Uchwała Nr XXXIV/246/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 marca 2009 roku

 

w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Kudowie-Zdroju  na lata 2009-2013”

 

                       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1


Przyjmuje się „Strategię rozwiązywania problemów społecznych w Kudowie-Zdroju  na lata 2009-2013” stanowiącą  załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIV/246/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.04.2009 12:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.07.2009 14:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 39