U C H W A Ł A  NR XXXIV/239/09
Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju
z dnia 30 marca 2009 roku

 

w sprawie: wzniesienia  „Pomnika Pamięci Sybiraków”


                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm) Rada Miejska Kudowy Zdroju uchwala co następuje :


§ 1

 

Wyraża się zgodę na wzniesienie „Pomnika Pamięci Sybiraków” w Kudowie-Zdroju  na działce nr 167/1 (AM-9) o pow.3205 m2 położonej przy ul. Zesłańców Sybiru obręb Słone, stanowiącej własność gminy.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIV/239/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2009 10:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2009 10:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 30