Uchwała Nr XXXII/226/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 05 lutego 2009 roku

 

w sprawie : przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa-Zdrój na lata 2009 – 2013”.


Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. z 2005 r. Dz.U. Nr 31, poz.266 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591   z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się  „Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa-Zdrój na lata 2009 – 2013”, który stanowi załącznik  do niniejszej uchwały.

 

 § 2

 

Traci moc uchwała Nr XVII/109/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kudowa-Zdrój na lata 2008 – 2012”.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy Zdroju.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXII/226/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.02.2009 08:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2009 08:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 43