 uchwała Rady Miejskiej została podjęta tak, że ostatecznie w skład zespołu szkół publicznych weszły SP nr 1, SP nr 2 i gimnazjum. Procedura włączenia SP nr 3 do zespołu szkół publicznych rozpocznie się jesienią br. W związku z tym zwrócił się z prośbą, aby termin omawiania i przygotowania  programu funkcjonowania oświaty na lata 2008 – 2013 przenieść na inny termin i skrócić okres opracowania na lata 2009 – 2013.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXII/141/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008 została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa Zdrój
Pani E.Ubik poinformowała, że kolejny raz nadzór prawny pana wojewody uchylił uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa Zdrój Miasta Kudowa – Zdrój. W w/w projekcie uchwały wrócono do zapisu w § 1 pkt 2, który był w pierwszej uchwale, którą uchylił nadzór prawny, ponieważ okazuje się że ten zapis z pierwszej uchwały był prawidłowy, natomiast z poprzedniej uchwały musieliśmy usunąć zapis mówiący, że gmina pobiera opłatę za pobyt powyżej 5 godz. za przygotowanie posiłków. Jest to ta oplata, którą wcześniej nam sugerowano w nadzorze i potwierdzono, że jest prawidłowa i właśnie ten zapis zakwestionował nadzór stwierdzając, że jest to niezgodnie z obowiązującymi przepisami, chociaż innych przypadkach, w innych gminach zostały przyjęte uchwały z takim zapisem. Ponadto nadzór zasugerował, aby opłata  była podzielona na śniadanie, obiady i podwieczorek. Opłata ta została podzielona procentowo. Pani E.Ubik wyraziła nadzieję że ten kolejny już projekt uchwały zostanie przez nadzór przyjęty, ponieważ jest już półroczne opóźnienie jeżeli chodzi o opłaty, ostatni raz opłaty za przedszkole podnoszono 6 lat temu .
Radny W.Gucz w związku z tym, że problem ten wraca jak bumerang to proponuje, aby w sytuacji kiedy wydział nadzoru i kontroli  odrzuci kolejny raz tę uchwałę zwrócić się do nich z prośbą o przedstawienie wzorcowego projektu uchwały, ponieważ tak dalej być nie może.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa Zdrój Miasta Kudowa – Zdrój została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego
Pani Sekretarz poinformowała, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego mamy po raz drugi. Gmina nie otrzymała rozstrzygnięcia nadzorczego w tej kwestii, natomiast nadzór zadał nam pytanie, z którego wynika, że najprawdopodobniej popełniliśmy błąd podejmując uchwałę w ten sposób, że w § 1 zapisano „zatwierdza się regulamin Parku Zdrojowego …”. Sugerowano w tym piśmie, że regulamin Parku Zdrojowego należy uchwalić. Wobec tego, żeby nie czekać na rozstrzygnięcie nadzorcze i nie przedłużać oczekiwania na czas wejścia w życie tej uchwały, zostało wystosowane pismo do nadzoru  informujące, że na kolejnej sesji Rady zostanie przedstawiony radnym projekt uchwały zmieniający zapis  w § 1 tj. „uchwala się regulamin Parku Zdrojowego …”.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 14 kwietnia 2000 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej
Pani Sekretarz poinformowała, że 16 maja br.  na terenie SP ZOZ Sanatorium MSWiA Bristol zawaliła się część drzewa uznanego za pomnik przyrody ożywionej. W związku z tym powstała konieczność usunięcia pozostałej części drzewa. Kolejnym krokiem jest wykreślenie tego drzewa z wykazu pomników przyrody.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 14 kwietnia 2000 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier
Pani Sekretarz poinformowała, że 21.04.br. do Burmistrza Miasta oraz do biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek sp. z o.o. Casino Gold o wydanie opinii o lokalizacji ośrodka gier na automatach w lokalu położonym przy ul. Zdrojowej 36b. W ubiegłym roku dyskutowano na ten temat lokalizacji ośrodka gier w dwóch miejscach. Zastanawiano się wtedy jak to wpłynie na nasze miasto, jak do tego podejdą mieszkańcy, goście. Były różne obawy, były również opinie, że to nie ma większego znaczenia. Po wydaniu przez Radę Miejską pozytywnej opinii taki ośrodek powstał w Hotelu Amalia. Ta sama firma, która w zeszłym roku wystąpiła z wnioskiem o wydanie takiej opinii, a następnie uzyskała zgodę Ministerstwa Finansów, w tym roku poprosiła o wydanie opinii   w sprawie lokalizacji kolejnego ośrodka gier proponując lokal przy ul. Zdrojowej 36b. Wszystkie warunki, które są określone w ustawie o grach i zakładach wzajemnych ta firma na tym etapie spełnia. Lokalizacja tego ośrodka jest taka, że zachowane są odpowiednie odległości od szkół, miejsc kultu religijnego. Spółka, która wystąpiła z wnioskiem posiada odpowiedni kapitał zakładowy.  Uchwała Rady jest tylko opinią natomiast te wszystkie pozostałe elementy, które są wymienione w ustawie o grach i zakładach wzajemnych bada Ministerstwo Finansów. Ministerstwo podejmie ostateczną decyzję.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier została podjęta jednogłośnie

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do spółki „Invest-Park Development” Sp. z o.o. w organizacji likwidacji drogi gminnej
Pani sekretarz poinformowała, że gmina Kudowa-Zdrój jest udziałowcem spółki „Invest-Park”. Ta spółka powołała życia spółkę córkę „Invest-Park Development”, która jest spółką w organizacji.  Spółka z o.o. w organizacji może nabywać nieruchomości, wobec tego nie ma żadnych przeszkód, aby tego typu uchwałę przedstawić radnym do głosowania.  Jeżeli chodzi o sam cel utworzenia takiej spółki to Invest – Park nie może prowadzić działalności gospodarczej w takim zakresie jak chce to prowadzić  „Invest-Park Development”. Głównym celem powstania tej spółki jest zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych, bytowych pracowników i kadry menadżerskiej, która znalazła zatrudnienie w przedsiębiorstwach funkcjonujących w WSSE. Gmina wniesie do kapitału zakładowego spółki aportu  w postaci jednej nieruchomości składającej się z czterech działek zlokalizowanych na terenie gminy. Partnerzy, którzy będą działać na tych nieruchomościach będą korzystać wszystkich przywilejów  wynikających z faktu, że te działki stanowią kompleks nr 3 podstrefy Kudowa-Zdrój WSSE. Kapitał zakładowy wynosi 72.270.000 zł, struktura właścicielska wygląda w ten sposób WSSE wniosła 65.890.000 zł. Taka jest wartość, wkład pieniężny jest to 35.000.000 zł natomiast  aport 30.890.000 zł. Miasto Świdnica wniosło 4.030.000 zł w formie aportu, gmina miejska Dzierżoniów 1.880.000 w formie aportu i gmina miejska Wałbrzych 680.000 zł też w formie aportu. Jeżeli radni podejmą w/w uchwałę to gmina Kudowa-Zdrój stanie się kolejnym udziałowcem.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że Fenelon, który jest właścicielem nieruchomości położonej na terenie Słonego tj. hala i 4 ha gruntu, wystawił ją na sprzedaż. Próby zagospodarowania tej nieruchomości oraz tego budynku nie powiodły się pomimo tego, że było wielu kontrahentów. Właściciel tej nieruchomości chyba zbyt wiele chce uzyskać ze sprzedaży i partnerzy wycofali się z rozmów. Na dzisiaj Rada Ministrów  na wniosek Ministra Gospodarki cofnęła decyzję o działalności w strefie ekonomicznej spółce Fenelon Group. Jeśli chodzi o halę to Rada Ministrów na wniosek Ministra Gospodarki włączyła tę nieruchomość składającą  się z czterech działek do WSSE Podstrefa Kudowa-Zdrój.  Jeśli chodzi o kompleks nr 2 to firma z Wrocławia, która zajmuje się pośrednictwem w zbywaniu i nabywaniu  nieruchomości otrzymała oficjalne zlecenie z firmy Fenelon.
Radny W.Gucz w związku z w/w uchwałą działki nr 162 i 430 zostaną wniesione aportem do spółki „Invest-Park Development”  z przeznaczeniem na parking dla nowych inwestorów to należałoby zabezpieczyć przystanek autobusowy dla dzieci na ul. Marchlewskiego łącznie z przeniesieniem wiaty. 
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do spółki „Invest-Park Development” Sp. z o.o. w organizacji została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2008
Pani Skarbnik poinformowała, że zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 668.310 zł w tym 666.000 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa i pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Ponadto do dochodów przyjmuje się kwotę 1.010 zł  z tytułu odpłatności za lekcje j.niemieckiego, które są prowadzone  przez Zespół Szkół Publicznych jako dodatkowa działalność oraz kwotę 1.300 zł – są to środki uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.  Jeżeli chodzi o zmianę  w wydatkach to dużą pozycję  stanowi dział transport i łączność , 277.000 zł przeznacza się na prace remontowe na drogach. Planuje się przeprowadzenie remontu na ul. Jasnej i na to zaplanowano 220.000 zł i remonty dróg asfaltowych,  10.000 zł planuje się na wykonanie zatoczki parkingowej przy ul. 1 Maja. W dziale 750 – administracja publiczna zmiany dotyczą przeznaczenia kwoty 17.568 zł na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego  na zakupienie oprogramowania, licencji systemu Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów IntraDOK. Jeżeli chodzi o dział  801 - oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 2.510 zł wydatki związane z nauką j.niemieckiego, która jest  odpłatna oraz ze sfinansowaniem ogłoszenia o konkursie na dyrektora SP nr 3. W dziale 852 – pomoc społeczna są wprowadzone wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń oraz zmiana polegająca na zmniejszeniu  wynagrodzenia pełnomocnika Burmistrza ds. opieki społecznej, która obecnie pełni obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska  przeznacza się kwotę ponad 36.000 zł na planowane przedłużenie umów zleceń dla pełnomocnika Burmistrza ds. gospodarki komunalnej oraz pracownika nadzorującego od strony informatycznej wprowadzenie nowego sytemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych. 31.120 zł przeznacza się na przeprowadzenie modelowej kampanii informacyjno – edukacyjnej na rzecz poprawy efektywności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pn. „ Świat sam sobie nie da rady, segreguj więc odpady”. Kwotę 43.000 zł przeznacza się na utrzymanie zieleni, w tym 13.000 zł na nowe nasadzenia w Parku Zdrojowym i 30.000 zł na koszenie terenów zielonych na osiedlach mieszkaniowych. Zwiększa się  również o 23.633 zł kwotę na naprawy awaryjne – oświetlenie uliczne. 15.000 zł przeznacza się na wykonanie rożnych prac na terenie miasta w tym 6.400 zł na opróżnianie pojemników na osie odchody. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się  wydatki o kwotę15.500 zł. Są to różne wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych oraz opłatami do ZAIKS-u. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – Orlik 2012 – wydatki zwiększa się 1.170.000 zł, kwotę 166.000 zł przeznacza się na zwiększone koszty obsługi prolongowanego zobowiązania z tytułu budowy basenu związane ze wzrostem stóp procentowych.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że jeżeli chodzi o program Orlik 2012 to na dzisiaj nikt nie jest w stanie powiedzieć ile to boisko będzie kosztować. Wybrano następujący wariant dwóch boisk. Jedno boisko piłkarskie oraz drugie boisko wielofunkcyjne, na którym znajdować się będzie boisko do siatkówki i koszykówki, do tego dołączona musi być zgodnie z wymogami część  sanitarno-szatniowa. Ministerstwo Finansów na wniosek Ministerstwa Sportu uznało, że będzie to kosztować 1 mln zł. Burmistrz stwierdził, że na pewno będzie to kosztować więcej niż 1 mln zł. Z kosztorysu, który został zrobiony wyszło, że będzie to kosztować1.300.000 zł, a ile będzie to kosztować ostatecznie okaże się po rozstrzygnięciu przetargu. Przetarg będzie ogłoszony w czerwcu, a rozstrzygnięty na przełomie czerwca i lipca. Żeby wybudować tym roku 300 boisk to trzeba ściągnąć wykonawców z innych krajów ponieważ  w Polsce są 4 firmy, które coś takiego budowały. W zawiązku z tym może być ogromny problem. Bez względu na to kiedy gmina rozpocznie tę inwestycję  musi ją zakończyć do 30 listopada z rozliczyć finansowo do 30 grudnia.
Jeśli chodzi o ul. Jasną to jest to chyba najgorsza droga o nawierzchni asfaltowej dlatego trzeba ją wyremontować.
Jeśli chodzi o dział 900 to Burmistrz stwierdził, że trwa tymczasowe rozwiązanie dotyczące funkcjonowania MZUP. W związku z tym należy podjąć zdecydowane działania, aby od 1 lipca br. powołać dyrektora tej jednostki.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2008 została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Pani Skarbnik poinformowała, że uchwała w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój  funkcjonowała od 2003 roku i była podjęta na podstawie przepisów już nie obowiązujących. Stąd zrodziła się potrzeba, aby taka uchwała została podjęta na podstawie obowiązujących przepisów.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego
Pani Skarbnik poinformowała, że w stosunku do obowiązującej uchwały z 2006 roku w/w projekt uchwały wprowadza następujące zmiany:
- kryterium dochodowe uznania sytuacji dłużnika za trudną ze 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub kwoty 65% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na jedną osobę zostało zmienione na 200% zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 954 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 702 zł dla osoby w rodzinie,
- rozszerzono katalog okoliczności umorzenia wierzytelności,
- zrezygnowano z naliczania odsetek w wysokości 50% od udzielonej ulgi  w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty,
- wprowadzono zasadę podpisywania porozumienia, ugody w przypadku udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, w których będą zawarte konsekwencje nie wywiązania się dłużnika z terminów spłaty należności.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych została podjęta jednogłośnie.

Salę obrad opuścił radny W Biernacik. Na sali pozostało 13 radnych.

Ad. 3)
Pan A, Kanecki przedstawił zebranym informację  na temat funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy Kudowa-Zdrój. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4)
Pan M.Biernacki – Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji  przedstawił informację na temat przygotowania  miasta do sezonu turystycznego. Szczegółowo omówił kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i patriotycznych. Kalendarz stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto przedstawił film promocyjny, który prezentowany był w TVN.
Następnie głos zabrał Pan S.Jakubiec – Komendant Straży Miejskiej, który stwierdził, że przygotowanie miasta do sezonu letniego należy rozpatrywać w różnych kategoriach tj. bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo związane z ograniczeniem przestępczości, bezpieczeństwo w   komunikacji, sytuacje kryzysowe, monitoring, prewencja i profilaktyka. Jeżeli chodzi o monitoring to 17 kwietnia br. zostały zamontowane dwie kamery na terenie Parku Zdrojowego. Dwa tygodnie temu zostały zamontowane następne cztery kamery tj. Pijalnia, Sala Koncertowa, Łazienki III i Sanatorium MSWiA Bristol. Po dwóch miesiącach funkcjonowania tych kamer należy stwierdzić, że monitoring spełnia znakomicie swoje zadanie. Obecnie trwa okres dopracowywania tego systemu. Jednocześnie mając ten system podejmowane różnego rodzaju działania związane z tym żeby poprawić bezpieczeństwo. Podejmowane są działania, aby służby, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo korzystały z tego monitoringu, ponieważ wiadomo, że monitoring jest czynnikiem prewencyjnym. Z doświadczeń tych dwóch miesięcy należy powiedzieć że został on zauważony, czyli ci którzy nie zawsze dobrze się zachowują przenieśli się w inne rejony.  Jeżeli chodzi o prewencję i profilaktykę to rozpoczęły się już pierwsze służy policjantów polskich i policjantów czeskich. Planowane jest oczywiście współdziałanie wszystkich służb odpowiedzialnych za porządek bezpieczeństwo.  Straż  Miejska w czwartki i piątki pełni służbę razem z policją i tutaj określane są pewne zadania, które są do wykonania. Pan S.Jakubiec stwierdził, że do sezonu letniego należy przygotować się w sposób szczególny, ponieważ  odbywać się będzie wiele imprez kulturalnych, sportowych i będzie to wymagało wiele dodatkowej pracy.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że należy zwrócić uwagę na kilka elementów, które mogłyby w sposób bardziej skuteczny włączyć mieszkańców do tego co przygotowuje referat kultury, sportu i promocji. Oczywiście to co dzieje się w mieście jest bardziej dostępne dla mieszkańców. Burmistrz uważa, że w najbliższym czasie należy ustawić w Parku to co w prezencie wykonał gminie wykonawca remontu i odtworzenia Teatru Pod Blachą tj. kioski, w których wszyscy mogliby się bezpłatnie promować. W związku z tym zwrócił się z prośbą do pana M.Biernackiego, aby jak najszybciej zaczęło to funkcjonować, ponieważ pozwoli to wyjść naprzeciw  wszystkim tym, którzy prowadzą działalność turystyczną w Kudowie. Burmistrz stwierdził, że należy szczególną uwagę zwrócić na promowania tego co mamy i na to co się w Kudowie organizuje. Kolejna rzecz to realizując wnioski z Komisji, które odbyły się przed sesją należy stwierdzić, że słabo jest z transportem do Pstrążnej. W związku z tym ludzie cały czas powtarzają, że chętnie skorzystaliby z imprez tam organizowanych, jakby zapewniono im transport. Skoro zaplanowanych jest tyle imprez w Muzeum w Pstrążnej to musi być stać gminę na zapewnienie transportu dla mieszkańców. Wystarczy tylko ustalić miejsca skąd będzie gimbus odjeżdżał. Burmistrz zwrócił się z prośbą do Z-cy Burmistrza z prośbą, aby skoordynować  działalność Muzeum Kultury Ludowej z referatem kultury, sportu i promocji. Jeśli chodzi o przygotowanie oferty przez referat to należy stwierdzić, że nastąpił zdecydowany postęp w operatywności i jakości funkcjonowania referaty kultury, sportu i promocji. Referat funkcjonuje naprawdę dobrze. Są podziękowania kuracjuszy z Polski za przygotowanie Wielkiej Majówki – jest to bardzo przyjemne i należy o tym mówić. Burmistrz złożył podziękowania Burmistrzowi P.Maziarzowi oraz pracownikom referatu za pomoc w przygotowaniu Kongresu Uzdrowisk  Polskich.
Nawiązując do przedstawionego przez pana M.Biernackiego filmu emitowanego w TVN, Burmistrz stwierdził, że jest to nagroda za 10 lat ciężkiej pracy w Parku.
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Burmistrz stwierdził, że jest jeszcze dużo do zrobienia. System monitorowania nie jest jeszcze do końca skonfigurowany, trudno jest objąć całym zasięgiem te miejsca, o których wiemy, że są groźne. Jest jeszcze czuły punkt tzn. okolice stawu w Parku Zdrojowym i nad tym trzeba popracować. Program monitoringu kosztował prawie 200.000 zł z tym, że prawie 100.000 zł zostało przekazane przez ZUK i Sanatorium MSWiA, niecałe 30.000 zł gmina otrzymała z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zorganizowane stanowiska, gmina wydała ok. 70.000 zł. Ponadto Burmistrz stwierdził, że pomysł, aby funkcjonariusze straży miejskiej poruszali się na rowerach jest bardzo dobrym pomysłem. Mieszkańcy miasta odbierają to bardzo pozytywnie.
Burmistrz poinformował, że wzorem ubiegłych lat czynione są starania, aby w sezonie letnim było dwóch  dodatkowych  policjantów spoza Kudowy.
Burmistrz podziękował panu S.Jakubcowi za to, że jest taki skuteczny w wykonywaniu swoich obowiązków oraz panu M.Biernackiemu i pracownikom referatu kultury sportu i promocji.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał podziękowania skierowane do pracowników referatu kultury sportu i promocji za zorganizowanie wielkiej majówki oraz pracowników straży miejskiej za uzyskaną od nich pomoc.
 Radna Ł. Rachuba poinformowała, że Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu wypracowała następujące wnioski:
- Komisja wnioskuje, aby po imprezach kulturalnych, sportowych itp. odbywających się w mieście (z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę) Straż Miejska i policja patrolowała miejsca w Parku Zdrojowym w 2 lub 3 osobowych patrolach w porze nocnej tj. od 23 do 5 w celu zapobiegania dewastacji mienia (ławki, kosze, lampy),
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, gościom, kuracjuszom i szybkiej pomocy medycznej udzielanej podczas wypadku samochodowego komisja wnioskuje o zorganizowanie spotkania z udziałem pracowników komisariatu policji i straży miejskiej w sprawie pomocy medycznej w wypadku drogowym w przypadku kiedy karetka nie może przyjechać natychmiast lub w krótkim czasie – czy jest możliwość (uzgodnienie, pozwolenie) wezwania lekarza z innej placówki zdrowotnej niż pogotowanie lub wezwania pogotowia z Nachodu celem odwiezienia chorego do szpitala w Polanicy.
W/w wniosek związany jest z wypadkiem, który miał miejsce kilka dni temu, kiedy dziecko potrącone przez samochód czekało na przyjazd karetki pogotowia 40 min.
Radny W.Gucz stwierdził, że w sprawozdaniu z prac Burmistrza Miasta znajduje się zapis mówiący, że zapoznano się z uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie oceny dotychczasowych działań i wyznaczenia dalszych kierunków restrukturyzacji powiatowej służby zdrowia z uwzględnieniem Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju. Uchwałę należy odczytać na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Rady w związku z w/w wnioskiem Komisji Rewizyjnej proponuje, aby zorganizować wspólne posiedzenie wszystkich Komisji, bo sytuacja jest niewłaściwa i niebezpieczna. Z chwilą  wyjazdu karetki w pomieszczeniach pogotowia ratunkowego nie ma nikogo. Pogotowie ratunkowe jest bardzo sowicie finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Z tego co usłyszeliśmy na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych od pana Niedzielskiego są to duże pieniądze. Czy nie ma możliwości zatrudnienia pielęgniarki, która byłaby tam w momencie wyjazdu karetki. To co dałoby możliwość uzyskania jakiejkolwiek pomocy. Radny zawnioskował, aby tę sprawę i uwagi radnych  rozpatrzyć i omówić na wspólnym posiedzeniu Komisji w obecności przedstawicieli z Kłodzka.
Radny M. Oleśko nawiązując do wypowiedzi dotyczących bezpieczeństwa poruszył sprawę dotyczącą zakłócania ciszy nocnej. Biorąc pod uwagę to, że Kudowa jest miejscowością uzdrowiskową i wypoczynkową jest za tym, żeby życie nocne w tym mieście było, tylko chodzi o to, aby nie zakłócało to spokoju mieszkańców. Jest świadomy tego, że podjęta w ostatnim czasie przez Radę Miejską uchwała trochę to zmieniła. Radny poinformował zebranych, że mieszka blisko nowo otwartego Hotelu Verde Montana i trzeba stwierdzić, że funkcjonuje on bardzo głośno i dość długo. Radny rozumie, że goście chcą się bawić, ale czy nie ma to przełożenia na to, żeby w nocy w takim punkcie jak się znajduje było trochę ciszej. W okolicy tego hotelu jest sporo budynków mieszkalnych, ale ten hałas przeszkadza.
Przewodniczący Rady stwierdził, że to co się dzieje w służbie zdrowia jest faktycznie niepokojące. Dobrze, że radni poruszyli ten temat. Ponadto zaproponował, aby w pierwszej kolejności wspólnie z Burmistrzem Miasta odbyli rozmowę z panem Starostą w sprawie funkcjonowania pogotowia. ZOZ Kłodzki robi sobie w ten sposób oszczędności, natomiast prawdą jest to o czym mówił radny W.Gucz, że na pogotowie Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza duże pieniądze. Pan dyrektor tłumaczy to tym, że teraz ma jedno pogotowie więcej natomiast nie dostał więcej pieniędzy, ale tych pieniędzy i tak jest bardzo dużo i one gdzieś tam w tym wielkim mechanizmie Kłodzkiego ZOZ-u giną.
Po rozmowach i uzyskaniu informacji będzie można zorganizować wspólne posiedzenie komisji, albo na sesję zostaną zaproszeni przedstawiciele Starostwa i ZOZ-u Kłodzkiego.
Burmistrz Miasta stwierdził, że problem wcale nie jest w pieniądzach ale sprawa podległości pogotowia tej samej osobie, której podlega ZOZ Kłodzko. Te pieniądze wrzucane są do jednego worka i z pieniędzy, które powinny być przeznaczone na ratownictwo finansuje się deficytowe oddziały  szpitalne w Kłodzku.  To jest problem i  dopóki nie będzie rozdzielona pomoc doraźna  od ZOZ-u to zawsze tak będzie, bo dyrektor tej jednostki zawsze będzie się starał udowodnić, że w związku z tym, że przybyła 1 karateka to jest takie ograniczenie. Budżet ZOZ-u czyli szpitala kłodzkiego byłby zachwiany gdyby zabrano ten 1 mln zł czy 1,5 mln zł przeznaczonych na pogotowie ratunkowe.
Przewodniczący Rady poinformował, że ZOZ Kłodzki otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia  na pogotowie ok. 6 mln zł rocznie.
Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że w tej chwili może się wydaje, że Komisja Spraw Społecznych spokojnie podchodzi do problematyki służby zdrowia. Poinformowała, że na ostatnich dwóch posiedzeniach Komisji bardzo długo dyskutowano na temat służby zdrowia, opieki nad pacjentami ze strony pogotowia na terenie Kudowy. To była bardzo burzliwa dyskusja. Na pewno nie jest zadowalające, że pogotowie jest zamykane. Ludzie przychodzą zastają zamknięte drzwi. Według jej oceny i oceny członków Komisji jest naprawdę źle. W okolicy Kudowy żadne pogotowie tak nie funkcjonuje i nikt nikomu nie zamyka drzwi. To ma być przecież ratunek dla ludzi.
Burmistrz Miasta stwierdził, że należy zwrócić uwagę na fakt, że pogotowie nie może zastępować przychodni czy lekarza rodzinnego. Należy również pamiętać, że na 14 gmin  z terenu powiatu kłodzkiego tylko w czterech gminach jest pogotowie. 10 gmin pogotowia nie ma, w pozostałych gminach gdzie nie ma uzdrowiska nie sanatoriów a w Kudowie jest ich kilka, także pomoc lekarska zawsze jest dostępna. Jeśli my będziemy chcieli walczyć, to musimy mieć przygotowane mocne argumenty, ponieważ takiego nasycenia w lekarzy jak w Kudowie nie ma w miejscowościach gdzie nie funkcjonują sanatoria.
Przewodniczący Rady poinformował, że od 730 do 1800 działają codziennie przychodnie. Przychodnie działają stacjonarnie plus wizyty domowe u pacjentów. Natomiast one nie mają ani w zakresie sowich  obowiązków, ani w sensie technicznym nie są przygotowane do tego, aby udzielać pomocy np. ofiarom wypadków. W dni wolne od pracy czyli od piątku od godz. 1800 do poniedziałku rano pieniądze za tzw. opiekę wieczorową, weekendową również NFZ bierze ZOZ kłodzki i jest on zobowiązany do udzielania pomocy. Fakt, że pogotowie jest zamykane to jest jakiś zupełny ewenement.
Radna T.Żulińska stwierdziła, że ważnym argumentem jest położenie Kudowy przy drodze nr 8 jest to bardzo niebezpieczna droga i wypadków jest bardzo dużo i ta pomoc pogotowia musi być po prostu w każdej chwili osiągalna.
Przewodniczący Rady stwierdził, że tego nie da się zrobić, ponieważ jak  karetka wyjeżdża do szpitala w Polanicy to jej po prostu w Kudowie nie ma.
Radna T.Żulińska stwierdziła, że nie rozumie tego dlaczego w momencie kiedy karetka z Kudowy wyjechała do Polanicy to wiadomą rzeczą jest, że musi pacjenta dowieść do szpitala, w tym czasie do Kudowy nie mogła przyjechać karetka z Dusznik.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że dyskutowano na ten temat na  posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej. Nasza karetka w czasie wypadku pojechała do szpitala w Polanicy z pacjentem, któremu groziło niebezpieczeństwo utraty życia i nie można mieć pretensji o to, że  pogotowie było zamknięte. Chodziło o to, żeby przyjechała  karetka na miejsce wypadku. Dlatego na posiedzeniu Komisji wnioskował do Komendanta Komisariatu Policji w Kudowie o to, aby zapytał swojego odpowiednika w Czechach (istnieje porozumienie i funkcjonują wspólne patrole policjantów polskich i czeskich), czy byłaby taka możliwość, żeby czeski policjant w ramach porozumienia o współpracy, mógł wezwać pogotowie z Nachodu, ponieważ na nasz telefon nikt karetki pogotowania nie wyśle. Jeżeli taka możliwość będzie to wtedy zostanie uruchomiona procedura mająca na celu podpisanie stosownego porozumienia między Komendą Wojewódzką Policji a Komendą w Hradec Kralowe. W całej tej sprawie chodzi o poprawienie systemu zawiadamiania, przecież to że przy wspomnianym wypadku czekano na karetkę 40 min. nie było spowodowane tym, że pogotowie w Kudowie było zamknięte, przecież głoszenie o wypadku odebrała centrala w Kłodzku, która decyduje co dalej robić i tutaj zawiódł system i właśnie o to należy  zapytać w Starostwie i to poprawić. Natomiast jeszcze inną sprawą jest to, że zamyka się pogotowie i wykorzystuje się fakt, że niedługo lekarze nie będą jeździć w karetkach pogotowia. To nie jest wina tylko pana Niedzielskiego i to jest również skutek tego, że lekarze nie chcą pełnić dyżurów w pogotowiu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli spojrzy się na ustawę o ratownictwie medycznym to ona przewiduje dwa rodzaje karetek. Jedna karetka to jest karetka reanimacyjna, w której jest lekarz a druga karetka jest to karetka z ratownikiem medycznym, który ma udzielić tylko takiej najbardziej elementarnej pomocy i jego zadaniem jest zawieść pacjenta do najbliższego szpitala. Niedługo z założenia ustawy w części karetek nie będzie lekarza.

Ad.5)
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Pani sekretarz nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi radnego M.Oleśki przypomniała radnym pierwszą wersję uchwały w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Kudowa-Zdrój. Tam opracowano dość szczegółowo zasady związane z uzgadnianiem imprez, otwieraniem różnych placówek, natężeniem hałasu. Ostatecznie  nadzór prawny uchylił najbardziej istotne elementy tej uchwały. 09 kwietnia Rada podjęła kolejną uchwałę. To co zaproponowali radni, żeby się temu przyjrzeć to będzie bardzo trudne. Jeżeli ktoś będzie funkcjonował w ramach określonych godzin to trudno będzie teraz przedsiębiorcy powiedzieć „ proszę teraz przyciszyć, albo z kimś coś uzgodnić”. On po prostu powie, że działa zgodnie z uchwałą. Ewentualnie będzie można spróbować zrobić coś z natężeniem  hałasu. Droga będzie bardzo trudna, my jako władze miejskie nic nie zrobimy,  jedyne co możemy zrobić to posłać  Straż Miejską jeżeli to będzie poza określonymi godzinami i stwierdzić, że łamie przepisy prawa lokalnego.   W pierwszej wersji uchwały były zaproponowane dobre rozwiązania jeżeli chodzi o uzgodnienia, określone były normy hałasu. Zobaczymy jak sprawa będzie wyglądała, jak będzie wyglądał obecny sezon letni,  jakie będą jeszcze uwagi ze strony naszych mieszkańców. Pani sekretarz stwierdziła, że jej zdaniem będzie problem, żeby np. o 100 w nocy powiedzieć komuś, że ma ściszyć muzykę, jak on może prowadzić działalność do godz. 200.
Burmistrz Miasta nawiązując do wypowiedzi radnego M.Oleśki stwierdził, że sprawa nie jest taka prosta.  Zamykanie lokali o godz. 2200 w takiej miejscowości jak Kudowa to jest po prostu nieszczęście i unicestwianie ludzi prowadzących działalność. Ono czekają jak na zbawienie na okres sezonu i na ludzi, którzy zechcą  tu przyjechać. Ten problem zawsze będzie problemem trudnym do rozwiązania. Nie znajdzie się złotego środka, który wszystkich zadowoli.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

Ad.6)
Przewodniczący Rady stwierdził, że miło jest gościć na sesji pana Kazimierza Ferenza, który napisał do Rady Miejskiej pismo w sprawie bardzo ciekawej inicjatywy mieszkańców ul. Sikorskiego.
Przewodniczący Rady udzielił głosu panu K. Ferenzowi, który poinformował zebranych, że zrodziła się inicjatywa mieszkańców ul. Sikorskiego dotycząca ustanowienia Dnia Patrona ul. Gen. Władysława Sikorskiego w dniu 4 lipca każdego roku.  Gen. Wł.Sikorski był to człowiek, który powinien być panteonie wielkich Polaków. W nawiązaniu do jego zasług zrodził się pomysł, aby jago pamięć uczcić i bardziej uwidocznić. Należy tego człowieka uhonorować poprzez umieszczenie na rogu ul. Sikorskiego i ul. 1 Maja tabliczki o patronie ulicy. Aby takie coś zaistniało należy mieć poparcie władz miasta, że można ten dzień ustanowić. Jest to w gestii Rady Miejskiej, aby podjąć taką uchwałę, która pozwoli na ustanowienie Dnia Patrona ul. Gen. Wł.Sikorskiego. Taka uchwała pozwoli na rozpoczęcie przygotowań tj. wykonanie tabliczki, zaproszenia na uroczystość itp.
Pani sekretarz poinformował zebranych, że Rada Miejska nie ma kompetencji, aby w drodze uchwały ustanawiać jakikolwiek dzień patrona. W Statucie jest zapisane, że Rada ma kilka form działania, które nazwano stanowiska, apele, oświadczenia. Pani Sekretarz zaproponowała, aby Rada Miejska podjęła  oświadczenie. Oświadczenie tak jak uchwały jest głosowane i przesyłane do nadzoru prawnego z tym, że nie są one aktami prawa miejscowego. Jest to pewna forma działania Rady Miejskiej, która może zadziałać tylko w ten sposób, że podejmowana jest wspólna decyzja w jakiejś sprawie.
Następnie pani sekretarz odczytała treść przygotowanego oświadczenia Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia Dnia Patrona ul. Gen. Władysława Sikorskiego.
Pan K. Ferenz stwierdził, że wg niego takie oświadczenie nie zabezpiecza tej inicjatywy na przyszłe lata dla przyszłych pokoleń.
Pani sekretarz  stwierdziła, że Rada nie może działać poza swoimi kompetencjami. Jeżeli takie co wpłynie do nadzoru w formie uchwały Rady Miejskiej i nadzór zaraz wyda rozstrzygnięcie informujące, że Rada nie ma takich kompetencji i coś co miało być podniosłe i uroczyste stanie się przedmiotem jakiejś przepychanki prawników, którzy będą sobie udowadniać pewne rzeczy. Rada Miejska może tylko poprzeć inicjatywę mieszkańców ul. Sikorskiego.
Burmistrz Miasta stwierdził że pomoc gminy będzie polegać przede wszystkim w zorganizowaniu tego święta, natomiast jeżeli chodzi o stronę formalną to kompetencje Rady są takie jakie są, to Rada powinna wyrazić wolę i ewentualnie zobowiązać Burmistrza do pomocy w przygotowaniu, zorganizowaniu tego święta. I taka deklaracja została już wyrażona, wyrażono również deklarację, że gmina pokryje koszty wykonania i zamontowania tablicy.
Radny W. Gucz stwierdził, że w pełni popiera inicjatywę pana K.Ferenza i mieszkańców ul. Sikorskiego. Takie miejsce z tabliczką powinno być, jednak należy zrobić wszystko, aby dzień patrona ulicy był uroczyście obchodzony co roku.
Przewodniczący Rady stwierdził, że takie są możliwości prawne Rady Miejskiej o jakich mówiła pani sekretarz. Jest pełne poparcie Rady Miejskiej i władz miasta.  Gmina udzieli wszelkiej możliwej pomocy w zorganizowaniu tego święta.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie oświadczenie Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia Dnia Patrona ul. Gen. Władysława Sikorskiego.
Przy obecności 13 radnych na sali  oświadczenie Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia Dnia Patrona ul. Gen. Władysława Sikorskiego zostało podjęte jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał:
- postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Kudowy-Zdrój,
- pismo Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie podjęcia działań o zwiększenie nakładów na inwestycje drogowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego z dnie 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: oceny dotychczasowych działań i wyznaczenie dalszych kierunków restrukturyzacji powiatowej służby zdrowia z uwzględnieniem Specjalistycznego Centrum Medycznego  w Polanicy-Zdroju.
Następnie głos zabrał pan K.Ferenz, który w nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi stwierdził, że podjęta przez Radę uchwała w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Kudowy-Zdrój ucieszyła go. Jednak po kilku dniach jej funkcjonowania zaczęła go przerażać. Stwierdził każdy kto prowadzi działalność gospodarczą w miastach uzdrowiskowych musi się kierować zasadą „żyj i daj żyć innym”. Jeżeli do godz. 3 czy 4 rano nie można oka zmrużyć, bo bawiące się towarzystwo wychodzi na zewnątrz, drzwi lokalu są otwarte i jest głośna muzyka to jest to nie do przyjęcia. Jeżeli ktoś chce prowadzić taką działalność to niech prowadzi, ale nich zrobi zabezpieczenie takie, żeby to nie przeszkadzało sąsiadom. Jest cisza nocna od go. 22 do godz. 6.
Kolejna sprawa na, którą zwrócił uwagę pan  K.Ferenz, to róg ul. 1 Maja i ul. Sikorskiego, który od jakiegoś czasu stał się  placem manewrowym  dla wszystkich autobusów. Stwierdził, że należałoby stworzyć plac manewrowy dla autobusów gdzieś na obrzeżach miasta. Pan K.Ferenz zwrócił się z prośbą, aby władze miasta zajęły  się tym problemem.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest to problem i należy się zastanowić nad jego rozwiązaniem. Natomiast jeżeli chodzi  o głośne dyskoteki to na pewno należy się do tego ustosunkować i zastanowić się nad tym co z tym zrobili w jaki sposób.
Pan K. Ferenz stwierdził że gdyby drzwi lokalu w, w którym odbywają się dyskoteki były zamykane to hałas nie byłby taki uciążliwy.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest to problem, o którym wszyscy wiedzą. W związku z tym należy się temu przyjrzeć i należy wiedzieć gdzie są te lokale, które najbardziej hałasują i przeszkadzają gościom i mieszkańcom, bo przecież nie  wszystkie przeszkadzają. Nie jest to proste. Jeżeli chcemy być miejscowością, która stwarza warunki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wszystkich traktuje z powagą i wszystkim chce pomóc, to gmina musi wykazać inicjatywę ze swojej strony i spróbować ten problem rozwiązać.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 czerwca br.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół XXIV/08 z dnia 10 czerwca 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2009 09:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż