U C H W A Ł A  NR  XXXIV/236/09
Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju
z dnia 30 marca 2009 roku


w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. nr 97 poz. 674 z póź. zmianami), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela” oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. nr 22, poz. 181 z póź. zmianami ) zwanym dalej „rozporządzeniem” uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1)  szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Kudowa - Zdrój,
2)  dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 1,
3)  roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od  1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
4)  klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
5)  ucznia - należy prze to rozumieć także wychowanka,
6)  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa  w § 1 ust. 1 rozporządzenia.

 

§ 2

 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1)  uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a)  uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b)  umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c)  pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej  opieki;
2)  jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
    a w szczególności:
a)  systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b)  podnoszenie umiejętności zawodowych,
c)  wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d)  dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f)  rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych w ramach obowiązków nauczyciela i zgodnych z zasadami współżycia społecznego,
g)  przestrzeganie dyscypliny pracy;
3)  zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2  Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a)  udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b)  udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c)  opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d)  prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form  aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia  zawodowego nauczycieli,
e)  aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

 

§ 3

 

1. W każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości  5 % planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 30% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Burmistrz Miasta.

 

§ 4

 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze
     przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
a) dyrektorowi - w wysokości co najmniej                            30 %
b) wicedyrektorowi - w wysokości co najmniej                     20 %
     wynagrodzenia zasadniczego pobieranego przez tych nauczycieli.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono  obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających
     z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole ustala:
           a)dla dyrektora Burmistrz Miasta
           b)dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt. b dyrektor szkoły.

 

§ 5

 

    Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
    funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
1)  wychowawstwo klasy - w wysokości                                                        7 %
2)  funkcję opiekuna stażu – w wysokości:                   
    - dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego     5%
    - dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego      3 %
    pobieranego wynagrodzenia zasadniczego przez nauczyciela.

 

§ 6

 

Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 1.

 

§ 7

 

1.  Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy  określone w przepisach  § 8 i § 9 rozporządzenia.
2.  Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:
1)  stopnia trudności lub uciążliwości  realizowanych prac lub zajęć
a) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi
i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim – 30% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
b) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 20%  pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2)  wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1. 

                          
§ 8

 

Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 7, ustala dla nauczyciela - dyrektor, a dla dyrektora -Burmistrz Miasta.

 

§ 9

 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Liczbę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli realizujących różne tygodniowe wymiary godzin oblicza się dzieląc liczbę realizowanych przez nauczyciela godzin przez sumę ilorazów tych wymiarów.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, w sposób określony w ust. 1.
4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3 ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.
5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 4, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

 

§ 10


1.  Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia  osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:
1)  70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora
2)  30% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu   prowadzącego.
2.  Sposób podziału środków oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze określa odrębna uchwała.
3.  Wysokość nagród ustalają:
 dla nauczycieli – dyrektor ze środków pozostających w dyspozycji tego organu – w wysokości nie niższej niż 1.000 zł.
 dla nauczycieli i dyrektorów Burmistrz Miasta ze środków pozostających w dyspozycji tego organu w wysokości nie niższej niż 2.000 zł.

 

§ 11

 

Nagrody, o których mowa w § 10, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą Burmistrza Miasta może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.    

                                                                          

§ 12

 

Traci moc uchwała nr  XXX/203/08 Rady Miejskiej w Kudowie - Zdroju z dnia 18.12.2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

 

§ 13

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIV/236/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2009 10:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.04.2009 10:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 43