Uchwała Nr XXXIV/244/09
Rady Miejskiej Kudowy Zdroju
z dnia 30 marca 2009 roku


 w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy o przyznanie refundacji ze  środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Miejskich  Zakładach Użyteczności Publicznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. e , lit i  , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art. 194 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U nr 249, poz. 2104 ze zm.)  Rada Miejska Kudowy Zdroju uchwala, co następuje:


 § 1


1. Ustalić kwotę w wysokości 46.400,00 zł powiększoną o odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia otrzymania refundacji do dnia zapłaty, do której Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój może ustanowić prawne zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w formie weksla z poręczeniem wekslowym ( awal).
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do udzielenia poręczenia wekslowego, o którym mowa w ust. 2.
4. Udzielone poręczenie obejmuje lata 2009-2015.
5. Upoważnia się Dyrektora Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej do zawarcia umowy o przyznaniu refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz do podpisania weksla wraz z deklaracją wekslową.


 § 2


Źródłem pokrycia zobowiązania finansowego wynikającego z zabezpieczenia wymienionego w § 1 będą dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój z tytułu podatku od nieruchomości .


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§ 4


 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIV/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2009 11:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.04.2009 11:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 30