Uchwała NR XXXIV/242/09
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 30 marca 2009 roku
 
w sprawie: określenia sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 
 Na podstawie art.4 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997r., nr 9, poz. 43 ze zm.)w zw. z art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Dz.U. 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Wysokość cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustala się uwzględniając w szczególności:
1. kalkulację kosztów działalności jednostki organizacyjnej, ponoszonych w związku ze świadczeniem usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej lub udostępniania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
2. wysokość dotacji na działalność jednostek organizacyjnych zapewniona w budżecie miasta,
3.  wynik ekonomiczny jednostki w danym roku budżetowym,
4. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w danym roku,
5. konieczność zachowania dostępności usług, obiektów i urządzeń dla mieszkańców Gminy Kudowa – Zdrój.
 
§ 2
 
Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju do ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, z wyjątkiem cen i opłat, które na mocy przepisów szczególnych ustalane są w ramach wyłącznej kompetencji Rady Miasta, bądź innych podmiotów.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIV/242/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2009 11:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.04.2009 11:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 34