Uchwała nr XXXIII/232/09
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 25 lutego 2009 roku


w sprawie: likwidacji drogi gminnej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U.  nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. z 2007r. Dz. U. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala co następuje:


§ 1

 

Zlikwidować drogę gminną stanowiącą działkę nr 130 (AM-3) o pow.90m2, obręb Zakrze, gmina Kudowa – Zdrój.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Kudowa - Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWALA NR XXXIII/232/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.03.2009 09:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.03.2009 09:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 34