Protokół Nr XXVIII/08 z dnia 21 października 2008 roku


PROTOKÓŁ Nr XXVIII/08

z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 21 października 2008 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 14.00
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI - 15.30

Wiceprzewodnicząca Rady przywitała  radnych oraz gości zaproszonych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 12 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik - nieobecność usprawiedliwiona
2. Bogusław Burger - nieobecność usprawiedliwiona
3. Teresa Żulińska - nieobecność usprawiedliwiona

wiceprzewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytała porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
  • wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu kłodzkim – etap II” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu,
  • wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap II” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu,
  • wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole bez granic – współpraca przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu,
  • wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu,
  • wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen”  współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu,
  • wyrażenia zgody na realizację mikroprojektu pn. „Czwórbój przyjaźni”  współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz  zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków,
  • wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż trybuny sportowej na boisku KS Włókniarz” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków,
  • planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008.
2. Wolne wnioski – zapytania.
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem odnośnie porządku obrad dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż trybuny sportowej na boisku KS Włókniarz” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków – czy Rada musi teraz podejmować uchwałę jeżeli jest to kwestia przyszłego roku.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana, ponieważ 30.10.br mija termin składania wniosków aplikacyjnych do organów EWT i pierwsze pięć projektów uchwał dot. tych wniosków, które będą składane wspólnie z Czechami. Pierwsze dwa czyli trasy rowerowe i infrastruktura drogowa to jest jakby nasze zobowiązanie, które zostało zrealizowane w I etapie. Jeśli chodzi o rasy rowerowe to jest to odcinek drogi w Brzozowiu do Czeskiej Czermnej oraz lewa strona Słonego od Śnieżnika do pana Gazura – jest to I etap, na które gmina otrzymała środki. Drugi projekt jest to infrastruktura drogowa, czyli pierwszy odcinek ul. Kościuszki od przejścia Czermna – Mała Czermna do parkingu przy kościele oraz odcinek ul. Chrobrego od Toronta do szkoły. Czesi składają teraz wniosek, bo są lidpartnerem w tych projektach, na II etap. Chcą teraz by gmina symbolicznie – 30% - 40% - w uczestniczyła w budżecie tego zadania. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe to gmina będzie to realizować na odcinku od mostu koło pana Gazura do granicy z Czechami. Natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę drogową to jest to odcinek drogi od parkingu w Czermnej do miejsca, którego jeszcze nie jesteśmy w stanie określić. Kolejna rzecz to jest Zespół Przedszkolno – Żłobkowy i wspólne zadanie z gminą Hronow. Jest to wniosek nowy, który też będzie złożony do 30.10.br. Kolejny wniosek – segregacja odpadów komunalnych – jest to wspólny wniosek z gminą Nachod. Wniosek będzie polegał na przygotowaniu tego wszystkiego co musimy zrobić, żeby zmienić system gospodarowania odpadami w Kudowie-Zdroju mając w perspektywie likwidację wysypiska w rejonie Brzozowia i korzystanie z nowego zakładu unieszkodliwiania odpadów w Ścinawce. Tam będzie wymiana kontenerów KP – 7 na nowe pojemniki 1100 l i oczywiście niezbędny do tego sprzęt transportowy tj. duży samochód śmieciarka oraz mały samochód dostawczy, który mógłby sobie poradzić z rozszerzanym workowym systemem selektywnej zbiórki odpadów. Ostatniego listopada kończy się pilotażowy system workowy na Słonem i planowane jest rozszerzenie na całą ul. Nad Potokiem, Czermną, osiedle Moniuszki i może Brzozowie. Piąty wniosek jest to wniosek trzech gmin po stronie czeskiej i trzech gmin po stronie polskiej i dot. zakupu samochodu średniego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej oraz dobrej klasy motopompy. Jeżeli chodzi o „Czwórbój przyjaźni”  to jest to wniosek, na który  już gminie przyznano środki, ale w związku z tym, że inne są zasady po stronie czeskiej a inne po stronie polskiej tzn. po stronie polskiej beneficjentem nie może być placówka oświatowa i dlatego jest to gmina natomiast po stronie czeskiej może być placówka oświatowa, istnieje potrzeba podjęcia uchwały. Jeśli chodzi o sprawę trybun sportowych Burmistrz Miasta poinformował, że Zarząd KS Włókniarz odstąpił od realizacji zatoczki, na którą były zarezerwowane pieniądze w budżecie. Aby KS Włókniarz mógł uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez PZPN to boisko musi być zweryfikowane. Boisko z taką trybuną jaka jest zweryfikowane być nie może. Zarząd KS Włókniarz otrzymał zgodę i  mają czas na wymianę trybun do końca I półrocza przyszłego roku  kiedy będzie  weryfikacja boiska.  Projekt uchwały jest przedstawiony radnym teraz ponieważ wydatki będą i w roku bieżącym i w roku przyszłym. Chodzi o to, że chcemy podpisać porozumienie z dostawcą tej trybuny na 208 miejsc tj. zaliczka zostanie wpłacona w roku bieżącym, ale warunki jaki ustalimy na dostawę trybun w przyszłym roku będą takie same jak zostaną ustalone teraz. Przed zainstalowaniem trybun trzeba będzie wykonać prace ziemne. Jest to konstrukcja metalowa. Jeżeli chodzi o plan pracy Rady to zmiana dot. wykreślenia z planu pracy tematu związanego z operatem uzdrowiskowym. Zlecenie zostało zrealizowane w terminie, ale jest dużo uchybień, które musi zweryfikować wykonawca operatu.

Ad.1)
- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu kłodzkim – etap II” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem co będzie wykonane w ramach tego projektu czy jezdnia, ścieżka, chodnik.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jeśli chodzi o ten drugi odcinek to chodnik kończy się na wysokości parkingu, od parkingu do góry będzie tylko wymiana nawierzchni jezdni (będzie tylko trochę poszerzona) oraz oświetlenie. Chodnika już dalej nie będzie, ponieważ nie ma miejsca ani po jednej ani po drugiej stronie. Chodnik będzie na pierwszym odcinku od Małej Czermnej do parkingu przy kościele.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie  wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu kłodzkim – etap II” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap II” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem jak technicznie będzie przebiegała ta trasa, bo przed granicą po stronie czeskiej jest most, jak oni będą przejeżdżać na naszą stronę.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jeśli chodzi o poruszenie się trasą rowerową to będzie się to odbywać z miasta po chodniku, który biegnie w stronę do granicy  po prawej stronie do wjazdu do MZUP-u, później po lewej stronie do Śnieżnika gdzie będzie się zaczynał kolejny odcinek, który będzie biegł lewą stroną Słonego do mostu koło pana Gazura i tam się będzie kończyć to co już jest w trakcie przygotowania i jest na to dofinansowanie. Ten odcinek, o którym teraz rozmawiamy to będzie odcinek od mostu koło pana Gazura do Czech. Nasza ścieżka kończy się na lądzie więc połączenie po stronie czeskiej będzie wymagało wykonania pewnych prac przez nich, z tym, że nie ma potrzeby wykonania kładki na tym odcinku.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie  wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap II” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole bez granic – współpraca przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie  wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole bez granic – współpraca przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu
Radny W.Gucz stwierdził, że zmienia się system całej segregacji i wywozu śmieci do Ścinawki w związku z tym w ramach tego projektu planuje się zakup samochodów do przewozu tych segregowanych śmieci. Segregacją workową  zostało objęte Słone jak wcześniej mówił Burmistrz i będzie to rozszerzane na inne części miasta. Radny zwrócił się z pytaniem do dyrektora MZUP, jak zdaje egzamin system komputerowy do rejestracji tej segregacji.
K.Kierończyk – dyrektor MZUP wyjaśnił, że sama identyfikacja worków nie stwarza problemów, jest to dość prosty program autorski opracowany przez gminnego informatyka. Doświadczenie MZUP ma czteromiesięczne. Jeśli chodzi o tę część dot. informatyzacji  identyfikacji worów to nie ma problemów. Opracowany program jest pojemny czyli jego rozszerzanie na stanowi żadnych przeszkód. System zmienia się odnośnie wielkości pojemników – wymiana pojemników na pojemniki 1100 l i do tego potrzebne jest większe auto, które będzie mogło to wywozić. Będzie wytypowanych 50 punktów w mieście w tej gęstej zabudowie np. osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie będą ustawione pojemniki o większej pojemności  natomiast pozostałe ulice mają być objęte w całości systemem workowym. W tej chwili jest 108 gospodarstw, wymienione wcześniej przez pana Burmistrza miejsca to jest ok. 600 gospodarstw.  Dlatego niezbędny jest zakup drugiego samochodu, który będzie służył tylko do tej części wywozu segregacji workowej.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jeśli chodzi o cały system to trudno dzisiaj powiedzieć jaki on będzie, ponieważ trudno jest podać dokładny termin od kiedy zakład unieszkodliwiana odpadów będzie funkcjonował w Ścinawce. Trudno też powiedzieć jaka będzie technologia rekultywacji wysypiska w Brzozowiu. Jedno można powiedzieć, ze Związek Celowy nie będzie realizował ani jednego ani drugiego zadania.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie  wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen”  współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie  wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen”  współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków oraz na przystąpienie gminy do porozumienia o współpracy przy realizacji projektu została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację mikro projektu pn. „Czwórbój przyjaźni”  współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz  zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację mikro projektu pn. „Czwórbój przyjaźni”  współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz  zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż trybuny sportowej na boisku KS Włókniarz” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem jakie będą te siedziska.
Burmistrz wyjaśnił, że będą to trybuny takiej jakie Austriacy i Szwajcarzy montowali na stadionach, żeby powiększyć ilość miejsc siedzących. Będzie to zrobione w takiej technologii, że nie będzie to korodować, bo to jest sprawa bardzo istotna i ważna..
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż trybuny sportowej na boisku KS Włókniarz” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008 została podjęta jednogłośnie.

Ad.2)
Radny W.Gucz stwierdził, że budowa boiska w ramach projektu Orlik 2012 jest praktycznie w fazie końcowej w związku z tym zwrócił się z pytaniem jak będzie wyglądała opieka instruktora sportowego nad tym boiskiem. Ponadto z przykrością musi stwierdzić, ze na turnieju siatkówki, który był rozgrywany w hali sportowej nie było widać nauczycieli wf i to jest przykre, że nie widać zaangażowania nauczycieli w imprezę, która była imprezą wspaniałą, dobrze zorganizowaną. Ponadto radny stwierdził, że wałkuje się sprawa sześciolatków do szkół podstawowych, czy gmina w związku z tym przygotowuje się do zabezpieczenia obiektów, bo z tego co dociera do niego do szkoła przy ul. Buczka jest mocno przepełniona, w klasach przebywa ponad 30 dzieci. Następna sprawa, czy uda się uzyskać coś w materii   przystosowania jakiegoś pomieszczenia w Caritasie jako pomieszczenie dla dzieci przedszkolnych.
Burmistrz Miasta, że jeżeli chodzi o Orlika to zadanie to zostanie ukończone w określonym terminie.  Jeśli chodzi o część miękką zadania funkcjonuje tzw. trener z tym, ze Ministerstwo Sportu do dzisiaj nie dało gminom wykładni co to znaczy. Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnej G.Janiszewskiej – przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, aby zorganizować posiedzenie Komisji Oświaty i tak jak to się zawsze odbywa, że nauczyciele mają  w stosunku do gminy różne żądania, to teraz my postawmy warunki nauczycielom, należy im powiedzieć, czego  oczekujemy od  nauczycieli  wychowania fizycznego.
Jeżeli chodzi o dzieci sześcioletnie Burmistrz stwierdził, że gmina jest przygotowana na każdy ruch Ministra Edukacji, czyli na ewentualne przyjęcie sześciolatków do szkół podstawowych.
Jeżeli chodzi o Caritas to na razie uzyskano zgodę, Burmistrz P.Maziarz przygotowuje projekt techniczny i takie pomieszczenie będzie zrobione, na pewno świetlica tam być musi.
Następnie głos zabrała pani B.Kopeć – sekretarz gminy, która poinformowała, że w ostatnich dwóch  numerach Nowej Gazety Gmin ukazały się teksty dotyczące opłaty stałej. W przedostatniej gazecie była informacja na temat tego, że w Dusznikach rodzice zorientowali się, że niesłusznie pobiera się od nich tę opłatę w związku z tym rozpoczęli jakąś procedurę. Później doszło do finału w wyniku, którego okazało się, że opłata stała nie powinna być pobierana. Z treści artykułu nie można się doczytać o jaki aspekt sprawy chodzi. Po tym artykule kolejny raz została przeanalizowana nasza uchwała i jest ona zgodna z prawem. W ostatniej gazecie znowu ukazały się dwa teksty, które znowu poddają wątpliwość, rzetelność, prawidłowość pobierania tej opłaty w naszej gminie i w związku z tym na pewno zostanie przygotowane krótkie wyjaśnienie do gazety gmin, w którym powołamy się na orzecznictwo, na rozstrzygnięcia nadzorcze i teść naszej uchwały. Cały problem polegał na tym jaką opłatę, w jakiej wysokości można pobierać za ten pobyt kiedy dziecko korzysta  z usług w przedszkolu dłużej niż pięć godzin – zajęcia dodatkowe.
Burmistrz stwierdził, że dla niego najważniejsze jest żeby pani dyrektor i cały personel przedszkola wiedział, jaka jest prawda, czym się kierowano i co mają rodzicom odpowiadać. Najważniejsze jest, aby rodzice w Kudowy wiedzieli czy my ich oszukujemy, czy mówimy prawdę i że opłata ta pobierana jest zgodnie z prawem.
Radna Ł.Rachuba poinformowała, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kudowy przygotowało wspólny wniosek do funduszy europejskich o dofinansowanie zwiększenia aktywności ludzi w średnim wieku i trochę starszych. Jeżeli radnych w swoich okręgach wyborczych mieliby chętnych seniorów, którzy chcieliby uczestniczyć we wspólnym, integracyjnym spotkaniu seniorów polskich i  czeskich to takie spotkania będą się odbywały od 01.11.2008 r. i będą trwały  do 13.12.2008 r. Będą to spotkania tygodniowe (ale nie pełny tydzień) od poniedziałku do piątku. To spotkanie integracyjne w grupach 13-to osobowych z każdej ze stron odbędzie się w Hotelu na Wychlidce. Jest przygotowany program – w ramach programu zajęcia komputerowe, spotkania ze studentami, spotkania z lekarzami na temat zdrowia. Każdy projekt musi być dofinansowany i to dofinansowanie będzie ze strony uczestników i będzie wynosiło 50 zł  za tygodniowy pobyt. Chętne osoby mogą zapisywać się w ośrodku Pomocy Społecznej u pani J.Sulikowskiej-Śleziak.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady uznała sesję za zakończoną.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
b.s.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XXVIII/08 z dnia 21 października 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2009 09:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż