Uchwała Nr XXXIV/238/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 marca 2009 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności    nieruchomości, będącej w użytkowaniu  wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:


§ 1


1. Rada Miejska Kudowy-Zdroju wyraża zgodę na udzielenie 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niżej wymienionych nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych na cele mieszkaniowe:
a) Nieruchomość położona w Kudowie-Zdroju przy ul. Kościuszki 6, oznaczona geodezyjnie jako działka gruntu nr 452, obręb Czermna, o powierzchni  605,0 m2,
b) Nieruchomość położona w Kudowie-Zdroju przy ul.  Bocznej 13, oznaczona geodezyjnie jako działka gruntu nr 122, obręb Zakrze, o powierzchni  1.016,0 m2, dla lokalu nr 1 i 2.
2. Zgoda na udzielenie bonifikat, o których mowa w § 1 ust. 1, dotyczy tych użytkowników wieczystych, którzy uiszczą jednorazowo całą należność z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIV/238/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2009 10:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.04.2009 10:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 36