UCHWAŁA  NR XXXIII/229/09
Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju
z dnia 05 lutego 2009 roku

 

w sprawie: ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2009 rok na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju.


Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust.1 i 4 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.)   Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się miesięczną stawkę dotacji przedmiotowej dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju  ( dalej MZUP) sklasyfikowanych w budżecie gminy w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej do kosztów  zarządzania i administrowania 1 m2 powierzchni komunalnego zasobu mieszkaniowego w wysokości 0,44  zł/m2.

 

§ 2

 

1. Wielkość dotacji określonej w § 1 ustalona jest na podstawie złożonej przez Dyrektora MZUP kalkulacji przychodów i kosztów dla  zarządzania i administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym stanowiącej  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę należnej dotacji ustala się przy zastosowaniu stawki dotacji, o której  mowa w § 1 na 1 m 2  zarządzanej i administrowanej przez MZUP powierzchni użytkowej gminnych lokali mieszkalnych stanowiących podstawę ustalenia planu przychodów i kosztów MZUP na 2009  rok.
3. Dotacja przedmiotowa będzie przekazywana do wysokości kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na 2009 rok na wskazany przedmiot dotowania.
4. Uruchomienie dotacji przedmiotowej następuje na wniosek  Dyrektora MZUP.
5. Kwoty należnych dotacji zaokrągla się do pełnych złotych.
6. Łączna kwota dotacji dla MZUP nie może przekroczyć 50 % jego wydatków.

 

§ 3

 

1. Rozliczenie dotacji przedmiotowej MZUP sporządza w terminie do 15 lutego roku następnego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dotacja przedmiotowa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych , w terminie do 15 lutego roku następnego.

 

§ 4

 

MZUP zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów w sposób umożliwiający ich prawidłowe rozliczenie.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 6

 

Traci moc uchwała nr XXXI/218/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na 2009 rok na zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXII/229/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.02.2009 10:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.02.2009 10:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 45