Uchwała nr XXXIII/234/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 25 lutego 2009 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.184 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1


1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie  o 25.455 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 25.455 zł – zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 13 „ Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2


1. § 5 uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok otrzymuje brzmienie:
    „Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.245.764,00 zł  oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa i budżetu gminy w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”.
2. Zmienia się treść załącznika nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa ” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 3


Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. dochody                                       31.969.468 zł     
2.  wydatki                                        31.843.381 zł 

3.    nadwyżka budżetowa                   126.087 zł     

      
§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIII/234/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.03.2009 09:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.03.2009 09:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 28