Uchwała Nr XXXIV/243/09
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju
z dnia 30 marca 2009roku

 

 w sprawie:  ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia  prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze  środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Urzędzie  Miasta w Kudowie-Zdroju.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. e , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art. 194 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U nr 249, poz. 2104 ze zm.)  Rada Miejska Kudowy Zdroju uchwala, co następuje:


 § 1

 

1. Ustalić kwotę w wysokości 46.400,00 zł powiększoną o odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia otrzymania refundacji do dnia zapłaty, do której Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój może ustanowić prawne zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  w Urzędzie Miasta.
2. Zabezpieczenie wymienione w ust.1 może być ustanowione w formie:
- gwarancji bankowej,
- aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji,
- zastawu na prawach lub rzeczach.
     3.  Ustanowione zabezpieczenie obejmuje lata 2009 -2015.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  do zawarcia oraz zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  w Urzędzie Miasta.

 

 § 2

 

Źródłem pokrycia zobowiązania finansowego wynikającego z zabezpieczenia wymienionego w § 1 będą dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój z tytułu podatku od nieruchomości.


 § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 4

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIV/243/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2009 11:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.04.2009 11:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 32