Uchwała nr XXXV/254/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: przyjęcia zmian w statucie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.


Na podstawie art. 67 ust. 3 i art.71 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.), oraz na podstawie § 48 Statutu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 146 z 2005 r., poz. 2924, ze zmianą opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 47 z 2006, poz. 762) oraz w związku z uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku nr VIII/32/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku i w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 30 grudnia 2008 r., nr XXVI/162/08 w sprawie wystąpienia Gminy Polanica Zdrój z Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku oraz uchwałą Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 lutego 2009 r, nr XLII/213.09 w sprawie wystąpienia Gminy Lewin Kłodzki z Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku z dniem podjęcia tej uchwały Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1


W Statucie Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 146 z 2005 r., poz. 2924, ze zmianą opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 47 z 2006, poz. 762), przyjmuje się następujące zmiany:
1) § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
"§2
 „Członkami Związku są gminy:
1. Kudowa Zdrój.
2. Duszniki Zdrój.
3. Lądek Zdrój.
4. Szczytna.
5. Bystrzyca Kłodzka.
6. Kłodzko (wiejska).
7. Kłodzko (miejska).
8. Radków.
9. Nowa Ruda (wiej ska).
10. Nowa Ruda (miejska).
11. Międzylesie.
12. Stronie Śląskie.
13. Bardo.
14. Kamieniec Ząbkowicki.
15. Ząbkowice Śląskie.
16. Złoty Stok."
2) § 9 Statutu otrzymuje brzmienie:
"§9
1.   W skład Zgromadzenia wchodzą,  Burmistrzowie/Wójtowie gmin będących członkami Związku.
2.   Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos."
3) § 14 Statutu ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu oraz dwóch członków Zarządu".
4) § 14 Statutu w ustępie 4 wykreśla się słowa:
„ i Zastępcą Przewodniczącego".


§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXV/254/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.05.2009 08:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.05.2009 08:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 35