Uchwała Nr XXXII/227/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 05 lutego 2009 roku

 

w sprawie: zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój
                   na lata 2005-2010"

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1


Wprowadza się  zmiany w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Kudowa  Zdrój na lata 2005-2010" polegające  na:
1. zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla
      ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” , który
     otrzymuje postać:
• 2007 rok – 104.066 zł (środki własne – 15.610 zł, środki UE – 88.456 zł)
• 2008 rok – 102.033 zł (środki własne – 15.305 zł, środki UE – 86.728 zł)
• 2009 rok – 5.000 (środki własne – 750 zł, środki UE – 4.250 zł )
• 2010 rok – 1.268.054 (środki własne – 190.209 zł, środki UE – 1.077.845 zł )
• kwota 5.950.694 zł do realizacji w 2011 roku.
2.   zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu strażackiego w ramach projektu „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen””,  który otrzymuje postać:
• 2010 rok –    738.710 zł (środki własne – 110.807 zł, środki UE – 627.903 zł )
3. wprowadzeniu nowego zadania pn. „Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ul. Fabrycznej i ul. Tkackiej” – wartość zadania 8.028.710 zł w tym do realizacji do końca 2010 roku w kwocie 4.560.210 zł w tym środki własne 1.398.800 zł , środki UE 3.161.410 zł ( Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013) i finansowaniu w poszczególnych latach realizacji:
• 2008 rok –    17.690 zł (środki własne – 5.307 zł, środki UE – 12.383 zł )
• 2009 rok – 254.520 zł (środki własne – 107.093 zł, w tym 43.910 wydatki niekwalifikowane , środki UE – 147.427 zł )
• 2010 rok – 4.288.000 zł (środki własne– 1.286.400 zł, środki UE – 3.001.600 zł)
• kwota 3.468.500 zł do realizacji w latach 2011-2012

           
§ 2

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Kudowa Zdrój po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1do uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.

 

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXII/227/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.02.2009 08:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.02.2009 08:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 31