Uchwała Nr XXXV/256/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2005-2010"

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1


Wprowadza się  zmiany w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Kudowa  Zdrój na lata 2005-2010" polegające  na zmniejszeniu wartości zadania pn. „Modernizacja drogi ul. Główna-Polna” do kwoty 897.672 zł i zmianie harmonogramu realizacji , który otrzymuje postać:
• 2006 rok – 22.296 zł (środki własne )
• 2008 rok – 275.376 zł (środki własne )
• 2009 rok – 600.000 zł  (środki własne )

 

§ 2

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Kudowa Zdrój po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1do uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXV/256/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.05.2009 08:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.05.2009 08:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 42