UCHWAŁA NR XXXIV/241/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie :  określenia górnych  stawek opłat za  usługi usuwania odpadów komunalnych

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Dz.U. Nr 236 poz. 2008 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§1

Ustala się górną stawkę opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w wysokości 100,00 zł za 1 m3 odebranych odpadów plus należy podatek VAT.

§2

1. Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju tworzy warunki selektywnej zbiórki i składowania odpadów komunalnych przydatnych do wykorzystania,
2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów komunalnych, zapewniający odbiór w odrębnych workach o pojemności 110 litrów z podziałem na papier, szkło i tworzywa sztuczne.
3. W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne są faktycznie gromadzone w sposób selektywny, stawka stosowanych opłat z tytułu wywozu nieczystości ulega obniżeniu o :
- 10% dla właścicieli nieruchomości, którzy w ciągu pół roku zbiorą powyżej 1 do 2 worków włącznie surowców wtórnych o pojemności 110 litrów w przeliczeniu na jedną osobę,
- 20% dla właścicieli nieruchomości, którzy w ciągu pół roku zbiorą powyżej 2 do 3 worków włącznie surowców wtórnych o pojemności 110 litrów w przeliczeniu na jedną osobę,
- 25% dla właścicieli nieruchomości, którzy w ciągu pół roku zbiorą powyżej 3 worków  surowców wtórnych o pojemności 110 litrów w przeliczeniu na jedną osobę.

§ 3

Uchyla się uchwałę nr XV/91/07  z dnia 12 listopada 2007 roku  w sprawie ustalenia stawek maksymalnych za usługi komunalne.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIV/241/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2009 11:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.12.2019 07:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 92