Uchwała nr XXXIV/245/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  30 marca 2009 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.184 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1


1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 972.793 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 972.793 zł – zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 10 „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2009 roku” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 11 „Wykaz zadań remontowych przewidzianych do wykonania w 2009 roku” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 13 „ Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 2


Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. dochody                                         31.059.341 zł     
2.  wydatki                                         30.933.254 zł 

3.    nadwyżka budżetowa                   126.087 zł     

      
§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

 

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIV/245/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2009 11:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2009 12:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 32