U C H W A Ł A  NR XXXV/252/09
Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: przyjęcia polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Kudowa-Zdrój na lata 2009-2014

 

                  Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm)  Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala co następuje :


§ 1

 

Przyjmuje się „Politykę poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Kudowa-Zdrój na lata 2009-2014” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa - Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXV/252/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.05.2009 14:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2009 14:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 37