Protokół nr XXIX/08 z dnia 11 listopada 2008 roku


PROTOKÓŁ XXIX/08

z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 17 listopada 2008 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 10.00
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI - 12.35

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 01.09.2008 r., 29.09.2008 r. i 21.10.2008 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
  • określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2009 roku,
  • upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika alimentacyjnego,
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla  członka Ochotniczej Straży  Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
  • zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”,
  • zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2008,
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  • stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
  • wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku,
  • wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację w Przychodni Rejonowej w Kłodzku przy ulicy Wojska Polskiego 16 komórek organizacyjnych: poradnia lekarz poz, gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej, gabinet położnej środowiskowo rodzinnej, punkt szczepień, gabinet medycyny szkolnej, gabinet zabiegowy, w Przychodni dla Służb Mundurowych w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2 komórek organizacyjnych: poradnia lekarza poz, poradnia pielęgniarki środowiskowej.
3. Informacja o realizacji zadań wynikających z „Zamierzeń Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na lata 2006 – 2010”.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 2 projektu uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Pani Skarbnik poinformowała, że przy omawianiu  projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku na posiedzeniach Komisji informowała, że w uchwale tej nastąpiła zmiana części dot. opodatkowania budynków mieszkalnych w części przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pokoi gościnnych.  Radni zaakceptowali zmianę mówiącą, że łączna powierzchnia tych budynków będzie teraz wynosić 250 m2 a nie jak w poprzedniej uchwale 180 m2.   W związku z tym powinny być wprowadzone zmiany we wzorach informacji i deklaracji podatkowych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
Przy obecności 15 radnych na sali porządek obrad po zmianach przyjęty jednogłośnie.

Ad.1)
Przy obecności 15 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokoły z sesji Rady Miejskiej z dnia 01.09.2008 r., 29.09.2008 r. i 21.10.2008 r.

Ad.2)
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2009 roku
Pani Skarbnik poinformowała, że wzorem lat ubiegłych proponuje się, aby na rok 2009 przyjąć limit 5 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Z ubiegłorocznego limitu wydano 3 licencje. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kłodzku oraz Konsorcjum Taksówkowego „AIG TAXI” z Kłodzka.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2008 roku została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika alimentacyjnego
Pani Sekretarz poinformowała, że zmieniły się przepisy dot. sposobu finansowania alimentów. Do jesieni br. obowiązywały przepisy, które inaczej określały sposób zaspakajania tego rodzaju potrzeb i roszczeń. W tej  chwili ustawodawca zdecydował, że należy wrócić do poprzedniego rozwiązania i w związku  z tym uległy zmianie przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na początku kiedy zmieniono przepisy wyraźnie określono, że kompetentny do wykonywania zadań związanych realizacją tej ustawy jest Burmistrz Miasta, Urząd Miasta natomiast  Ośrodek Pomocy Społecznej tych zadań wykonywać nie mógł. Natomiast w wyniku bardzo silnej inicjatywy  samorządów  ustawodawca zmienił ten zapis, pozwalając żeby te zadania mógł pan Burmistrz i Rada powierzyć do wykonywania Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Żeby w pełni realizować obowiązki wynikające z w/w ustawy istnieje potrzeba  na podstawie art. 31 podjęcia przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego wierzyciela i organu właściwego dłużnika została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, ze na posiedzeniach Komisji Rady, które się odbyły przedstawiano uzasadnienie dot. zastosowania nowej taryfy. Jednym z głównych powodem jest ogromne przedsięwzięcie, które czeka KZWiK sp. z o.o.  tj. sprawa związana z zapewnieniem bezpiecznej ilości, a przede w wszystkim jakości wody dla  gminy Kudowa-Zdrój. To podstawowe zadania inwestycyjne to jest wykorzystanie wody ze studni nr 10, połączenie jej rurociągiem tłocznym z zakładem uzdatniania wody w Dańczowie i uzdatnienie tej wody. Wartość tego przedsięwzięcia jak na spółkę KZWiK jest ogromna i wynosi ponad 5 mln zł. Czy uda się uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. poprawa jakości wody dla miasta Kudowa-Zdrój oraz dla części gminy Lewin Kłodzki trudno dzisiaj powiedzieć. Obojętnie, czy taka pomoc będzie czy nie tę inwestycję realizować trzeba. Druga rzecz, na którą należy zwrócić uwagę to jest to, że te wielkości  proponowanych zmian taryf przez KZWiK sp. z o.o.  są uzasadnione  tym, że koszty utrzymania bardzo energochłonne (nie ma możliwości, żeby tę energochłonność zmniejszyć) i koszty pracy oczyszczalni ścieków, której technologia wymaga takiego rozwiązania powoduje, że jest to z tej strony również uzasadnione.  Trzeci powód, o którym się nigdy do tej pory nigdy nie mówiło to jest sprawa utrzymania odpowiedniego poziomu technicznego firmy i jednocześnie zapewnienia odpowiedniej ilości dobrze opłacanych pracowników, ponieważ to ma ogromne znaczenie. Burmistrz Miasta bardzo wysoko ocenia poziom załogi KZWiK sp. z o.o. Można to doskonale zaobserwować, nie ma długo godzinnych przerw w dostawie wody, pomimo że  zdarzają się awarie i to często  awarie bardzo poważne, na główniej sieci dostarczającej wodę dla miasta, jak i zachowanie bardzo wysokiego poziomu jakości wody. Burmistrz stwierdził, że spółka zasługuje na to, aby radni przyjęli te propozycje, które zostały przedstawione w projekcie w/w uchwały.
Pani H.Barnuś - Prezes KZWiK sp. z o.o. poinformowała, że projekt w/w uchwały bardzo szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji Rady w związku tym przypomni tylko, że spółka wnioskuje o  cenę za m3 wody w wysokości 3,35 zł i cenę za m3 odebranych ścieków w wysokości 4,61 zł. następnie pani Prezes przedstawiła informację na temat inwestycji, do które przygotowuje się KZWiK sp. z o.o. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto pani Prezes poinformował, że zaproponowane prze spółkę ceny wody i ścieków niewiele odbiegają od cen obowiązujących w ościennych gminach. Skutki założonej podwyżki dla 4 osobowej rodziny przy zużyciu 3 m3/m-c/os są następujące:
woda:
2008 r. - 31,71 zł
2009 r. - 40,19 zł
różnica -  8,48 zł

ścieki :
2008 r. – 51,10 zł
2009 r. – 55,34 zł
różnica – 4,24 zł

opłata abonamentowa:
2008 r. – 2,14 zł
2009 r. – 3,21 zł
Różnica: 1,07 zł

Razem:
2008 r. – 84,96 zł
2009 r. – 98,74 zł
Różnica – 13,78 zł.

Skutki założonej podwyżki dla gospodarstwa 1  osobowego przy zużyciu 3 m3/m-c/os są następujące:
woda:
 2008 r. – 7,41 zł
2009 r. – 10,05 zł
różnica - 2,64 zł

ścieki :
2008 r. – 12,78 zł
2009 r. – 13,81 zł
różnica – 1,03 zł

opłata abonamentowa:
2008 r. – 2,14 zł
2009 r. – 3,21 zł
Różnica: 1,07 zł

Razem:
2008 r. – 22,33 zł
2009 r. – 27,07 zł
Różnica – 4,74 zł.
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa zaopatrzenia w wodę staje się w tej chwili sprawą najpilniejszą jeżeli chodzi o pozyskanie środków z funduszy pozabudżetowych.
Radny W.Gucz zgłosił wniosek o obniżenie zaproponowanej przez KZWiK sp. z o.o. stawki za dostawę  wody. Wzrost ceny za dostawę wody o 15,36% co w jego przypadku powoduje wzrost opłat miesięcznych o 28 zł. Stawka jeśli chodzi o ścieki wzrasta o 10,8% i proponuje utrzymanie zaproponowanej stawki. Jeśli chodzi o wodę wnioskuje, aby wzrost ceny był o 10% tak aby cena za m3 wody nie wynosiła 3,35  zł a 2,90 zł.
Burmistrz Miasta stwierdził, że pan radny W.Gucz proponuje taką korektę, a z czego w związku z tym radny proponuje zrealizować te inwestycje, które są niezbędne.
Radny W.Gucz stwierdził, że złożony jest wniosek o dofinansowanie. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jak ten projekt zostanie zrealizowany, czy środki na ten projekt zostaną przyznane. Istnieje również metoda taka, że w przypadku kiedy dany projekt  by upadł można dokonać korekty i takiej korekty dokonała np. Polanica obniżając cenę wody. Radny w związku z tym stwierdził, że nie widzi problemu tym bardziej, że nasze społeczeństwo coraz bardziej ubożeje, a to nie jest tylko podwyżka za dostawę wody, ale podwyżki różnych produktów takich jak zapowiadana podwyżka energii elektrycznej, gazu.
Pani Skarbnik poinformowała, że wspólnie z Burmistrzem Miasta szczegółowo analizowała przedstawioną przez KZWiK taryfę za dostawę wody i odbiór ścieków. Koszty wykazane w taryfie są kosztami uzasadnionymi więc nie możemy tych kosztów obniżyć. Natomiast w przypadku przyjęcia propozycji radnego W.Gucza należałoby w budżecie gminy założyć tę różnicę jako dotację przedmiotową do 1 m3 wody i tę różnicę pokryć KZWiK sp. z o.o.
Następnie głos zabrała pani H.Barnuś – Prezes KZWiK sp. z o.o., która przypomniał, że na poprzedniej sesji Rada podjęła uchwałę w sprawie korekty wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, w którym założono, że bez względu na to czy spółka dostanie dofinansowanie czy też nie to planowaną inwestycję KZWiK musi wykonać. Będzie to w przypadku nie uzyskania dotacji wykonywane dłużej, natomiast te rzeczy, które są zapisane w planie wieloletnim są po prostu niezbędne do wykonania w przyszłym roku.
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem do pani Skarbnik, czy jest w stanie określić jaka kwotę trzeba będzie przyjąć w budżecie, jeżeli cena wody zostanie obniżona.
Pani Skarbnik poinformowała, że jest to kwota 123.000 zł.
Burmistrz Miasta stwierdził, że niedługo radni będą przyjmować budżet gminy na przyszły rok i będą chcieli żeby wszystko zrobić, tylko skąd brać na to wszystko pieniądze. Podwyżka miesięczna dla jednego mieszkańca i za wodę i za ścieki to jest kwota 4,25 zł.
Radny P.Koczot stwierdził, że plan który został przyjęty na ostatniej sesji w formie inwestycji przez spółkę i tak będzie musiał być zrealizowany. Jeżeli nie otrzymają takiego dofinansowania jak by chcieli to środki i tak będzie musiała wyłożyć gmina.
Burmistrz Miasta poinformował, że nie środki z budżetu tylko spółka będzie musiała wziąć kredyt.
Pani H.Barnuś poinformowała, że w przyszłym roku będzie jeszcze problem amortyzacji, czyli jeżeli przyjmiemy daną inwestycję do realizacji wtedy trzeba to amortyzować więc są to dodatkowe koszty, które znowu podwyższą cenę wody.
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem kiedy zyski z tej inwestycji będą osiągalne dla gminy. Jeżeli  ta studnia nr 10 zostanie dopuszczona do użytkowania przez gminę to jak szybko my jako miasto możemy z tej wody korzystać.
Pani H.Barnuś poinformowała, że w jeżeli spółka  w przyszłym roku otrzyma dotację to 98% inwestycji będzie wykonane w przyszłym roku.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego W.Gucza w sprawie zastosowania w taryfie podwyżki za dostawę wody w wysokości 10%.
Przy obecności 15 radnych na sali  głosowano następująco:

za był - 1 radny   
przeciw było - 13 radnych
wstrzymał się - 1 radny

W związku z powyższym wniosek radnego W.Gucza nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta następującą ilością głosów:

za było - 13 radnych
przeciw był - 1 radny
wstrzymał się - 1 radny

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla  członka Ochotniczej Straży  Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Pani Skarbnik poinformowała, że projekt w/w uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniach Komisji. Ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych wypłacane są od momentu, kiedy w Kudowie została zlikwidowana jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej z lipca br. wprowadziła kompetencje do ustalania tego ekwiwalentu przez Radę Miejską. W związku z tym przygotowany został projekt uchwały i proponuje się, aby wysokość ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym wynosiła 12 zł (dotychczasowa stawka to 10 zł), natomiast za udział w szkoleniu 5 zł  (dotychczasowa stawka to 4 zł).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla  członka Ochotniczej Straży  Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę została podjęta jednogłośnie.
Salę obrad opuścił radny A.Ziembiński. Na sali obrad pozostało 14 radnych.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”,
Pani Skarbnik poinformowała, że na sesji 21.10.2008 r. Rada podejmowała szereg tzw. uchwał intencyjnych, w których podejmowano zobowiązania dotyczące różnych zadań  realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej. Z wyjaśnień Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że  ustawodawca do uchwały budżetowej określił m.in. załącznik, którego nazwa brzmi „limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”  i drugi załącznik to są   wydatki na programy, projekty realizowane ze środków strukturalnych. W tych załącznikach powinny być ujęte wszystkie zadania, które będą realizowane. W związku z tym te uchwały, które zostały wcześniej podjęte przekłada się na te dwa załączniki, które powinny się znaleźć w uchwale budżetowej. Jednym z elementów limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jest wieloletni plan inwestycyjny gminy, który później jest przekładany do tego załącznika. W związku z tym proponuje się następujące zmiany:
- wykreślenie  zadania  „Osiedle Domków jednorodzinnych ul. Nad Potokiem: infrastruktura techniczna”
- zmiana nazwy zadania z „Remont drogi ul. Główna-Polna” na „Modernizacja drogi ul. Główna-Polna” i zmiana harmonogramu realizacji
- zmiana harmonogramu realizacji zadania pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla
      ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim”
- zmiana harmonogramu realizacji zadania pn. „ Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim”
- wprowadzenie nowych zadań:
• Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim – etap II
• „ Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap II”
• budowa placu zabaw w ramach projektu „Przedszkole bez granic – współpraca Przedszkola w Hronovie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju”
• zakup sprzętu strażackiego w ramach projektu „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen
• zakup sprzętu do segregacji odpadów komunalnych w ramach projektu „ Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój – Nachod”
• „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”,
została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok
Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie gminy są wynikiem wstępnej weryfikacji  planu dochodów. Jak wynika z przedstawionego projektu uchwały nie udało się sprzedać  w przetargu kotłowni wraz z magazynem technicznym. Planowane przychody z tego tytułu to była kwota 600.000 zł. Dokonano również weryfikacji możliwości wykonania w tym roku  założonego wstępnie harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zarówno po stronie planu dochodów jak i po stronie wydatków. Z planu dochodów wykreśla się planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowej na zadania pn. „"Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim" oraz "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim", które są możliwe do uzyskania w 2009 rok ze względu na przesunięcie terminu podpisania umowy o dofinansowanie. Wykreśla się również  planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowej na realizację mikro projektu pn. „U nas w Kudowie” ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2009 rok. Kolejne zmiany dotyczą decyzji Ministra Finansów, w wyniku której zmniejszono o kwotę 56.191 zł kwotę części równoważącej subwencji ogólnej na 2008 rok. Jeżeli chodzi o stronę wydatków to zostały wykreślone następujące zadania remont dachu na budynku Urzędu Miasta i remont zatoczki postojowej, zadania związane z przygotowaniem dokumentacji budowy sortowni odpadów komunalnych i rekultywację wysypiska. Wydatki w tym roku dotyczyć będą tylko map do celów projektowych oraz przygotowania wstępnej oceny. Zmniejszono wydatki na dokumentację rewitalizacji osiedla Fabrycznego – to zmniejszenie wynika z uzyskania mniejszej kwoty w przetargu. Zmniejszono również wydatki związane z opracowaniem operatu uzdrowiskowego oraz wydatki związane z rozbudową cmentarza komunalnego. Poza tym zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Modernizacja ul. Głowna - Polna”, w związku z planowanym zakupem kostki brukowej.  W wyniku tych wszystkich zmian budżet gminy po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 883.896,51 zł natomiast po stronie wydatków o kwotę 414.809,51 zł.  Deficyt wynikający z tych zmian to kwota 469.087 zł i na tę różnicę planuje się zaciągnąć kredyt finansowy. W związku z tym dokonuje się również zmiany limitu na zaciągniecie zobowiązań, który  zwiększa się o tę kwotę tj.  469.087 zł. W załączniku dotyczącym limitów budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 wprowadza się zmiany ujęte  w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2005-2010. Dokonuje się także zmiany w planie Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej, które polegają na zmniejszeniu dotacji celowej na rozbudowę cmentarza komunalnego. Zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczą zwiększenia przychodów z tytułu darowizn oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i przeznaczenie tych kwot na zakup przede wszystkim materiału szkółkarskiego i prace nasadzeniowe oraz wydatki na prace pielęgnacyjne na terenie Parku Zdrojowego.
Przewodniczący  Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca  Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Pani Skarbnik poinformowała, że ustalony limit na zaciąganie kredytów długoterminowych i zobowiązań długoterminowych ustalony w uchwale, którą Rada przyjęła w grudniu 2007 r. wynosił 1.800.000 zł. Dokonano weryfikacji po stronie dochodów i po stronie wydatków pod kątem możliwości wykonania budżetu na 2008. W wyniku tej weryfikacji  nadwyżka budżetowa została zmniejszona o kwotę 469.087 zł, dlatego też zachodzi konieczność zwiększenia kredytu, który planowany jest do zaciągnięcia do kwoty 2.269.087 zł. Ustawa o finansach publicznych  daje  w art. 82 ust. 1 trzy możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku kredyt musi być zaciągnięty na pokrycie planowanych rozchodów w gminie Kudowa-Zdrój w 2008 roku z tym, że część  tych rozchodów została już w minionym roku spłacona. Spłata kredytu nastąpi w latach 2009 – 2014 i zostanie spłacona z bieżących dochodów gminy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta następującą ilością głosów:

za było - 13 radnych
przeciw było - 0 radnych
wstrzymał się - 1 radny

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Pani Skarbnik poinformowała, że jest to jedyna uchwała podatkowa, którą zmieniamy w bieżącym roku. Projekt uchwały zakłada utrzymanie stawek maksymalnych czyli wzrost w stosunku do roku poprzedniego średni o 4,2%. Na nie zmienionym poziomie pozostają stawki dla:
 gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe,
 budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych,
 części budynków mieszkalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na zapewnieniu krótkotrwałego zakwaterowania w pokojach gościnnych
w budynkach o łącznej powierzchni użytkowej do 250 m2,
 pozostałych budynków lub ich części stanowiących własność rolników-emerytów, którzy przekazali ziemię na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3,08 zł od 1 m2 pow. użytkowej.
Jeżeli chodzi o wprowadzone zwolnienia z podatku od nieruchomości to oprócz tych, które obowiązywały w latach poprzednich proponuje się wprowadzenie dwóch zwolnień dot. budynków, budowli  i gruntów zajętych na cmentarze komunalne oraz na składowiska odpadów komunalnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku  została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Pani Skarbnik poinformowała, że w w/w uchwale zmienił się tylko § 3, w którym określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Pozostałe wzory deklaracji i wzory informacji pozostaję bez zmian.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejne dwa projekty uchwał dot. zaopiniowania przez Radę Miejską przesłanych przez Starostwo Powiatowe projektów uchwała w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzk. Są to uchwały, w których Zarząd Powiatu Kłodzkiego proponuje, aby przekształcić dwie przychodnie tj. przychodnie w Nowej Rudzie i przychodnie w Kłodzku.
Radna H.Szafrańska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych poinformowała, że Komisja omawiała na swoim posiedzeniu projekty uchwał przedstawione przez Starostwo Powiatowe. Zmiany zaproponowane przez Starostwo nie dotyczą mieszkańców Kudowy, ponieważ są to placówki służby zdrowia na terenie Kłodzka. Poza tym ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu Kłodzkiego. Komisja Spraw Społecznych dokładnie zapoznała się z przedstawioną przez Starostwo propozycją i pod dyskusji nie podjęła jednolitego stanowiska i zadecydowała, że radni podejmą w tej sprawie decyzję na sesji.
Radny W.Gucz stwierdził, że jest to kolejne pismo, które kieruje do nas Starostwo Powiatowe. Opinie Rady są przez Radę Powiatu lekceważone. Rada Miejska Kudowy wyrażała opinie na temat szpitala w Dusznikach  czy sanatorium w Bukowinie i nie przyniosło to żadnego efektu. W związku z tym, że Rada Miejska ma kolejny raz wyrazić opinię to proponuje, aby ta opinia była negatywna.
Radni przyjęli propozycję radnego W.Gucza, aby przedstawione przez Starostwo Powiatowe projekty uchwal Rady Powiatu zaopiniować negatywnie.

 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku  została podjęta jednogłośnie

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację w Przychodni Rejonowej w Kłodzku przy ulicy Wojska Polskiego 16 komórek organizacyjnych: poradnia lekarz poz, gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej, gabinet położnej środowiskowo rodzinnej, punkt szczepień, gabinet medycyny szkolnej, gabinet zabiegowy, w Przychodni dla Służb Mundurowych w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2 komórek organizacyjnych: poradnia lekarza poz, poradnia pielęgniarki środowiskowej
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację w Przychodni Rejonowej w Kłodzku przy ulicy Wojska Polskiego 16 komórek organizacyjnych: poradnia lekarz poz, gabinet pielęgniarki środowiskowej rodzinnej, gabinet położnej środowiskowo rodzinnej, punkt szczepień, gabinet medycyny szkolnej, gabinet zabiegowy, w Przychodni dla Służb Mundurowych w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2 komórek organizacyjnych: poradnia lekarza poz, poradnia pielęgniarki została podjęta jednogłośnie.

Salę obrad opuścił radny W.Biernacik. na sali obrad pozostało 13 radnych.

Ad.3)
Informacja o realizacji zadań wynikających z „Zamierzeń Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na lata 2006 – 2010” została przekazana radnym wraz z materiałami na sesję. Radni nie wnieśli żadnych uwag i pytań do przedstawionego materiału.

Ad.4)
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój”
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o podanie informacji na temat: komunalizacji mienia Skarbu Państwa – nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości  oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 17/17 obręb Zakrze (czego to dotyczy) oraz udzielenia 50% bonifikaty w czynszu dzierżawnym za dzierżawę gruntu  położonego w obrębie Zakrze oznaczonego jako działki nr 268, 270, 396, 54, 395 i część działki nr 243 o łącznej pow. 7,8476 ha z przeznaczeniem na cele rolne (czy grunty faktycznie wykorzystywane są na cele rolne, czy chodzi tylko o pobieranie pieniędzy z Unii Europejskiej))
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że działka nr 17/17 obręb Zakrze jest to dawny nasyp kolejowy. Gmina wystąpiła z wnioskiem o komunalizację na rzecz gminy. Ten odcinek, o którym mowa w sprawozdaniu z prac Burmistrza dotyczy odcinka od nieruchomości państwa Zwolińskich do Wemeco. Natomiast jeżeli chodzi o udzielenie ulgi w czynszu dzierżawnym to odpowiedzi udzieli po sprawdzeniu kto jest dzierżawcą w/w gruntów.
Radny M.Oleśko zwrócił się z pytaniem czy do Burmistrza dotarły pisma, skargi  mieszkańców dotyczące funkcjonowania hotelu Werde Montana.
Burmistrz Miasta poinformował, że były pisma w tej sprawie. Będzie dokonane przez Sanepid badanie pomiaru głośności. Gmina będzie zawiadomiona o terminie badania i weźmie w nim udział przedstawiciel gminy. Po dokonaniu badania zobaczymy jakie będą wyniki i co dalej z tą sprawą.
Radny Z.Gaździak  stwierdził, że w sprawozdaniu znajduje się informacja o piśmie  Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie rozważenia możliwości przyjmowania części odpadów komunalnych z Bystrzycy Kł. na wysypisku odpadów w Kudowie-Zdroju w okresie od 01.01.2009 r. do czasu kompleksowego rozwiązania problemu unieszkodliwiania  odpadów komunalnych w powiecie kłodzkim. Prośba ta wynika z faktu, że z dniem 31.12.2008 r. zostanie zamknięte wysypisko odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej. Radny zwrócił się z pytanie jaka jest decyzja w tej sprawie.
Pan K.Kierończyk – dyrektor Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej poinformował, że opinia w tej sprawie jest negatywna.
Radny T.Szełęga zwrócił się z pytaniem na co zostaną przeznaczone kontenery z przejścia granicznego, które gmina przejmie.
Burmistrz Miasta poinformował, że udało się gminie przejąć nieodpłatnie 7. Są one w różnym stanie, z klimatyzacją są tylko 3 kontenery. Kontenery (3 z klimatyzacją i ogrzewaniem) będą zadysponowane dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej. Kontener podwójny będzie służył jako pomieszczenie socjalne dla tych pracowników, którzy pracują w bardzo trudnych warunkach przy segregacji odpadów. Kolejny będzie również dla MZUP i może się przydać kiedyś do punktu przeładunkowego na obecnym wysypisku śmieci w Brzozowiu. Jeżeli chodzi o trzeci kontener to nie ma jeszcze decyzji jak zostanie rozdysponowany. Dwa pozostałe (stojące po lewej stronie jak wjeżdża się na granicę) zostaną zadysponowane dla Spółdzielni Mieszkaniowej na pomieszczenia techniczne. Kolejne 2 podwójne zadysponowane są dla gminy Mściwojów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój  została podjęta jednogłośnie.

Ad.5)
Przewodniczący Rady odczytał pismo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że wpłynęły do biura Rady dwa rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego. Pierwsze z rozstrzygnięć stwierdza nieważność uchwały nr XXVII/177/08 z dnia 29.09.2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników  w zespole Przedszkolno – Żłobkowym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój. Drugie rozstrzygnięcie stwierdza nieważność części zapisów uchwały XXVII/174/08 z dnia 29.09.2008 r. w sprawie  zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W/w rozstrzygnięcia omówione zostały przez panią Sekretarz na posiedzeniach Komisji.
Przewodniczący Rady przedstawił zebranym informację na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych. Urząd Skarbowy po dokonaniu analizy oświadczeń nie dopatrzył się żadnych istotnych uchybień. Wszystkie oświadczenia majątkowe radnych  wpłynęły w terminie. Jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych został w Urzędzie Miasta, drugi został przesłany do Urzędu Skarbowego. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady zostały  przesłane do Wojewody Dolnośląskiego. Pan Wojewoda otrzymał je w terminie.
Przewodniczący Rady poinformował, że jeżeli chodzi o plan pracy Rady to na listopad pozostała jeszcze do omówienia sprawa dot. ochrony środowiska, sprawozdania z prac Komisji oraz układanie planów pracy Komisji na rok 2009. Kolejną sprawą jest praca nad projektem budżetu, który wpłynął do biura Rady w terminie ustawowym, czyli do 15 listopada. Jeżeli chodzi natomiast o program funkcjonowania oświaty na lata 2009 – 2014 to Burmistrz Miasta zarządzeniem powołał zespół, który już rozpoczął pracę. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na 21 listopada.
Na salę obrad wrócił radny A.Ziembiński. Liczba radnych obecnych na sali obrad – 14.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu panu B.Kamińskiemu – dyrektorowi Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, który poinformował, że Muzeum, Biblioteka i Ref. Kultury wychodzą z propozycją realizacji projektu pn. „Skrzynia Czasu”.  Niektóre miasta i miasteczka robią takie skrzynie czasu po to, aby ludzie mieszkający tam zjednoczyli się wokół jakiejś sprawy aktualnej, żeby coś przekazali przyszłym mieszkańcom danej miejscowości. Ostatnio taką skrzynię czasu wykonywał Toruń, a dwa lata temu podjęto taką uchwałę w Legnicy i tam przewodził tej sprawie Prezydent Miasta.
Na czym to będzie polegać: do metalowej skrzyni ok. 1 m3 , wykonanej ze stali nierdzewnej lub innego nierdzewnego materiału , mieszkańcy Kudowy Zdroju złożą swoje życzenia dla mieszkańców Kudowy Zdroju  , którzy będą żyli za sto lat . Otwarcie Skrzyni nastąpi bowiem  za 100 lat np.  2109r. Do Skrzyni Czasu będzie można składać : listy, fotografie, obrazki, własną twórczość, w tym literacką, plastyczną, drobne upominki , kartki z życzeniami, opisy swojej rodziny ze zdjęciami osób i domu, stanem materialnym domu i rodziny itp. Trzeba by znaleźć miejsce, gdzie skrzynia zostanie ulokowana. Przeprowadzono rozmowy z ks. J.Odziomkiem, który jest tym pomysłem zachwycony, popiera ten projekt i chciałby należeć do komitetu organizacyjnego.
Pan dyrektor stwierdził, że należałoby powołać obszerny  komitet organizacyjny. Projekt jest bardzo symboliczny i doniosły, że powinna być na to uchwała Rady Miejskiej, która również zostanie w tej skrzyni złożona. W związku z tym Muzeum, Biblioteka i Ref. Kultury proszą o podjęcie na kolejnej sesji uchwały w tej sprawie i zobowiązują się do jej wykonania.
Przewodniczący Rady stwierdził, że pomysł jest bardzo ciekawy i zwrócił się z prośbą o przygotowanie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady stwierdził, że oficjalna kudowska strona internetowe jest bardzo atrakcyjna i ciekawa. Natomiast brakuje na niej bieżących informacji np. dotyczących terminu sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXIX/08 z dnia 11 listopada 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2009 09:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż