UCHWAŁA NR XXIII/231/09
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 25 lutego 2008 roku

 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji  obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjmuje się „Lokalny Programu Rewitalizacji  obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIII/231/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.03.2009 09:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.07.2009 13:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 38