Protokół XXV/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku


PROTOKÓŁ XXV/08

z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 czerwca 2008 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 11.00
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI - 12.55

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

RADNI NIEOBECNI:
1. Wojciech Biernacik - nieobecność usprawiedliwiona
2. Teresa Żulińska - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:

1. Przyznanie stypendiów edukacyjnych Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju dla uczniów utalentowanych – uzdolnionych.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
 • ustalenia  planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój dla dzieci rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2008/2009,
 • zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, dla terenu położonego w Obrębie Brzozowie,
 • zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.
Przed przystąpieniem do obrad Z-ca Burmistrza Miasta oraz Przewodniczący Rady wręczyli podziękowania pani Annie Szewczyk, panu Markowi Biernackiemi i panu Stanisławowi Jakubcowi.

Ad.1)
Grażyna Janiszewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli stypendia edukacyjne Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju dla uczniów utalentowanych – uzdolnionych następującym uczniom:
1. W kategorii szkół gimnazjalnych:
Stypendium naukowe:
 • Justyna Szablewska uczennica Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II Gimnazjum stypendium w wysokości  700 zł
 • Anna Bróż – uczennica Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II Gimnazjum stypendium w wysokości  400 zł,
 • Łukasz Żurek uczeń Zespołu Szkół Społecznych Gimnazjum stypendium w wysokości  400 zł,
Stypendium sportowe:
 • Maciej Tomaszewski - uczeń Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II Gimnazjum stypendium w wysokości  200 zł,
 • Dariusz Jesionowski - uczeń Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II Gimnazjum stypendium w wysokości    200 zł
2. W kategorii szkół podstawowych:
Stypendium naukowe:
 • Dagmara Buksak - uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 stypendium w wysokości  - 500 zł
Stypendium artystyczne:
 • Wiktoria Żukowska uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 stypendium w wysokości -700zł
Stypendium sportowe:
 • Adriana Hofman uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 stypendium w wysokości  - 1.500 zł
 • Katarzyna Hoderny uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 stypendium w wysokości  - 600zł
 • Wiktor Gałecki- uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 stypendium w wysokości  - 300zł
 • Bartosz Gieracki- uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 stypendium w wysokości   – 300 zł,
 • A.Bieliński  uczeń  Szkoły Podstawowej nr 3 stypendium w wysokości   – 300 zł

Ad.2)
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia  planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój dla dzieci rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2008/2009
Pani E.Ubik poinformowała, że projekt w/w uchwały jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 i włączenia jej do Zespołu Szkół Publicznych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia  planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój dla dzieci rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2008/2009 została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, dla terenu położonego w Obrębie Brzozowie
Pani U.Karpowicz poinformowała, że w/w projekt uchwały kończy procedurę zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, dla terenu położonego w Obrębie Brzozowie. Procedura zmiany Studium  nastąpiła na wniosek właściciela działki nr 183.
Zmianą został objęty teren działki nr 183. Celem niniejszej zmiany jest powiększenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługi podstawowe i usługi turystyki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju, dla terenu położonego w Obrębie Brzozowie
 została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2008
Pani Skarbnik poinformowała, że zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 1.118.213 zł. Zmiana ta wynika z wykreślenia z budżetu gminy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju” ze względu na to, że taka nazwa zadania nie może funkcjonować oraz zmienił się termin składania wniosków aplikacyjnych. W tym roku realizowana będzie tylko budowa windy dla osób niepełnosprawnych oraz rozpoczęta zostanie modernizacja sanitariatów. Po stronie dochodów wprowadza się środki z Unii Europejskiej, które planuje się pozyskać przy realizacji mikroprojektów oraz wprowadza się do planu budżetu otrzymaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz poprawy efektywności selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli chodzi o stronę wydatków to:
- zmniejsza się o kwotę 60.400 zł  wydatki na remont ul. Jasnej,
- zmniejsza się wydatki na budowę drogi ul. Główna – Polna ze względu na to, że sieć gazowa została przełożona przez Zakład Gazowniczy,
- w związku z koniecznością dokończenia remontu budynku przy ul. Lubelskiej 8 w celu uzyskania 6 lokali socjalnych zwiększa się wydatki na ten cel o 58.000 zł,
- 15.000 zł przeznacza się na dotację celową dla zakładu budżetowego na komputeryzację – zakup oprogramowania finansowo-księgowego i dosprzętowienie,
- w dziale oświata i wychowanie – wykreśla się zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju” , kwotę 95.818 zł w Zespole Przedszkolno –Żłóbkowym przeznacza się na wykonanie remontu odwodnienia budynku, zatrudnienia dodatkowych nauczycieli w związku z urlopem dla poratowania zdrowia oraz przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Buczka 9 dla dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych.
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 31.813 zł – w związku z przeciągającym się terminem podjęcia decyzji przez Międzygminny Związek Celowy co do zakresu i sposobu budowy „Wspólnego systemu gospodarki odpadami dla MZC” wykreśla się z planu wydatków kwotę 134.000 zł (wydatki inwestycyjne) a wydatki na składkę członkowską zmniejsza się o kwotę 35.813. kwotę 23.000 zł przeznacza się na opracowanie wstępnej dokumentacji związanej z poprawą jakości i efektów segregacji odpadów komunalnych natomiast kwotę 60.000 zł na opracowanie wstępnej dokumentacji rekultywacji wysypiska w Brzozowiu. Kwotę 55.000 zł przeznacza się na zwiększone koszty opracowania dokumentacji projektowej związanej z rewitalizacją osiedla przy ul. Fabrycznej i ul. Tkackiej,
- w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z odstąpieniem przez wykonawcę  od umowy na wykonanie dokumentacji III etapu rewaloryzacji Parku Zdrojowego zmniejsza się wydatki na ten cel o kwotę 100.000 zł ponadto odstępuje się od wykonania dokumentacji punktów widokowych na Górze Parkowej - zmniejsza się wydatki o 20.000 zł.
- w  związku z większym nieplanowanym kosztorysem na budowę boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” zwiększa się wydatki na ten cel o 220.000 zł.
Jeżeli chodzi o plan Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej to zmiany po części wynikają z przekazania wspólnot mieszkaniowych innemu zarządcy jak również z dostosowania dokumentacji księgowej do takiej formy jaka powinna być tzn. przychody i koszty wspólnot mieszkaniowych nie są włączane do przychodów i kosztów zakładu budżetowego.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem jak wygląda zabezpieczenie środków na rozbudowę cmentarza komunalnego  i na jakim etapie jest projekt dotyczący rewitalizacji osiedla Fabrycznego?
Pani Skarbnik odpowiadając na pierwsze pytanie poinformowała, że w planie budżetu zaplanowana jest dotacja w wysokości 100.000 zł i jest to dotacja celowa dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej. Z uzyskanych przez nią informacji  wynika, że pozwolenie na budowę może być 30 września br. i dopiero wtedy będzie wiadomy cały zakres prac.
Jeżeli chodzi o rewitalizację osiedla Fabrycznego to w w/w projekcie uchwały jest założone zwiększenie wydatków o kwotę 55.000 zł w związku z tym, że  nie udało się znaleźć wykonawcy. Były ogłoszone dwa przetargi nie zgłosił się żaden wykonawca. Planowano kwotę 85.000 zł i nikt się nie znalazł, w tej chwili jest wykonawca z Wrocławia, który zgodził się to zrobić za kwotę120.000 zł.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2008 została podjęta jednogłośnie.

Ad.3)
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o przedstawienie bardziej szczegółowej informacji dot. zapisu w sprawozdaniu mówiącego o postanowieniu Sądu rejonowego w Kłodzku na mocy, którego przysądzono na rzecz pana Zbigniewa Tarasiuka – Eko Idee sp. z o.o. z /s we Wrocławiu  nieruchomość położoną Kudowie-Zdroju stanowiącą ½ niewydzielonej części nieruchomości – działka nr 332 obręb Nowy Zdrój.
Pani sekretarz poinformowała, że gmina odziedziczyła po panu Rutkowskim ½ nieruchomości niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 332 przy ul. 1 Maja. Kilka lat temu ustawodawca  znowelizował kodeks cywilny i kodeks i kodeks postępowania administracyjnego i określił, że nieruchomości dla których nie ma spadkobierców, albo nieruchomości, które spadkobiercy odrzucili z mocy prawa dziedziczy gmina.(kiedyś dziedziczył to Skarb Państwa). Zwykle z tego tytułu jest więcej problemów aniżeli faktycznie jakichkolwiek dochodów. Gmina odziedziczyła te nieruchomość z długami, które zostawił pan Rutkowski w formie zabezpieczenia hipotecznego na tej nieruchomości i gmina nie miała możliwości odzyskania tego spadku. W ciągu kilku lat toczyło się postępowanie w sądzie gdzie gmina walczyła o obniżenie wartości  masy spadkowej w stosunku do tego co zostało określone w toku postępowania spadkowego  oraz w toku  innych postępowań jeszcze za życia pana Rutkowskiego. Udało się tę masę czynną (wartość) postanowieniem sądu obniżyć do kwoty 150.000 zł. W wyniku postępowania licytacyjnego Eko Idee sp. z o.o. z /s we Wrocławiu nabyła udział gminy w tej nieruchomości.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

Ad.4)
Pani Sekretarz poinformowała, że na posiedzeniach Komisji zwracano uwagę na problem związany ze żmijami. Radni zobowiązali nas do przygotowania informacji  i zbadania sytuacji na rynku związanej z surowicami , możliwością uzyskania pierwszej pomocy w razie ukąszenia przez żmiję. Pani sekretarz poinformowała, że surowicę można zakupić praktycznie we wszystkich kudowskich aptekach.  Ponadto poinformowała, że dzwoniła również do pogotowia oraz szpitala w Polanicy. Przygotowana została informacja, która została już umieszczona na stornie internetowej Kudowy oraz rozwieszona na tablicach informacyjnych. Pani sekretarz stwierdziła, że z tej informacji wynika, że nie należy szukać surowicy i biegać po aptekach tylko jak najszybciej udać się na pogotowie. Jeżeli zdarzy się, że pogotowie będzie zamknięto to należy udać się niezwłocznie do szpitala w Polanicy.
Przewodniczący Rady przypomniał, że na poprzedniej sesji rozmawiano na temat funkcjonowania pogotowia w Kudowie i jego zamykania w czasie wyjazdu karetki. Poinformował, że był na posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ-u Kłodzkiego, które się nie odbyło z braku quorum, ale rozmawiał na ten temat z Przewodniczącym Rady panem J.Jagódką. Pan J.Jagódka zgłosił ten problem dyrektorowi ZOZ-u Kłodzkiego i okazało się, ze oni traktują tę sprawę jako rozwiązanie tymczasowe, ponieważ problem polega również na tym, że nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych ratowników medycznych. ZOZ Kłodzki liczy na to, że absolwenci szkół ratowników będą  się do nich zgłaszali, będą mogli ich zatrudnić i wtedy sytuacja się poprawi.
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że najbliższa sesja Rady odbędzie się po przerwie wakacyjnej we wrześniu i będzie dotyczyła informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 rok oraz operatu uzdrowiskowego.
Radny T.Szełęga złożył podziękowania Burmistrzowi Miasta oraz panu A.Ziembińskiemu za ufundowanie pucharów na III Ogólnopolską Spartakiadę Krwiodawców.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół XXV/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2009 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż