Protokół XXVII/08 z dnia 29 września 2008 roku

PROTOKÓŁ XXVII/08
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 29 września 2008 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 10.00
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI - 13.00

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 12 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik - nieobecność usprawiedliwiona
2. Adam Ziembiński - nieobecność usprawiedliwiona
3. Teresa Żulińska - nieobecność usprawiedliwiona

Wiceprzewodnicząca Rady przywitała radnych oraz gości zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytała porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 10.06.2008 r. i 30.06.2008 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
 • przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury,
 • zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008,
 • ustalenia odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój,
 • ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe,
 • zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • uchwalenia korekty na 2009 rok wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu  Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002 – 2011,
3. Infrastruktura miasta –  stan obecny i potrzeby inwestycyjne z uwzględnieniem możliwości uzyskania  środków Unii Europejskiej w ramach programów EWT i RPO.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 2 projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Remont muru oporowego przy ul. Kościuszki 103” , a następnie poddała pod głosowanie.
Przy obecności 11 radnych na sali w/w został przyjęty jednogłośnie.
Burmistrz Miasta zwrócił się z wnioskiem, aby w pkt 2  porządku obrad – podjęcie uchwał Rady Miejskiej – jako pierwszą podjąć uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta.
Przy obecności 11 radnych na sali w/w został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że pani H.Barnuś została powołana na stanowisko Prezesa KZWiK, a pan K.Kierończyk został powołany na stanowisko dyrektora MZUP.

Ad.1)
Przy obecności 11 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokoły z sesji Rady Miejskiej z dnia 10.06.2008 r. i 30.06.2008 r.

Ad.2)
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Pani E.Sawicka poinformowała, że do podjęcia w/w uchwały obliguje Radę Miejską ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z tym, że ustawa nie przewiduje niektórych miejsc, w których mógłby obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu został przygotowany w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
Pani Skarbnik poinformowała, za I półrocze 2008 plan dochodów został zrealizowany w 48,52% i wyniósł 13.136.529,67 zł, plan wydatków został wykonany w 41,32% i wyniósł 10.994.360,53 zł. Wynik budżetu w stosunku do planowanego jest wyższy i wyniósł 2.142.169,14 zł z czego całość została przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych  kredytów i pożyczek. Spłata wyniosła 2.406.000 zł. Wszystkie spłaty rat kredytów i pożyczek zostały dokonane w terminach ustalonych w zawartych umowach.
Jeżeli chodzi o realizację dochodów to dochody własne wyniosły 7.966.475,51 zł i stanowią 60% uzyskanych dochodów. Kolejna pozycja to subwencja  ogólna z budżetu państwa, która wyniosła 3.117.630 zł co stanowi 24% wykonania budżetu i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2.052.424,16 zł.
Najważniejszą pozycją wśród dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Dochody z tego tytułu za I półrocze wyniosły 2.093.837,53 zł. Pani skarbnik  zwróciła uwagę na pozycję, która bezpośrednio wpływa na wysokość dotacji, którą otrzymuje gmina, chodzi tu o opłatę uzdrowiskową. Za I półrocze zostało z tego tytułu zebrane 237.020,10 zł. Kwota zebranej opłaty uzdrowiskowej w tym roku będzie podstawą przekazania gminie dotacji celowej w 2010 r. Poziom wykonania tej pozycji wyniósł  49,38% czyli na zaplanowanym poziomie.
Pani skarbnik zwróciła również uwagę na dochody, które są zależne od naszej aktywności. Są to dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środków pozabudżetowych i innych źródeł. Jest to kwota 1.329.304 zł. Na te kwotę składają się dofinansowania projektów realizowanych w 2007 r. tj. mikroprojekt „Most kulturalny 2007. Miasto Europejskie Kudowa Zdrój – Nachod” – 39.984,09 zł    ( środki z UE), dofinansowanie zadania  „Odbudowa i remont Hali Spacerowej w Zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju –  53.053,35 zł, dofinansowania zadania pn. „Tworzenie i wyposażenie jednego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej do monitorowania miasta” w ramach programu wyrównywania  różnic między regionami – 23.000,00 zł i największa pozycja dofinansowanie projektu pn. „Rewaloryzacja  zabytkowego Parku Zdrojowego – etap II”  w ramach programu ZPORR – 1.213.266,61 zł.
Jeżeli chodzi o subwencję z budżetu państwa i dotacje celowe to ich realizacja przebiega zgodnie z założonym planem.
Stan należności gminy we wpływach dochodów  jest to  kwota 3.154.857 zł z tego największa pozycja to należności z tytułu podatku od nieruchomości natomiast drugą pozycją jest tzw. zaliczka alimentacyjna – 307.355 zł. Należności wymagalne Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej to kwota  400.835,20 zł.
Jeżeli chodzi o realizację wydatków budżetowych  to realizowana kwota wydatków budżetowych w I półroczu 2008 roku wyniosła 10.994.360,53 zł. Struktura zrealizowanych wydatków  przedstawia się następująco:
1.   wydatki bieżące w kwocie 10.040.790,13 zł stanowią 91,33 % wydatków ogółem  w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 317.186,55 zł
2.   wydatki inwestycyjne w kwocie 953.570,40 zł  stanowią  8,67 % wydatków ogółem.
Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne to na dzień do  30.06.2008 r. nie była zrealizowana budowa drogi dojazdowej ul. Leśna (na dzień dzisiejszy jest to zrealizowane), wykonanie dojścia do ul. Łąkowej – na 30.06.2008 zadanie zostało fizycznie wykonane i zostało już zapłacone, jeżeli chodzi o projekt ”Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu kłodzkim” oraz  „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim”   to poniesione wydatki dot. dokumentacji natomiast wiemy już, że te projekty otrzymają dofinansowanie. Jeżeli chodzi o gospodarkę mieszkaniową to na dzień 30.06.2008 r. nie było wydatków związanych z komputeryzacją Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej, to będą wydatki II półrocza, uzbrojenie terenów mieszkaniowych (85.000 zł) i tutaj część prac jest w toku. Jeżeli chodzi o administrację publiczną to wydatki zrealizowano na kwotę 1.463.062 zł co stanowi 48% planowanych wielkości. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – został zainstalowany monitoring miasta i jest to kwota 75.800 zł z czego 23.000 zł to dotacja z PFRON. Dział oświata i wychowanie – zakładano, że  I półroczu realizowana będzie budowa windy, ale w związku z tym, że nie uzyskano dofinansowania na to zadanie, to zostało ono wykreślone z planu inwestycyjnego na 2008 rok, natomiast będzie realizowany projekt polegający na modernizacji toalet w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Buczka 9. Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska – budowa oświetlenia ul. Tkacka 23 – jest gotowy projekt, budowa nowych punktów oświetleniowych – zostało wykonanych 5 nowych punktów, wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia na energooszczędne. Jeżeli chodzi o realizację zadania „Rewitalizacja obszaru miasta przy ul. Fabrycznej i Tkackiej” jest podpisana umowa na wykonanie projektów drogowych. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap III – wydatków tutaj nie ma, projektant odstąpił od umowy ponieważ nie zdążył z dokumentacją, kwotę 6.100 zł wydano  na mapy do celów projektowych związanych z zagospodarowaniem Góry Parkowej. Odbudowa i remont Hali Spacerowej – wykonano dokumentację powykonawczą – 1.464 zł. Jeżeli chodzi o rozdział 92601 – na obiekty sportowe, czyli spłatę z tytułu budowy basenu wydano kwotę 655.793 zł i zadanie budowa boiska w ramach programu „Moje boiska ORLIK 2012”  na 30.06.08 r. wydano 5.522 zł. Jeżeli chodzi o realizację zadań remontowych to przede wszystkim remontowane były drogi asfaltowe, były naprawiane urządzenia drogowe, wykonane zostały remonty dróg nieutwardzonych, została wykonana zatoczka parkingowa przy ul. Wojska Polskiego oraz remont drogi na ul. Jakubowice. Remonty oświetlenia ulicznego to przede wszystkim konserwacja, naprawa punktów oświetleniowych  oraz wymiana kloszy i opraw. Jeżeli chodzi o konserwację oraz naprawy sprzętu i urządzeń łącznie na 23.432 zł to tutaj główną pozycję stanowi naprawa placu zabaw przy ul. Kombatantów. Remonty i naprawy budynków zajmowanych przez jednostki budżetowe to kwota 18.049 zł – tutaj główne pozycje to remont pomieszczeń na potrzeby monitoringu i remont pomieszczeń Straży Miejskiej. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 8 (lokale socjalne) to kwota 38.250 zł.
Jeżeli chodzi o spłatę zobowiązań gminy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek to w I półroczu 2008 roku z bieżących dochodów budżetu gminy spłacone zostały wszystkie przypadające w tym okresie raty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 2.406.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2008 roku pozostała do spłaty kwota to 3.038.000,00 zł w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na sfinansowanie zadań:
1.   modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków
 • NFOŚiGW w Warszawie 993.000,00 zł
2.   budowa basenu sportowo-rehabilitacyjnego z odnawialnymi źródłami energii
 • Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych O/Wałbrzych      225.000,00 zł
3.   budowa drogi dojazdowej do kompleksu nr 2 podstrefy ekonomicznej
 • Inwest-Park Sp. z o.o. Wałbrzych 360.000,00 zł
4.    spłatę zobowiązań bieżących
 • BS Kłodzko 1.460.000,00 zł.
Na dzień 30.06.2008 r. wystąpiły również zobowiązania wymagalne i jest to kwota 751.280 zł i była mniejsza o 150.000 zł w stosunku do roku 2007 .
Jeżeli chodzi o zadłużenia to są to przede wszystkim zadłużenia z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla placówek oświatowych.
Zobowiązanie wobec wykonawcy basenu z tytułu budowy na  dzień  30.06.2008 roku wynosi 6.088.084 zł i tutaj raty też spłacane są terminowo.
Jeżeli chodzi o przychody i koszty zakładu budżetowego MZUP to stan środków obrotowych zakładu budżetowego nadal jest ujemny w związku z czym  należy poczynić wszelkie możliwe działania mające na celu zmniejszenie tego ujemnego wyniku.  Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2008 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 286.810,37 zł.  Ujemny stan środków obrotowych w stosunku do 2007 roku zmniejszył się o 20.487,43 zł ( na 31.12.2008 roku wynosił -307.297,80 zł).
Należności Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na dzień 30.06.2008 wyniosły 724.588,20 zł  w tym 400.835,20 zł przeterminowane (w tym od jednostek sektora finansów publicznych 3.213,08 zł ), zaś zobowiązania 1.069.370,14 zł w tym przeterminowane 503.274,17 zł. W porównaniu do I półrocza 2007 roku kwota należności wymagalnych zmniejszyła się o 142.432,06 zł , a w przypadku zobowiązań wymagalnych o 13.004,13 zł. W kwocie zobowiązań wymagalnych  nie występują zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatków i opłat oraz wobec ZUS.
Pani Skarbnik omówiła również informację z wykonania planów finansowych dwóch instytucji kultury tj. Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego.
Radny W.Gucz stwierdził, że pewien niepokój budzi sprawa wykonania szczególnie inwestycji drogowych i oświetleniowych, a gmina jest przededniu IV kwartału. Należałoby się zastanowić jaka jest możliwość przyspieszenia tych inwestycji.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie ma za dobrych informacji na rok przyszły jeśli chodzi o te drobne inwestycje. Gmina w roku bieżącym złożyła do Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej 7 wniosków. Na wszystkie 7 gmina otrzymała dofinansowanie i w pierwszej kolejności będą realizowane te inwestycja, na które gmina otrzymała dofinansowanie. Gmina otrzymała dofinansowanie na następujące projekty:
- „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim”. Inwestycja ta składa się z dwóch części tj. modernizacja drogi na odcinku ul. Kościuszki. Cała inwestycja kosztować ma 6.044.000 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej na tę drogę to kwota 5.137.000, wkład własny 906.000 zł.
- Ulica Chrobrego od mostku (Toronto)  do szkoły - kosztować będzie brutto 1.268.000 zł, dofinansowanie 1.078.000 zł, wkład własny 190.000 zł.
- modernizacja drogi ul. Słone o długości 1 km 300 m (od Śnieżnika do mostu koło pana Gazura) – inwestycja kosztować będzie 2.133.000 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.813.000 zł , wkład własny 320.000 zł.
- kolejna inwestycja to odcinek drogi w Brzozowiu na przejście graniczne Brzozowie – Czeska Czermna - inwestycja kosztować będzie 1.155.000 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 982.000 zł , wkład własny 173.000 zł
- kolejna inwestycja to inwestycja gminnej instytucji kultury tj. Biblioteki Miejskiej – cały budżet tego przedsięwzięcia to kwota 668.000 zł, dofinansowanie 568.000 zł, wkład własny 100.000 zł. Dwie główne pozycje w tym wniosku to są zestawy komputerowe i oprogramowanie oraz remont pomieszczeń i wymiana oświetlenia.
Gmina złożyła również cztery małe projekty. Beneficjentem dwóch projektów jest gmina. Wartość całego zadania 86.000 zł, dofinansowanie 73.000 zł, wkład własny 13.000 zł. Realizował to będzie Referat Kultury, Sportu i Promocji. Europejskie Miasto Kulturalne  Kudowa- Zdrój -  Nachod – cały  budżet 110.000 zł, dofinansowanie 54.000 zł, wkład własny  16.000 zł. Czwórbój przyjaźni – beneficjentem jest Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II – są to zawody sportowe polsko-czeskie. Cały budżet 32.000 zł, dofinansowanie 28.000 zł, wkład własny 4.800 zł.
Obrzędowość i życie kulturalne pogranicza polsko – czeskiego – beneficjentem tego projektu jest Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. W ramach tego projektu imprezy już zostały praktycznie zorganizowane tj. Cepowisko, Święto pieczonego ziemniaka oraz sesja literacka.
Burmistrz stwierdził, że jeżeli gmina nawet bardzo by się starała to jak te zadania, o których mówił zostaną zrobione w latach 2009 – 2011 to będzie to ogromny sukces. Będzie to trudne ze względów zarówno technicznych jak i finansowych, ponieważ najpierw należy zadanie wykonać, w całości zapłacić i dopiero strać się o refundację. Ze względów organizacyjnych jest to ogromne obciążenie i przedsięwzięcie dla Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich.
Burmistrz Miasta poinformował, że ponadto  przygotowywane są dwa kolejne  duże projekty.
W dwóch nich beneficjentem będzie KZWiK sp. z o.o. Pierwszy projekt dot. poprawy jakości wody tj. rurociąg ze studni nr 10 w Jeleniewie do stacji uzdatniania wody w Dańczowie oraz modernizacja stacji uzdatniania wody. Kolejny wniosek, który przygotowuje spółka to jest sieć kanalizacji na Słonem.
Następny wniosek, który jest przygotowywany do tego naboru jest to wniosek składający się z części inwestycyjnej oraz tzw. części miękkiej –  projekt Przedszkole bez granic – współpraca Zespołu Przedszkolno- Żłobkowy przy ul. 1 Maja z przedszkolem w Hronowie.
Kolejny projekt to jest gospodarka odpadami – wniosek składa  MZUP wspólnie z miastem Nachod. Projekt ten dot. przygotowania się do nowego systemu gospodarki odpadami w momencie kiedy wybudowany będzie nowy zakład unieszkodliwiania odpadów w Ścinawce. Głównym wysiłkiem jaki będzie po naszej stronie będzie to zakup dwóch samochodów  tj. samochód do segregacji odpadów komunalnych i samochód dostawczy, ponieważ od 1.01.2009 r. planowane jest rozszerzenie workowego systemu segregacji odpadów. Planowane jest rozszerzenie w/w systemu o Czermną i osiedle Moniuszki.
Termin złożenia w/w wniosków mija 30.10.2008 r.
Burmistrz Miasta stwierdził, że wie, że gmina obiecywała oświetlenie na osiedlu Fabrycznym i realizację projektu drogi od sióstr do Toronto. Jak to będzie wyglądać i czy gmina będzie w stanie to zrobić w 2009 r. trudno w tej chwili  powiedzieć. Na pewno w pierwszej kolejności będą realizowane te projekty, na które gmina uzyska dofinansowanie.
Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że jeżeli te wnioski, ok. których mówił Burmistrz Miasta zostaną zrealizowane w 50% to będzie wielki sukces. Wie, ze każdy z radnych chciałby w sowim okręgu wyborczym zrobić jak najwięcej zrobić, żeby ludzie wiedzieli, że wybierając radnych coś zyskali. Rada to jest całość i tutaj Burmistrz ma bardzo trudne zadanie, bo musi wybrać to co jest najważniejsze dla całego miasta.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury  została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok
Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie gminy zakładają zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 17.927 zł. Są to dochody uzyskane przez Zespół Szkół Publicznych, które przeznaczone są na zakup łóżek, które zostaną wykorzystane do organizacji kolonii oraz na remont oświetlenia w sali gimnastycznej.
Inne zmiany w planie wydatków dotyczą:
- przeznaczenia kwoty 34.000 zł na wykonanie drogi tymczasowej na ul. Bocznej i oświetlenia na ul. Dębowej,
- zwiększenia wydatków w dziale 754 – są to wydatki związane z wyminą 3 bram garażowych (2.500 zł) oraz rozdzieleniem instalacji centralnego ogrzewania (1.200 zł) w budynku Straży Miejskiej, kwotę 3.000 przeznacza się na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na zabezpieczenie działalności służbowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego  na terenie gminy (wspólne partole Straży Granicznej, Policji i Straży Miejskiej),
- dział 758 – w związku z niewykorzystaniem w całości środków zabezpieczonych na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe oraz podjęciem decyzji o odstąpieniu w 2008 r. od organizowania kolejnego konkursu ofert rozwiązuje się rezerwę w kwocie 14.700 zł przeznaczając środki na finansowanie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu,
- dział 801 -  w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu  o 25.000 zł uległa kwota przeznaczona na przeprowadzenie modernizacji toalet w budynku szkoły przy ul. Buczka 9 i o 28.000 zł kwota przeznaczona na wykonanie odwodnienia Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego. Kwota 12.000 zł zostanie przeznaczona na naprawę ogrodzenia w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8,
- dział 921 – kwotę 5.000 zł przeznacza się na organizację imprez kulturalnych,
- dział 926 – kwotę 10.000 zł przeznacza się na organizację imprez sportowych.
Burmistrz Miasta poinformował, że naprawa ogrodzenia w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 ma związek z realizowana inwestycją w ramach projektu Orlik 2012. Stan tego ogrodzenia jest bardzo zły i dlatego podjęto decyzję o jego wyremontowaniu. Roboty budowlane i ślusarskie będzie wykonywał rzemieślnik, gmina kupi farbę, a pracownicy Zespołu Szkół Publicznych wyczyszczą to ogrodzenie i pomalują.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca  Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa
Na salę obrad przybył B.Burger – przewodniczący Rady Miejskiej. Liczba radnych obecnych na sali – 12.
Pani Skarbnik poinformowała, że proponuje się aby opłata za korzystanie z wyżywania przez pracowników w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym wynosiła 6,50 zł. Obowiązek ustalenia takiej odpłatności wynika z  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, w którym zobowiązuje się organ prowadzący do ustalenia odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników. Ta odpłatność w odróżnieniu od odpłatności ustalanej dla uczniów musi obejmować pełne koszt niezbędne do przygotowania obiadu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa-Zdrój
 Pani Skarbnik poinformowała, że 25 lipca 2008 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela  oraz ustawy  o postępowaniu w sprawach nieletnich. W/w nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła następujące zmiany:
1) art. 90d ust. 10 otrzymał brzmienie: „ Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym”. Dotychczas stypendia były przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym,
2) art. 90n ust. 2 pkt 1 otrzymał brzmienie: „ Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia”. Dotychczas wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego musiały być opiniowane przez odpowiednio; dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ww. ustawy o systemie oświaty.
W związku z powyższym w niniejszej uchwale  w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa Zdrój zawarto znowelizowane zapisy przytoczonych powyżej przepisów, zarówno w treści opisowej jak również we wzorach wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy istnieje techniczna możliwość określenia kwot tych stypendiów.
Pani Skarbnik poinformowała, że wysokość zasiłków została określona procentowa, ponieważ  jeżeli wysokość stypendiów określona byłaby kwoto to np. przy zmianie wysokości zasiłku rodzinnego  automatycznie zmieniałaby się kwota stypendium i wtedy każdorazowo musiałby być zmieniana uchwała. Pani Skarbnik poinformowała również, że miesięczna wysokość stypendium wynosi ok. 120 zł.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
Pani Skarbnik poinformowała, że ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zawiera zapisy dotyczące udzielenia bonifikaty w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego za zgodą właściwej rady.  Zgodnie z art. 4 ust. 8 w/w ustawy, osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowy nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie .półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, udziela się na jej wniosek bonifikaty w wysokości 90%. Przeciętne wynagrodzenie, którego nie można przekroczyć składając wniosek o udzielenie bonifikaty za drugie półrocze 2007 r. wynosi 2.417,63 zł. Organem, który udziela tej bonifikaty jest Burmistrz Miasta, natomiast żeby Burmistrz mógł tej bonifikaty udzielić niezbędna jest uchwała Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia korekty na 2009 rok wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu  Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002 – 2011
Pani H.Barnuś  poinformowała, że wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu  Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., który został  uchwalony w 2002 r. obowiązuje do 2011 r.  Co roku występuje konieczność wprowadzenia zmian w w/w planie. Obecnie priorytetem dla KZWiK sp. z o.o. jest modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa rurociągu tlocznego  ze studni nr 10 w Jeleniewie do stacji uzdatniania wody w Dańczowie. Obecnie trwają prace projektowe modernizacji SUW i rurociągu tłocznego ze studni Nr 10 do stacji uzdatniania. Zakończenie projektu i  prac związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do RPO przewidziane jest na 11 października 2008roku. Pozostałe zadania zostały mocno ograniczone. Na rok 2009 planuje się modernizację istniejących sieci wod-kan, rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg potrzeb związanych z modernizacją dróg, zmianami zagospodarowania terenu oraz uzbrojenie nowych terenów w sieci wod-kan wg potrzeb w miarę pozyskiwania gruntów pod budownictwo. Łączne wydatki KZWiK sp. z o.o. na rok 2009 planowane są na kwotę 2.931.000 zł w tym 910.000 zł środki własne.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia korekty na 2009 rok wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu  Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002 – 2011 została podjęta następującą ilością głosów:

za było - 10 radnych
przeciw było - 0 radnych
wstrzymało się - 2 radnych

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizacje zadania pn. „Remont muru oporowego przy ul. Kościuszki 103”
 Pani Skarbnik poinformowała, że wykonanie remontu muru oporowego na odcinku drogi – 35 m bieżących przy ul. Kościuszki 103 jednym z elementów modernizacji drogi ul. Kościuszki przewidzianym do wykonania w oparciu o dokumentację pn. „ Projekt budowlany modernizacji ulic Kościuszki i Pstrążnej od przejścia granicznego w Czermnej do przejścia granicznego w Pstrążnej”.  Jest to III etap modernizacji tej drogi i na razie nie jest znany termin jego wykonania. W związku z tym, ze stan techniczny tego muru oporowego jest bardzo zły podjęto rozmowy  z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wspólnym wykonaniu tego zadania przy podziale kosztów 50%/50%. Żeby móc wpisać to zadanie do realizacji potrzebna jest uchwała intencyjna mówiąca o tym, że Rada wyraża zgodę na realizację takiego zadanie. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 130.712 zł. W związku z tym został przygotowany projekt uchwały upoważniający Burmistrza do przystąpienia do porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do realizacji zadania oraz upoważniający Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania do kwoty 65.356 zł. na realizację tego zadania. Termin realizacji zadania przewidywany jest na 2009 r. , ale aby przystąpić do prac dokumentacyjnych niezbędna jest w/w uchwała.
Burmistrz Miasta stwierdził, że ktoś może zapytać dlaczego gmina bierze  w tym udział, a nie zarządca cieku wodnego. Gmina Kudowa nie znajduje się w żadnym z wykazów  gmin, które nawiedziła powódź lub inne klęski, nie znajduje się również w grupie gmin uprzywilejowanych. Od wielu lat jak da się zauważyć odcinek po odcinku remontowane są głównie mury oporowe przy rzekach, ciekach wodnych, które podlegają  Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W tym roku wykonano mur oporowy ul. Główna – Polna, most i mur oporowy przy wjeździe na Jakubowice, w Czermnej odcinkami były naprawiane mury oporowe znajdujące się przy drodze gminnej, remontowany był strumyk na wysokości Zameczku w Parku Zdrojowym. Te 50% kosztów, o których mówiła pani Skarbnik daje nam gwarancję, ze tren mur zostanie zrobiony. Jest to metoda, która stosowana jest od kilku lat i dzięki temu na rzekach, których zarządcą jest RZGW pewne prace są wykonywane.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizacje zadania pn. „Remont muru oporowego przy ul. Kościuszki 103”  została podjęta jednogłośnie.

Ad.3)
Pani A.Potoczna – Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich przedstawiła informacje na temat  „Infrastruktura miasta –  stan obecny i potrzeby inwestycyjne z uwzględnieniem możliwości uzyskania  środków Unii Europejskiej w ramach programów EWT i RPO” , które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o I etap projektu remont i przebudowa ul. Polna – Główna to będzie wykonany odcinek do budynku, którego właścicielem jest Nadleśnictwo.  Problem przy realizacji tego zadania polega na tym, że część właścicieli weszła z ogrodzeniami i nasadzeniami na grunt będący własnością gminy. W związku z tym musi się odbyć okazanie granic i właściciele nieruchomości przy tej drodze będą musieli przesunąć swoje ogrodzenia. Właściciele nieruchomości otrzymają informację, że kolejne etapy remontu tej drogi będą realizowane po przesunięciu ogrodzeń.
Jeżeli chodzi o projekty drogowe Burmistrz poinformował, że gmina  otrzymała dofinansowanie na wszystkie złożone projekty.
Ponadto Burmistrz poinformował, że gmina zastanawia się nad jeszcze jednym projektem. Gmina zastanawia się na zakupem z środków EWT nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej, która jest w krajowym systemie ratownictwa. Samochód ten miałby zbiornik na wodę 2000 l i napęd na obie osie. Wniosek jest duży, ponieważ startuje w nim kilka gmin. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie w tej sprawie.
Burmistrz stwierdził, że jest pełen uznania dla pracowników referatu inwestycji i funduszy Europejskich, pani Skarbnik i całego referatu budżetowo-finansowego. Ponadto złożył podziękowania panu A.Lisowi.

Ad.4)
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój”
Radny W.Gucz poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej wiele spraw związanych ze sprawozdaniem zostało wyjaśnionych, jednak zwrócił się z prośbą o podanie informacji na następujące  tematy:
- na czym polega dysproporcja wyceny bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłodzkiego wyliczona przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu a tutejszym Urzędem Miasta, komu zlecono z podmiotów zewnętrznych utrzymanie tych dróg,
- oczyszczalnia ścieków w Lewinie Kłodzkim, jak oceniono niesprawności oczyszczalni przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska  i jakie są w tej sprawie zalecenia pokontrolne,
- jak zaawansowane są sprawy dot. możliwości rozbudowy cmentarza komunalnego i kiedy to nastąpi,
Na jakim etapie są wnioski do EWT – rekultywacja wysypiska, segregacja odpadów, położenie kanalizacji na Słonem.
Burmistrz Miasta - na czym polega dysproporcja wyceny bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Kłodzkiego wyliczona przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu a tutejszym Urzędem Miasta – jeśli chodzi o różnice w kosztach bieżącego utrzymania dróg to gmina na podstawie własnych wyliczeń  i własnych wydatków poinformowała pan Marszałka, że jeśli by chciał aby gmina przejęła ul. Zdrojową i ul. 1 Maja to gmina powinna za tę usługę  dostać 58.000 zł. W związku z tym, że oni to wyliczają inaczej to nie doszło do porozumienia.  Gmina prowadzi nadal rozmowy z Urzędem Marszałkowskim. Urząd Marszałkowski robił już kilka przetargów i nic z tego nie wynika. Burmistrz poinformował, że w ubiegłym tygodniu rozmawiał z dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Marszałkiem na ten temat, ponieważ wiele prac przy drogiej wojewódzkiej wykonuje gmina. Utrzymanie zieleni, utrzymanie instalacji wód opadowych jest po stronie gminy. Gmina stara się, żeby co roku  Urząd Marszałkowski  coś na naszej drodze zrobił. Jak widać ul. 1 Maja w większości już wygląda przyzwoicie,  w tym tygodniu rozpocznie się remont drogi do Karłowa. Burmistrz poinformował, że postawił Urzędowi Marszałkowskiemu warunek, że jeżeli wymienią  i odnowią nawierzchnię przy ul. Zdrojowej i ul. 1 Maja w tych miejscach, w których należy to zrobić, to  gmina te drogi przejmie. Trwają jeszcze rozmowy, aby jeszcze na ul. Zdrojowej od wjazdu z drogi nr 8 ( jest już zrobiona koncepcja) do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II wydzieli z chodnika ścieżkę rowerową. Gmina bierze na siebie wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej oraz załatwienie gruntów przez, które przebiega ta ścieżka.  Trudno powiedzieć czy to się uda, ale czas pokaże.
Jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków w Lewinie Kłodzkim to należałoby wrócić do tego o czym rozmawiano na wiosnę tzn. zorganizować spotkanie z gminą Lewin Kłodzki. Ponadto poinformował, że wyniki kontroli oczyszczalni w Lewinie są tragiczne. Gmina Lewin do końca roku ma wyznaczony termin na poprawę funkcjonowania oczyszczalni. Z tego co wie gmina Lewin ma przygotowany projekt wykonania tych prac, tylko trudno powiedzieć, czy dostana pieniądze na to. Jeśli nie zmieni się nic jeśli chodzi o odprowadzenie ścieków w jedynie możliwym kierunku, czyli do Kudowy to pieniędzy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie dostaną, bo to nie załatwia generalnie sprawy oczyszczania ścieków. Trudno powiedzieć jak oni sobie z tym poradzą.
K.Kierończyk – dyrektor MZUP poinformował, że jeżeli chodzi o rozbudowę cmentarza komunalnego to rozpatrywane są dwa kierunki. Sytuacja wygląda w ten sposób, że do zeszłego roku przygotowywana była koncepcja rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościelnej. Są tam pewne niedogodności, które próbowano wyjaśnić, ominąć  lub  dostać zgodę na pewne ustępstwa. Załatwiono sprawę gruntów prywatnych, które był niezbędne do rozbudowy cmentarza, jednak są inne uwarunkowania, które wstrzymują te prace. Nie udało się uzgodnić z sanepidem, żeby wydał pozytywną opinię. Jedyną drogą, która pozostała to jest wystąpienie do Ministra Infrastruktury o wyrażanie zgody na odstępstwa dot. odległości cmentarza od budynków mieszkalnych. Wniosek jest przygotowywany, jednak do wniosku muszą być dołączone pozytywne opinie Starostwa i sanepidu i tutaj jest problem. Monister Infrastruktury ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku In udzielenie odpowiedzi.  Ponadto poinformował, że po uzgodnieniu z Burmistrzem podjęto decyzję o rozbudowie cmentarza komunalnego w Słonem. Są w tej chwili zrobione badania gruntowe, jest mapa do celów projektowych i przystępuje się do wyłonienia wykonawcy projektu na cmentarz z możliwością rozpoczęcia pierwszych pochówków w czerwcu przyszłego roku.
Przewodniczący rady stwierdził, że jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków w Lewinie Kłodzkim to uważa że Rada Lewina ma irracjonalne obawy dotyczące tego że gdyby oni przekazywali ścieki do oczyszczalni w Kudowie to gmina Kudowa będzie żądała od nich jakiś niebotycznych opłat. Uważa, że należy się spotkać z Wójtem i Przewodniczącą Rady Lewina i kolejny raz o tym problemie rozmawiać. W spotkaniu powinien uczestniczyć pan Burmistrz i pani H.Barnuś. Później być może zaproponujemy wspólne posiedzenie Komisji lub całej Rady.
Pani H.Barnuś stwierdziła, że aby przyjmować ścieki z Lewina to w pierwszej kolejności należałoby skanalizować Jeleniów. W tym celu należałoby przygotować odpowiedni wniosek i pozyskać na ten cel pieniądze.
K.Kierończyk poinformował, że sytuacja wygląda w ten, że jest pozwolenie na budowę kanalizacji do Kudowy. Odcinek po dwóch stronach to 12 km. Koszt wykonania to ok. 6 mln zł a budżet Lewina to 3 mln zł więc nawet nie będą mieli na wkład własny. Natomiast uważa, że można to robić odcinkami.
Burmistrz Miasta stwierdził, że aby dostać pieniądze to trzeba złożyć wniosek. Trudno  dostać pieniądze jak się nie złożyło wniosku. I to jest problem w Lewinie. Były programy do których takie gminy jak Lewin mogły składać wnioski, jednak żadnego wniosku nie złożyli. A teraz robi się larum żeby dostać 200.000 zł na naprawę tego co na siłę chcą nazywać oczyszczalnią ścieków. Na to pieniędzy nie dostaną.
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem, czy wystąpiono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków oraz  podanie informacji na temat przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mickiewicza o jakie zmiany chodzi. Ponadto jeżeli chodzi o plan dot. budowy ścieżki rowerowej, o której mówił wcześniej pan Burmistrz, czy będzie ciągłość wzdłuż Al. Jana Pawła II w stronę przejścia granicznego.
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jeżeli chodzi o ul. Mickiewicz tona posiedzeniu Kierownictwa rozmawiano o tym, że teren ten może być bardzo ciekawy jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne, z tym, że w planie miejscowym jest tam zapisana duża rezerwa na komunikację drogową w perspektywie, że będzie to miało połączenie z obwodnicą, której bieg ma się zaczynać na granicy Jaleniowa i Kudowy. Dyskutowano na ten temat, jednak należy zaczekać aż zostanie zatwierdzony operat uzdrowiskowy, który jest w trakcie przygotowywania. Jak będzie gotowy to wtedy zostanie podjęta ostateczna decyzja co z ul. Mickiewicza. Jeżeli chodzi o wnioskiem o umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków to niestety Narodowy Fundusz nie może nam umorzyć tej pożyczki , ponieważ gmina otrzymała od nich dotację w wysokości 1,5 mln zł.
Jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową to dotyczy to tylko drogi wojewódzkiej, natomiast będziemy się zastanawiać jak to połączyć z Al. Jana Pawła II.
Ponadto Burmistrz przedstawił informacje dot. tegorocznego Festiwalu Moniuszkowskiego. W tym roku udało się zdobyć na organizację Festiwalu 276.697,65 zł z tego z budżetu gminy była to kwota 50.000 zł. W tym miejscu Burmistrz złożył podziękowania wszystkim osobom, które pracowały przy organizacji tegorocznego Festiwalu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój  została podjęta jednogłośnie.

Ad.5)
Przewodniczący Rady odczytał pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie podjęcia działań edukacyjnych promujących ograniczenie używania toreb foliowych, pismo Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu w sprawie apelu do władz samorządowych o podjęcie współpracy i działań ukierunkowanych na należyte udokumentowanie i upamiętnienie w społecznościach lokalnych wszystkich miejsc zbrodni dokonanych przez reżimy okupacyjne – niemiecki i sowiecki – oraz antypolskie formacje zbrojne po 1939 roku.
Ponadto odczytał pisma mieszkańców ul. Tkackiej w sprawie ławek. Z pism tych wynika, że część mieszkańców życzy sobie likwidacji ławek na terenie osiedla a część ustawienia dodatkowych ławek, bo jest ich za mało. Pisma te zostały skierowane do Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej, aby się tym zajęła.
Radny W.Gucz poinformował, że problem dotyczący ławek zrodził się w miesiącu lipcu, kiedy tam przesiadywała młodzież do późnych godzin nocnych. Radny uważa, że ciężko się dogadać z mieszkańcami i ławki te powinny tam zostać.
Radna Ł.Rachuba – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że sprawa ta była omawiana również na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisja uważa, że ławki powinny pozostać w tych miejscach gdzie są ustawione.
Przewodniczący rady odczytał pismo sp. z o.o. Sanatoria Dolnośląskie w sprawie starań o wprowadzenie przez narodowy Fundusz Zdrowia procedury rehabilitacyjnej w trybie stacjonarnym dla dzieci z chorobami onkologicznymi w Szpitalu Orlik w Kudowie-Zdroju. Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował prezesa sp. z o.o. Sanatoria Dolnośląskie, że nie planuje wprowadzenia rehabilitacji onkologicznej dla dzieci lecz wskazuje dalsze kontraktowanie usług w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa.
Radny Z.Gaździak poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej rozmawiano na temat rzek w Kudowie. Zwrócił się z prośbą, aby zwrócić się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z prośbą, pismem w sprawie większego dbania o koryta rzek, które są obecnie bardzo zarośnięte. Być może pozostaną im jakieś środki finansowe i mogliby jeszcze w tym roku uporządkować te rzeki.
Radna G.Janiszewska poinformowała, ze na ul. Tkackiej obok budynku nr 12 jest duża dziura w chodniku i grozi to niebezpieczeństwem. Ponadto zwróciła się z pytaniem czy w związku z zanieczyszczeniem rzeki zostaną wyciągnięte jakieś  konsekwencje.
Burmistrz P.Maziarz poinformował, że sprawa zanieczyszczenia rzeki skierowana została do prokuratury.
Burmistrz Miasta poinformował, że przedmiotem sesji w październiku będzie analiza wykonania planu zamierzeń Rady Miejskiej na lata 2006 – 2010. Ponadto poinformował, że jeżeli chodzi o remont drogi od sióstr do Toronata, o której mówił radny W.Gucz to trudno powiedzieć, czy uda się to wykonać. Na rok 2009 planowane jest zrobienie drogi w Słonem, w 2010 ul. Chrobrego a dopiero w 2011 ul. Kościuszki. To są strasznie duże wydatki. Możliwości pozyskiwania środków w tej chwili są bardzo duże i to się już długo nie zdarzy. Trzeba zrobić wszystko żeby je wykorzystać i dlatego pierwszeństwo będą miały te prace, na które gmina otrzyma dofinansowanie w związku z czym zwrócił się do radnych o wyrozumiałość, bo przy takich projektach mogą być różne niespodzianki tak ja np. przy Orliku 2012. Miało być tak budżet państwa 330.000 zł, budżet marszałka 330.000 zł  budżet gminy 334.000 zł. Okazało się, że z budżetu gminy trzeba wydać 700.000 zł.
Radna G.Janiszewska  poinformowała, że w Teatrze Zdrojowym odbyła się impreza „Bawmy się Razem” i  złożyła gorące podziękowania panu Burmistrzowi , panu M.Biernackiemu i wszystkim osobom, które pomagały w tym, aby ta impreza wypadła dobrze.
Radny T.Szełęga w imieniu Klubu Honorowych Dawców  Krwi podziękował za udostępnienie sali Klubu Seniora na zorganizowanie kolejnego poboru krwi, który się odbył 23.09.2008 r. Krew oddało 40 osób. Ponadto radny podziękował za  to, że miał możliwość uczestniczenia w wyjeździe do naszego partnerskiego miasta Horn Bad Meinberg. Radny uważa, że ta współpraca jest nam potrzebna i  powinna być nadal utrzymywana.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkańcowi ul. Leśnej, który stwierdził, że przysłuchiwał się obradom Rady i stwierdza, że należałoby się zastanowić czy budowa kanalizacji jest potrzebna, czy nie lepiej budować szamba. Ponadto poruszył sprawę koszenia traw na chodnikach przy prywatnych posesjach – uważa, że za to powinno się obciążać właścicieli  nieruchomości, którzy o to nie dbają. Uważa również, że wskazanym byłoby uściślenie współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych ze Strażą Pożarną w Nachodzie – wspólne ćwiczenia, spotkania itp.
Przewodniczący Rady poinformował, że jeżeli chodzi o współpracę kudowskich Ochotniczych Straży Pożarnych  ze Strażą Pożarną w Nachodzie to jest ona bardzo dobra i ścisła. Podpisane jest porozumienie o współpracy.
Burmistrz Miasta poinformował, że  jeżeli chodzi o egzekwowanie utrzymania porządku, koszenia itp. to nie jest to sprawa prosta. Gmina nie może obciążać właścicieli nieruchomości za koszenie trawy.
Radny Z.Gaździak zwrócił się z prośbą, aby zwrócić się do Zakładu Energetycznego o wyłączenie zasilania elektrycznego w budynku, który już od lat stoi pusty – budynek położony przy ul. Kościuszki 75.
Głos ponownie zabrał mieszkaniec ul. Leśnej, który poinformował, ze w okresie letnim zdarzało się, że był problem z wody tzn. było bardzo niskie ciśnienie. Mieszkańcy osiedla jak dzwonili do MZUP-u to usłyszeli informację, że powinni sobie zamontować hydrofory.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w takich sprawach należy dzwonić do spółki KZWiK a nie do MZUP-u.
Pani H.Barnuś poinformowała, że mieszkańcy ul. Leśnej w 90% otrzymali określone ze względu na usytuowanie terenu warunki ciśnienia. Jeżeli ktoś wybuduje dom o wysokości kilku pięter to ciśnienia większego jak 2 atmosfery nie dostanie, a te 2 atmosfery w takim przypadku to jest za mało, więc musi sobie zapewnić podniesienie ciśnienia. Rozwiązaniem tej sytuacji mogłaby być budowa kolejnej wieży ciśnień na ul. Leśnej. W tym roku były przez kilka dni kłopoty z wodą z powodu suszy jaka panowała tego lata i spółka musiała rozdzielać wodę. Było to w czasie kiedy wysechł zbiornik i była włączana studnia nr 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół XXVII/08 z dnia 29 września 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2009 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż