Uchwała nr XXXV/255/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.184 ust.  2  pkt 3 ustawy  z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1


W uchwale nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok dokonuje się następującej zmiany:
1) w § 12 dodaje się ust. 4 o treści:
„Określa się sumę, do której Burmistrz Miasta może  samodzielnie zaciągać zobowiązania, w wysokości 100.000 zł”.

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3


Tracą moc:
1.  uchwała nr XXXIV/244/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2009 roku
     w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze  środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej
2.  uchwała nr XXXIV/243/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie:  ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia  prawidłowej realizacji umowy o przyznanie refundacji ze  środków PFRON kosztów  wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXV/255/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.05.2009 09:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.05.2009 09:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 31