U C H W A Ł A  NR XXXIV/237/09
Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju
z dnia 30 marca 2009 roku

 

w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za 2008 rok

 

                  Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485z późn.zm.) i w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm)  Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala co następuje :


§ 1

 

Przyjmuje się raport z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za 2008 rok  - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa - Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIV/237/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2009 10:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.04.2009 10:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 36