Protokół nr XXVI/08 z dnia 01 września 2008 roku


PROTOKÓŁ Nr XXVI/08
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 01 września 2008 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 14.00
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI - 15.15

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego pana  J.Stembalskiego – Dyrektora Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wiktor Gucz - nieobecność usprawiedliwiona
2. Adam Ziembiński - nieobecność usprawiedliwiona

Burmistrz Miasta poinformował, że są dwa powody zwołania sesji Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym tj. konieczność wprowadzenia zmian w budżecie gminy, które są konieczne, aby nie wstrzymywać realizacji zaplanowanych zadań i dokonania korekt zwiększających wydatki oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju, dla terenu położonego przy ul. Słone.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju, dla terenu położonego przy ul. Słone, przeznaczonego pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi,
  • zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008.
2. Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

Ad.1)
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju, dla terenu położonego przy ul. Słone, przeznaczonego pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi
Pani U.Karpowicz poinformowała, że do opracowania w/w planu przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XII/74/07 z dnia 09.07.2007 r. Opracowany projekt planu jest zgodny z polityką przestrzenną miasta określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju”. Zgodnie z ustaleniami studium obszar objęty zmianą planu wchodzi w skład strefy oznaczonej symbolem „D” – Strefa Miejska – łąki, pastwiska. Cały teren objęty jest zgodą na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze uzyskaną przy opracowaniu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w lipcu 2008 r.  Pani U.Karpowicz określiła teren objęty zmianą planu - teren wzdłuż ul. Nad Potokiem od skrętu za oczyszczalnią ścieków do skrętu do kościoła, w tym teren nad szkołą, który w planie miejscowym został przeznaczony na powiększenie cmentarza. Zmiana planu miejscowego dotyczy gruntów gminnych i prywatnych. Koszty wykonania infrastruktury (komunikacja, sieci uzbrojenia) ponosi gmina. Zgodnie z prognoza finansową koszty te wyniosą ok. 3 mln zł. Przewidziany dochód gminy z tytułu renty planistycznej może wynieść ok. 6 mln zł. Szacowany dochód dla gminy wynosi ok. 3 mln zł.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju, dla terenu położonego przy ul. Słone, przeznaczonego pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2008
Pani Skarbnik poinformowała, że zmniejsza się  budżet gminy po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 131.254 zł. Jeżeli chodzi o dochody to:
- budżet gminy w dziale 600 – transport i łączność zmniejsza się o kwotę 80.000 zł w związku ze zmianą planów dotyczących modernizacji ul. Głównej – Polnej i wykonaniem sieci gazowej bezpośrednio przez Zakład Gazowniczy odstąpiono od realizacji zadania z opcją odsprzedaży wykonanej w ramach inwestycji sieci gazowej,
- dział 700 zwiększenia planu o kwotę  58.808 zł dokonuje się w związku z większymi niż planowano dochodami z tytułu wycen nieruchomości oraz dochodów ze sprzedaży złomu z byłej kotłowni na terenie KZPB,
- dział 756 zwiększa się plan dochodów k kwotę 27.519 zł w związku z przyznaną gminie przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacją celową przeznaczoną na zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych,
- dział 801 (oświata i wychowanie) – do planu dochodów wprowadza się dodatkowe kwoty pozyskane przez Zespół Szkół Publicznych – 450 zł. W związku ze zmniejszeniem planowanego dofinansowania z PFRON na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnić między regionami o 50% podjęto decyzję o odstąpieniu w 2008 r. od realizacji zadania, a tym samym z planu dochodów wykreśla się dochody w kwocie 150.000 zł,
- budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 7.300 zł w związku z przyznaną gminę przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych pn. „Kudowa-Zdrój w Eko-obiektywie”,
- dział 750 – przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku z nieprawidłowym ujęciem dochodów ze środków UE na realizację mikroprojektów.
- dział 921– przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku z nieprawidłowym ujęciem dochodów ze środków UE na realizację mikroprojektów, natomiast kwotę 5.331,00 zł nieprawidłowo ( podwójnie ) ujęto w planie dochodów.  Do planu dochodów wprowadza się dochody w kwocie  10.000,00 zł z tytułu sprzedaży biletów na imprezy kulturalne organizowane przez gminę.
Zmiany dotyczące wydatków :
- dział 600 - w związku ze wzrostem wartości kosztorysowych zwiększa się planowane wydatki na modernizację  drogi ul. Główna-Polna o 53.000,00 zł . Planowane wydatki na remont ul. Jasnej zmniejsza się o 70.404,00 zł ( planowany zakres w 2008 roku do wykonania przez gminę to wykonanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie sieci kanalizacji burzowej, natomiast KZWiK Sp. z o.o. dokona wymiany przyłączy wodno-kanalizacyjnych).
- dział 700 – w związku z koniecznością dokończenia remontu budynku przy ul. Lubelskiej 8 w celu uzyskania 6 lokali socjalnych oraz 1 pomieszczenia tymczasowego zwiększa się plan wydatków na ten cel o 95.300,00 zł.
- dział 754 – do planu budżetu wprowadza się wydatki związane z wymianą 3 bram garażowych w budynku Straży Miejskiej, mającej na celu zmniejszenie kosztów centralnego ogrzewania, budżet gminy w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł.
- dział 757– w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę basenu w BISE O/Wałbrzych oraz obsługę kredytów krótkoterminowych zaciąganych w ciągu roku zmniejsza się wydatki przeznaczone na ten cel o 100.000,00 zł.
- dział 801 – w związku z prowadzeniem przez Zespół Szkół Publicznych odpłatnej nauki języka niemieckiego zwiększa się wydatki z tytułu zlecenia o 450,00 zł przeznaczając na ten cel  wypracowane przez szkołę środki. W związku ze wzrostem wartości kosztorysowych kwotę 48.000,00 zł przeznacza się na wykonanie remontu odwodnienia budynku w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym. W związku ze zmniejszeniem planowanego dofinansowania z PFRON na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami o 50 % podjęto decyzję od odstąpieniu w 2008 roku od realizacji zadania, a tym samym z planu wydatków wykreśla się wydatki  w kwocie 260.000,00 zł.
 W związku  z brakiem możliwości realizacji w 2008 roku zadania pn.  „Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju” ze środków UE wykreśla się zadanie z załącznika nr 5 dotyczącego projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych. Przyjmuje się do realizacji ze środków własnych zadanie związane z modernizacja  sanitariatów w budynku przy ul. Buczka 9 zwiększając jednocześnie planowany koszt zadania o 70.000,00 zł ( zwiększenie zakresu rzeczowego o wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych, zmianę podejścia pionów wodociągowych, zastosowanie baterii samozamykających , montaż toalet ze spłuczką podtynkową, wymianę oświetlenia oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej)
- dział 900 – kwotę 7.300,00 zł otrzymaną z WFOŚiGW we Wrocławiu przeznacza się zakup nagród i organizacje wycieczek ekologicznych organizowanych podczas warsztatów ekologicznych pn. „Kudowa-Zdrój w Eko-obiektywie”
- dział 926 – do planu budżetu wprowadza się wydatki związane z wymianą drzwi  w hali sportowej przy ul. Głównej 43, mającej na celu zabezpieczenie hali przed wstępem osób trzecich oraz zmniejszeniem kosztów centralnego ogrzewania, budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport  zwiększa  się o kwotę 5.100,00 zł .
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2008 została podjęta jednogłośnie.

Ad.2)
Radna Ł.Rachuba  zwróciła się z prośbą o zlikwidowanie dzikiego wysypiska (butelki po alkoholu) znajdującego się na skraju lasu w kierunku na Jeżykowice.
Burmistrz Miasta poinformował, że teren ten zostanie uporządkowany.
Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że należałoby doprowadzić do porządku schody do Hotelu Kudowa. Obecny stan techniczny jest bardzo zły.
Radny Z.Gaździak złożył podziękowania za doprowadzenie wody do budynku położonego przy ul. Słone 160.
Radna T.Żulińska zwróciła się z pytaniem czy istnieje możliwość przywrócenia tańszych biletów na  basen dla dzieci szkolnych (udział w dodatkowych zajęciach).
Burmistrz Miasta poinformował, że w latach ubiegłych była taka możliwość. Jednak ze względu na to, że dochodziło do handlu tymi biletami zostało to zaprzestane. Zaproponował, aby radna zwróciła się z wnioskiem w tej sprawie do Prezesa sp. z o.o. Basen Wodny Świat.
Radna G.Janiszewska przypomniała, że Komisja Oświaty zwracała się jakiś czas temu z wnioskiem dot. zabezpieczania grobów podczas koszenia terenu cmentarza komunalnego. Od tamtej pory nic się nie zmieniło, ludzie nadal skarżą się, że podczas koszenia niszczone i brudzone są pomniki.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jego zdaniem MZUP nie powinien kosić miejsc pomiędzy grobami.
Burmistrz Miasta poinformował, że pani A.Stwetetschka wspólnie z Referatem Kultury Sportu i Promocji zorganizowała konkurs dla młodzieży szkolnej pt. „Strofy o Kudowie”. Burmistrz stwierdził, że zrodziła się propozycja wykorzystania niektórych wierszy w materiałach promocyjnych miasta, stronie internetowej Kudowy oraz zaprezentowania ich w trakcie gali zimowej, na której zostanie rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny.
Ponadto Burmistrz Miasta zwrócił się do członków Komisji Oświaty Kultury i Sportu z prośbą o zastanowienie się nad dofinansowaniem dla organizacji pożytku publicznego, ponieważ nie wszystkie organizacje są zadowolone z wysokości otrzymanego dofinansowania. Niektóre organizacje czują się niedowartościowane.
Burmistrz Miasta poinformował, że należałoby się zastanowić nad wymianą nawierzchni boiska położonego przy SP nr 1 ul. Buczka, ponieważ obecna nawierzchnia (asfalt) nie jest bezpieczna tym bardziej, że obecnie w szkole uczą się dzieci w klasach 0 - 4.
Burmistrz Miasta poruszył również sprawę kilku pism mieszkańców osiedla przy ul. Tkackiej dot. likwidacji ławek oraz ustawienia dodatkowych ławek. Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnych, aby przedyskutowali tę sprawę na posiedzeniach Komisji i przedstawili propozycje rozwiązania tego problemu.
Przewodniczący Rady poinformował, że odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ZOZ, na którym poprosił o informację na temat przeniesienia chorych z ZPO w Dusznikach Zdroju do Kłodzka, ponieważ fakt ten społecznie został źle odebrany. Dyrektor ZOZ-u poinformował, że transport pacjentów odbył się prawidłowo. Wszyscy chorzy byli poinformowani o przenoszeniu. Wszyscy, którzy powinni byli wiedzieć o przenosinach wiedzieli. Niezadowolona jest tylko jedna osoba. Zostały przesłuchane prze policję pielęgniarki, lekarz i kierownik zakładu. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dyrektor ZOZ-u stwierdził, ze warunki dla pacjentów są znacznie lepsze  niż w Dusznikach, przeniesienie pacjentów do Kłodzka było konieczne.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
b.s.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXVI/08 z dnia 01 września 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2009 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż